Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:211:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 211, 16 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.211.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 211

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
16 juli 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 211/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 204 van 9.7.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 211/02

Advies 1/08: Advies van het Hof (Grote kamer) van 30 november 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen (Advies krachtens artikel 300, lid 6, EG — Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) — Lijsten van specifieke verbintenissen — Sluiting van akkoorden over de toekenning van compensaties voor de wijziging en de intrekking van bepaalde verbintenissen als gevolg van de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie — Gedeelde bevoegdheid — Rechtsgrondslagen — Gemeenschappelijke handelspolitiek — Gemeenschappelijk vervoerbeleid)

2

2011/C 211/03

Advies 1/09: Advies van het Hof (voltallige zitting) van 8 maart 2011 — Raad van de Europese Unie (Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU — Ontwerpovereenkomst — Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting — Gerecht voor het Europees en het gemeenschapsoctrooi — Verenigbaarheid van ontwerpovereenkomst met Verdragen)

2

2011/C 211/04

Zaak C-485/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik (Associatie EEG-Turkije — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Ontheffing van bepalingen inzake woonplaats — Strekking — Door ontvangende lidstaat uitgekeerde toeslag op invaliditeitspensioen ter verzekering van bestaansminimum aan begunstigden — Wijziging van nationale wettelijke regeling — Intrekking van deze toeslag indien begunstigde zijn woonplaats heeft buiten grondgebied van betrokken lidstaat)

3

2011/C 211/05

Zaak C-306/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 mei 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijnen 93/37/EEG en 2004/18/EG — Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Wettelijke regeling inzake stedenbouw van autonome gemeenschap Valencia)

3

2011/C 211/06

Gevoegde zaken C-165/09 tot en met C-167/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Milieu — Richtlijn 2008/1/EG — Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale — Richtlijn 2001/81/EG — Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen — Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode — Rechtstreekse werking)

4

2011/C 211/07

Zaak C-538/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 92/43/EEG — Artikel 6, lid 3 — Specialebeschermingszones — Passende beoordeling van gevolgen van plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor beschermd gebied — Vrijstelling van beoordeling van plannen of projecten waarvoor aanmeldingsregeling geldt — Onjuiste uitvoering)

5

2011/C 211/08

Zaak C-293/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Innsbruck — Oostenrijk) — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (Rechtsbijstandverzekering — Richtlijn 87/344/EEG — Artikel 4, lid 1 — Vrije keuze van advocaat door verzekeringnemer — Beperking van vergoeding van kosten voor vertegenwoordiging in rechte van verzekerde — Vergoeding beperkt tot bedrag gevorderd door binnen rechtsgebied van bevoegde rechter in eerste aanleg gevestigde advocaat)

6

2011/C 211/09

Zaak C-344/09: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 24 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Mora Kommun — Zweden) — in het kader van het onderzoek van een klacht van Dan Bengtsson (Prejudiciële verwijzing — Begrip „rechterlijke instantie” — Noodzaak van geding en procedure die moet leiden tot beslissing die kenmerken vertoont van rechterlijke uitspraak — Onbevoegdheid van Hof)

6

2011/C 211/10

Zaak C-519/09: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Wuppertal — Duitsland) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor procesvoering — Sociale politiek — Organisatie van arbeidstijd — Richtlijn 2003/88/EG — Personele werkingssfeer — Samenvallen van jaarlijkse vakantie met ziekteverlof — Betaling van vergoeding in geval van ziekte — Begrip werknemer — Werknemers op wie jaarlijkse vakantieregeling voor ambtenaren van toepassing is („Dienstordnungsangestellte”))

6

2011/C 211/11

Gevoegde zaken C-136/10 en C-178/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 8 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Târgu-Mureș — Roemenië) — Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (C-178/10) (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Milieuheffing op eerste registratie van motorvoertuigen)

7

2011/C 211/12

Zaak C-151/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 7 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen — België) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Richtlijn 97/81/EG — Gelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerkers — Discriminatie — Administratieve belemmering die mogelijkheid van deeltijdwerk beperkt — Verplichte openbaarmaking en bewaring van arbeidsovereenkomsten en werkroosters)

7

2011/C 211/13

Zaak C-336/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 8 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Craiova — Roemenië) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Milieuheffing bij eerste registratie van motorvoertuigen)

8

2011/C 211/14

Zaak C-418/10 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 28 maart 2011 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Stabilator sp. z o.o. („Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Oppositieprocedure — Ouder merk STABILAT — Beeldteken „stabilator” — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Geen soortgelijke waren en diensten”)

8

2011/C 211/15

Zaak C-609/10 P: Beschikking van het Hof van 14 april 2011 — Dieter C. Umbach/Europese Commissie (Hogere voorziening — Toegang tot documenten van instellingen — „TACIS-programma” — Overeenkomst gesloten door Commissie — Opzegging van overeenkomst — Geding tussen overeenkomst sluitende partijen — Verzoek om toegang tot documenten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

