Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 80, 12 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.080.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 80

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
12 maart 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 080/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 72 van 5.3.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 080/02

Zaak C-382/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 januari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Oostenrijk) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Luchtvervoer — Exploitatievergunning voor organisatie van commerciële luchtballonvaarten — Artikel 12 EG — Voorwaarde van woonplaats of zetel — Administratieve sancties)

2

2011/C 080/03

Zaak C-90/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 januari 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector chemische producten voor behandeling van rubber — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Groep van ondernemingen — Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappij voor inbreuken op mededingingsregels door haar dochterondernemingen — Toerekening van aansprakelijkheid aan topholding van concern)

2

2011/C 080/04

Zaak C-155/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 januari 2011 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 12 EG, 18 EG, 39 EG en 43 EG — Artikelen 4, 28 en 31 van Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte — Belastingwetgeving — Voorwaarden voor vrijstelling van overdrachtbelasting bij eerste aankoop van onroerend goed — Vrijstelling enkel voor personen die op nationaal grondgebied wonen en voor personen van Griekse afkomst die er op tijdstip van aankoop niet wonen)

3

2011/C 080/05

Zaak C-168/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Milano — Italië) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA (Industriële en commerciële eigendom — Richtlijn 98/71/EG — Rechtsbescherming van modellen — Artikel 17 — Verplichting tot cumulatie van bescherming van modellen met bescherming van auteursrecht — Nationale wettelijke regeling die bescherming door auteursrecht van vóór inwerkingtreding ervan tot publiek domein behorende modellen voor bepaalde periode uitsluit of niet-tegenwerpbaar maakt — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen)

4

2011/C 080/06

Zaak C-463/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 januari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Spanje) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Sociale politiek — Richtlijn 2001/23/EG — Overgang van ondernemingen — Behoud van rechten van werknemers — Begrip „overgang” — Schoonmaakactiviteiten — Door gemeente met nieuw aangeworven personeel rechtstreeks verrichte activiteit)

4

2011/C 080/07

Zaak C-489/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Gent — België) — Vandoorne NV/Belgische Staat (Zesde btw-richtlijn — Artikelen 11, C, lid 1, en 27, leden 1 en 5 — Maatstaf van heffing — Vereenvoudigingsmaatregelen — Tabaksfabrikaten — Fiscale bandjes — Eenmalige heffing van btw bij bron — Leverancier die tussenpersoon is — Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van prijs — Weigering van teruggaaf van btw)

5

2011/C 080/08

Zaak C-490/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2011 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Artikel 49 EG — Vrij verrichten van diensten — Geen vergoeding van kosten van in andere lidstaten dan Groothertogdom Luxemburg uitgevoerde laboratoriumanalyses en -onderzoeken — Nationale wettelijke regeling waarin niet is bepaald dat voorgeschoten kosten van dergelijke analyses en onderzoeken ten laste worden genomen bij wege van vergoeding — Nationale wettelijke regeling die gezondheidszorgverstrekkingen slechts vergoedt indien in deze regeling neergelegde voorwaarden zijn vervuld)

5

2011/C 080/09

Zaak C-92/10 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 januari 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Merk bestaande uit reclameslogan en samengesteld uit elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen — Beeldteken „BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Zaak C-559/08 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 september 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Artoz-Papier AG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk ATOZ — Oppositie door houder van internationale woordmerk ARTOZ — Weigering van inschrijving)

6

2011/C 080/11

Zaak C-342/09 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 oktober 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, gevestigd te Gallecs (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, leden 1, sub b, en 5 — Beeldmerk Gallecs — Oppositie van houder van nationale beeldmerken GALLO, GALLO AZEITE NOVO en Azeite Novo en van gemeenschapsbeeldmerk GALLO — Afwijzing van oppositie — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

7

2011/C 080/12

Zaak C-459/09 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 september 2010 — Dominio de la Vega, SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Ambrosio Velasco, SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk DOMINIO DE LA VEGA — Ouder gemeenschapsbeeldmerk PALACIO DE LA VEGA — Gevaar voor verwarring op deel van grondgebied van Unie — Beoordeling van overeenstemming van merken — Dominerend bestanddeel)

7

2011/C 080/13

Zaak C-487/09: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 69/335/EEG — Indirecte belastingen — Bijeenbrengen van kapitaal — Overdrachten van effecten — Maatschappelijk kapitaal dat hoofdzakelijk bestaat uit onroerend goed)

8

2011/C 080/14

Zaak C-532/09 P: Beschikking van het Hof van 4 oktober 2010 — Vladimir Ivanov/Europese Commissie (Hogere voorziening — Vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid — Verlies van kans om te worden aangenomen — Exceptie van misbruik van procedure — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

8

2011/C 080/15

Gevoegde zaken C-74/10 P en C-75/10 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 29 september 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 19 statuut Hof — Vertegenwoordiging van partij door advocaat die geen hoedanigheid van derde bezit — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

9

2011/C 080/16

Zaak C-84/10 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 22 oktober 2010 — Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Merck KGaA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordteken „Kids Vits” — Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerk VITS4KIDS — Aandachtsniveau van relevant publiek — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Recht om te worden gehoord)

9

2011/C 080/17

Zaak C-290/10 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 9 september 2010 — Franssons Verkstäder AB/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Lindner Recyclingtech GmbH (Hogere voorziening — Beroep bij het Gerecht strekkende tot vernietiging van beslissing van derde kamer van beroep van BHIM — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Beroepstermijn — Niet-ontvankelijkheid wegens laattijdigheid — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

9

2011/C 080/18

Zaak C-513/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 oktober 2010 door Dimitris Platis tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 30 september 2010 in zaak T-311/10, Dimitris Platis/Raad en Griekenland

10

2011/C 080/19

Zaak C-587/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 15 december 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, interveniënt: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Zaak C-594/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 17 december 2010 — T.G. van Laarhoven, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Zaak C-600/10: Beroep ingesteld op 16 december 2010 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

11

2011/C 080/22

Zaak C-603/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 21 december 2010 — Pelati doo/Republiek Slovenië

12

2011/C 080/23

Zaak C-613/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italië) op 30 december 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Zaak C-622/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België) op 22 december 2010 — Rémi Paquot/Belgische Staat — FOD Financiën

12

2011/C 080/25

Zaak C-623/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België) op 22 december 2010 — Adrien Daxhelet/Belgische Staat — FOD Financiën

13

2011/C 080/26

Zaak C-7/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Palermo (Italië) op 5 januari 2011 — Strafzaak tegen Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Zaak C-12/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Dublin Metropolitan District Court (Ierland) op 10 januari 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Zaak C-14/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 januari 2011 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 27 oktober 2010 in zaak T-24/05, Alliance One International, Inc. (voorheen Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Europese Commissie

15

2011/C 080/29

Zaak C-20/11: Beroep ingesteld op 13 januari 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

15

2011/C 080/30

Zaak C-22/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 17 januari 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Zaak C-37/11: Beroep ingesteld op 25 januari 2011 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek

16

2011/C 080/32

Zaak C-455/09: Beschikking van de president van het Hof van 22 september 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

17

2011/C 080/33

Zaak C-525/09: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 28 september 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

17

 

Gerecht

2011/C 080/34

Zaak T-437/09: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2011 — Oyster Cosmetics/BHIM — Kadabell (Oyster cosmetics) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Oyster cosmetics — Ouder gemeenschapsbeeldmerk Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

18

2011/C 080/35

Zaak T-54/07: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2011 — Vtesse Networks/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Telecommunicatie — Belasting op onroerend goed van ondernemingen in Verenigd Koninkrijk — Beschikking waarbij wordt vastgesteld dat betrokken maatregel geen steunmaatregel is — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

18

2011/C 080/36

Zaak T-586/10: Beroep ingesteld op 22 december 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Zaak T-592/10: Beroep ingesteld op 27 december 2010 — El Corte Inglés/BHIM — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Zaak T-593/10: Beroep ingesteld op 29 december 2010 — El Corte Inglés/BHIM — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Zaak T-596/10: Beroep ingesteld op 28 december 2010 — Almunia Textil/BHIM — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Zaak T-597/10: Beroep ingesteld op 27 december 2010 — Biodes/BHIM — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Zaak T-598/10: Beroep ingesteld op 27 december 2010 — Biodes/BHIM — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Zaak T-14/11: Beroep ingesteld op 11 januari 2011 — Timab Industries en CFPR/Commissie

22

2011/C 080/43

Zaak T-23/11: Beroep ingesteld op 17 januari 2011 — El Corte Inglés/BHIM — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Zaak T-24/11: Beroep ingesteld op 19 januari 2011 — Bank Refah Kargaran/Raad

23

2011/C 080/45

Zaak T-25/11: Beroep ingesteld op 17 januari 2011 — Germans Boada/BHIM (vorm van een keramieksnijmachine)

23

2011/C 080/46

Zaak T-29/11: Beroep ingesteld op 14 januari 2011 — Technische Universität Dresden/Commissie

23

2011/C 080/47

Zaak T-33/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Peeters Landbouwmachines/BHIM — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Zaak T-34/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Canon Europa/Commissie

24

2011/C 080/49

Zaak T-35/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Kyocera Mita Europe/Commissie

25

2011/C 080/50

Zaak T-36/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Japan Airlines/Commissie

25

2011/C 080/51

Zaak T-39/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Cargolux Airlines/Commissie

26

2011/C 080/52

Zaak T-40/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Lan Airlines en Lan Cargo/Commissie

27

2011/C 080/53

Zaak T-42/11: Beroep ingesteld op 19 januari 2011 — Universal/Commissie

28

2011/C 080/54

Zaak T-44/11: Beroep ingesteld op 17 januari 2011 — Italië/Commissie

29

2011/C 080/55

Zaak T-45/11: Beroep ingesteld op 21 januari 2011 — Italië/Commissie

30

2011/C 080/56

Zaak T-46/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — Deutsche Lufthansa e.a./Commissie

31

2011/C 080/57

Zaak T-48/11: Beroep ingesteld op 24 januari 2011 — British Airways/Commissie

32

2011/C 080/58

Zaak T-54/11: Beroep ingesteld op 27 januari 2011 — Spanje/Commissie

33

2011/C 080/59

Zaak T-57/11: Beroep ingesteld op 27 januari 2011 — Castelnou Energía/Commissie

33

2011/C 080/60

Zaak T-399/07: Beschikking van het Gerecht van 25 januari 2011 — Basell Polyolefine/Commissie

34


NL

 

Top