9

2011/C 211/16

Gevoegde zaken C-29/11 en C-30/11: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 8 april 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Suceava — Roemenië) — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11) (Artikel 104, lid 3, eerste alinea van Reglement voor procesvoering — Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Milieuheffing bij eerste registratie van motorvoertuigen)

9

2011/C 211/17

Zaak C-92/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 28 februari 2011 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

10

2011/C 211/18

Zaak C-168/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 6 april 2011 — Manfred Beker en Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

10

2011/C 211/19

Zaak C-182/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 18 april 2011 — Econord Spa/Comune di Cagno en Comune di Varese

10

2011/C 211/20

Zaak C-183/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 18 april 2011 — Econord Spa/Comune di Solbiate en Comune di Varese

11

2011/C 211/21

Zaak C-187/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Treviso (Italië) op 20 april 2011 — Strafzaak tegen Elena Vermisheva

11

2011/C 211/22

Zaak C-188/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Oostenrijk) op 20 april 2011 — Peter Hehenberger/Republiek Oostenrijk

11

2011/C 211/23

Zaak C-191/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 april 2011 door Yorma's AG tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 15 februari 2011 in zaak T-213/09, Yorma's AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12

2011/C 211/24

Zaak C-192/11: Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

13

2011/C 211/25

Zaak C-197/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 28 april 2011 — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat (VZW), Olivier de Clippele/Vlaamse regering

13

2011/C 211/26

Zaak C-207/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale di Milano (Italië) op 2 mei 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

14

2011/C 211/27

Zaak C-208/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 april 2011 door Internationaler Hilfsfonds eV tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 24 maart 2011 in zaak T-36/10, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissie

14

2011/C 211/28

Zaak C-210/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 9 mei 2011 — Belgische Staat/Medicom sprl

15

2011/C 211/29

Zaak C-211/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 9 mei 2011 — Belgische Staat/Maison Patrice Alard sprl

15

2011/C 211/30

Zaak C-223/11: Beroep ingesteld op 13 mei 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek

16

2011/C 211/31

Zaak C-225/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 13 mei 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

16

2011/C 211/32

Zaak C-226/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 16 mei 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

17

2011/C 211/33

Zaak C-228/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) op 16 mei 2011 — Melzer/MF Global UK Ltd

17

2011/C 211/34

Zaak C-235/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 mei 2011 door Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 3 maart 2011 in zaak T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commissie

17

2011/C 211/35

Zaak C-240/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 mei 2011 door World Wide Tobacco España, SA tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 maart 2011 in zaak T-37/05, World Wide Tobacco España/Commissie

18

2011/C 211/36

Zaak C-247/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 mei 2011 door Areva tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011 in de gevoegde zaken T-117/07 en T-121/07, Areva e.a./Commissie

18

2011/C 211/37

Zaak C-253/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 mei 2011 door Alstom, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG, tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011 in de gevoegde zaken T-117/07 en T-121/07, Areva e.a./Commissie

19

2011/C 211/38

Zaak C-219/09: Beschikking van de president van het Hof van 15 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Milano — Italië) — Vitra Patente AG/High Tech Srl

20

2011/C 211/39

Zaak C-158/10: Beschikking van de president van het Hof van 30 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21

2011/C 211/40

Zaak C-227/10: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 10 maart 2011 — Europese Commissie/Republiek Estland

21

2011/C 211/41

Zaak C-241/10: Beschikking van de president van het Hof van 7 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg — Oostenrijk) — Harald Jung, Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, in aanwezigheid van: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

2011/C 211/42

Zaak C-306/10: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 10 maart 2011 — Europese Commissie/Republiek Estland

21

2011/C 211/43

Zaak C-374/10: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 12 april 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Zweden

21

2011/C 211/44

Zaak C-380/10: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 17 maart 2011 — Europese Commissie/Republiek Finland

21

2011/C 211/45

Zaak C-445/10: Beschikking van de president van het Hof van 21 maart 2011 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

21

2011/C 211/46

Zaak C-471/10: Beschikking van de president van het Hof van 7 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg — Oostenrijk) — Martin Wohl, Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, in aanwezigheid van: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

 

Gerecht

2011/C 211/47

Zaak T-206/06: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2011 — Total en Elf Aquitaine/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van methacrylaten — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging — Rechten van de verdediging — Vermoeden van onschuld — Motiveringsplicht — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Legaliteitsbeginsel ter zake van strafbare feiten en straffen — Beginsel van goed bestuur — Rechtszekerheidsbeginsel — Misbruik van bevoegdheid — Geldboeten — Toewijzing van aansprakelijkheid voor betaling binnen groep vennootschappen”)

22

2011/C 211/48

Zaak T-217/06: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2011 — Arkema France e.a./Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van methacrylaten — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging — Motiveringsplicht — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van goed bestuur — Geldboeten — Zwaarte van inbreuk — Concrete weerslag op markt — Afschrikkende werking van geldboete — Recidive — Beginsel non bis in idem — Evenredigheidsbeginsel — Verzachtende omstandigheden — Daadwerkelijke niet-toepassing van overeenkomsten — Toewijzing van aansprakelijkheid voor betaling binnen groep vennootschappen — Volledige rechtsmacht”)

22

2011/C 211/49

Zaak T-471/08: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2011 — Toland/Parlement („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Auditverslag over vergoeding voor parlementaire bijstand — Geweigerde toegang — Exceptie van bescherming van doel van inspecties, onderzoeken en audits — Exceptie van bescherming van besluitvormingsproces”)

23

2011/C 211/50

Zaak T-507/08: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2011 — Psytech International/BHIM — Institute for Personality & Ability Testing (16PF) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk 16PF — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Geen beschrijvend karakter — Geen tekens die gebruikelijk zijn geworden — Geen kwade trouw — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

23

2011/C 211/51

Zaak T-489/08: Beschikking van het Gerecht van 24 mei 2011 — Power-One Italy/Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Project medegefinancierd door financieringsinstrument LIFE+ — Ontwikkeling van nieuw systeem van energievoorziening voor mobiele telefonie (Pneuma-project) — Misbruik van procedure — Niet-inachtneming van vormvereisten — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2011/C 211/52

Zaak T-176/09: Beschikking van het Gerecht van 24 mei 2011 — Government of Gibraltar/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna — Beschikking 2009/95/EG — Lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio — Opneming in het gebied van communautair belang genaamd „Estrecho oriental” van een zone van territoriale wateren van Gibraltar en van een diepzeegebied — Gedeeltelijke nietigverklaring — Onlosmakelijk verband — Niet-ontvankelijkheid”)

24

2011/C 211/53

Zaak T-493/09 P: Beschikking van het Gerecht van 23 mei 2011 — Y/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Ontslag — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

24

2011/C 211/54

Zaak T-115/10: Beschikking van het Gerecht van 24 mei 2011 — Verenigd Koninkrijk/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna — Besluit 2010/45/EU — Lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio — Niet voor beroep vatbare handeling — Zuiver bevestigende handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

24

2011/C 211/55

Zaak T-198/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 maart 2011 door Guido Strack tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 januari 2011 in zaak F-121/07, Strack/Commissie

25

2011/C 211/56

Zaak T-228/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2011 door Florence Barbin tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 februari 2011 in zaak F-68/09, Barbin/Parlement

26

2011/C 211/57

Zaak T-229/11: Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Inglewood e.a./Parlement

26

2011/C 211/58

Zaak T-234/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 april 2011 door Oscar Orlando Arango Jaramillo e.a. tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 februari 2011 in zaak F-34/10, Arango Jaramillo e.a./EIB

27

2011/C 211/59

Zaak T-242/11: Beroep ingesteld op 9 mei 2011 — Kaltenbach & Voigt/BHIM (3D eXam)

27

2011/C 211/60

Zaak T-248/11: Beroep ingesteld op 12 mei 2011 — International Engine Intellectual Property Company/BHIM (PURE POWER)

28

2011/C 211/61

Zaak T-255/11: Beroep ingesteld op 20 mei 2011 — Fellah/Raad

28

2011/C 211/62

Zaak T-257/11: Beroep ingesteld op 23 mei 2011 — Pangyrus/BHIM — RSVP Design (COLOURBLIND)

29

2011/C 211/63

Zaak T-260/11: Beroep ingesteld op 19 mei 2011 — Spanje/Commissie

29

2011/C 211/64

Zaak T-264/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2011 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 maart 2011 in zaak F-59/09, De Nicola/EIB

30

2011/C 211/65

Zaak T-267/11: Beroep ingesteld op 24 mei 2011 — Video Research USA/BHIM (VR)

31

2011/C 211/66

Zaak T-269/11: Beroep ingesteld op 23 mei 2011 — Xeda International/Commissie

31

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 211/67

Zaak F-35/11: Beroep ingesteld op 4 april 2011 — ZZ/Parlement

33

2011/C 211/68

Zaak F-57/11: Beroep ingesteld op 23 mei 2011 — ZZ/Commissie

33

2011/C 211/69

Zaak F-58/11: Beroep ingesteld op 23 mei 2011 — ZZ e. a./EIB

34

2011/C 211/70

Zaak F-59/11: Beroep ingesteld op 24 mei 2011 — ZZ/BHIM

34

2011/C 211/71

Zaak F-60/11: Beroep ingesteld op 25 mei 2011 — ZZ/ECB

35


NL

 

Top