Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 63, 26 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.063.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
26 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 063/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 55 van 19.2.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 063/02

Zaak C-120/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV (Prejudiciële verwijzing — Verordeningen (EEG) nr. 2081/92 en (EG) nr. 510/2006 — Toepassing ratione temporis — Artikel 14 — Registratie volgens vereenvoudigde procedure — Verband tussen merken en beschermde geografische aanduidingen)

2

2011/C 063/03

Zaak C-507/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Gedeeltelijke kwijtschelding van belastingschuld van onderneming in kader van crediteurenakkoord — Beschikking van Commissie waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Niet-uitvoering)

2

2011/C 063/04

Zaak C-77/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italië) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Gewasbeschermingsmiddelen — Richtlijn 2006/134/EG — Geldigheid — Beperkingen op gebruik van fenarimol als werkzame stof)

3

2011/C 063/05

Zaak C-118/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Oostenrijk) — Procedure ingeleid door Robert Koller (Begrip „nationale rechterlijke instantie” in zin van artikel 234 EG — Erkenning van diploma’s — Richtlijn 89/48/EEG — Advocaat — Inschrijving op tableau van beroepsorde in andere lidstaat dan die waar diploma is gehomologeerd)

3

2011/C 063/06

Zaak C-208/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Europees burgerschap — Vrijheid om te reizen en te verblijven in lidstaten — Wet van lidstaat met constitutionele rang, strekkende tot afschaffing van adel in die staat — Achternaam van meerderjarige persoon die onderdaan is van die staat, verkregen bij adoptie in andere lidstaat, in welke zij woonachtig is — Van achternaam deel uitmakende adellijke titel en adellijk voorzetsel — Inschrijving in register van burgerlijke stand door autoriteiten van eerste lidstaat — Ambtshalve rectificatie van inschrijving — Intrekking van adellijke titel en voorzetsel)

4

2011/C 063/07

Zaak C-215/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Markkinaoikeus — Finland) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, voorheen Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Gemengde overeenkomst — Overeenkomst tussen aanbestedende dienst en van deze dienst onafhankelijke private vennootschap — Oprichting, met gelijke deelneming, van gezamenlijke onderneming voor verlening van diensten van gezondheidszorg — Verbintenis van partners om gedurende overgangsperiode van vier jaar diensten van gezondheidszorg die zij ten behoeve van hun werknemers moeten verstrekken, bij gezamenlijke onderneming te betrekken)

4

2011/C 063/08

Zaak C-245/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel — België) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Vrij verrichten van diensten — Artikel 49 EG — In lidstaat gevestigd ondernemer — Beroep op medecontractanten in zelfde lidstaat — Zuiver interne situatie — Verzoek om prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk)

5

2011/C 063/09

Zaak C-273/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Haarlem — Nederland) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Verordening (EG) nr. 729/2004 — Indeling van „rollator” in gecombineerde nomenclatuur — Post 9021 — Post 8716 — Rectificatie — Geldigheid)

5

2011/C 063/10

Zaak C-277/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Session (Schotland), Edinburgh (Verenigd Koninkrijk)) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Zesde btw-richtlijn — Recht op aftrek — Aankoop van voertuigen en gebruik voor leasingactiviteiten — Verschillen tussen belastingstelsels van twee lidstaten — Verbod van misbruik)

6

2011/C 063/11

Zaak C-304/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Steunmaatregelen ten gunste van recentelijk aan de beurs genoteerde ondernemingen — Terugvordering)

6

2011/C 063/12

Zaak C-338/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Wien — Oostenrijk) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Vrij verrichten van diensten — Vrijheid van vestiging — Mededingingsregels — Cabotagevervoer — Nationaal personenvervoer per lijnbus — Aanvraag voor lijnexploitatie — Concessie — Vergunning — Voorwaarden — Beschikken over zetel of vaste inrichting in betrokken land — Daling van inkomsten die rentabiliteit van exploitatie van reeds geconcessioneerde lijn kan bedreigen)

7

2011/C 063/13

Zaak C-351/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Malta (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 2000/60/EG — Artikelen 8 en 15 — Toestand van landoppervlaktewater — Opstellen en operationeel maken van monitoringsprogramma’s — Nalaten — Voorlegging van beknopte verslagen over die monitoringsprogramma’s — Nalaten)

7

2011/C 063/14

Zaak C-393/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Intellectuele eigendom — Richtlijn 91/250/EEG — Rechtsbescherming van computerprogramma’s — Begrip „uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma” — Grafische gebruikersinterface van programma al dan niet inbegrepen — Auteursrecht — Richtlijn 2001/29/EG — Auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij — Tonen van grafische gebruikersinterface tijdens televisie-uitzending — Mededeling van werk aan publiek)

8

2011/C 063/15

Zaak C-438/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Republiek Polen) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Zesde btw-richtlijn — Recht op aftrek van voorbelasting — Verrichte diensten — Niet in btw-register ingeschreven belastingplichtige — Verplichte vermeldingen op factuur voor btw-doeleinden — Nationale belastingregeling — Uitsluiting van recht op aftrek krachtens artikel 17, lid 6, van Zesde btw-richtlijn)

8

2011/C 063/16

Zaak C-488/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (TIR-overeenkomst — Communautair douanewetboek — Transport onder geleide van TIR-carnet — Organisatie die zich garant heeft gesteld — Onregelmatig lossen — Bepaling van plaats van overtreding — Inning van rechten bij invoer)

9

2011/C 063/17

Zaak C-517/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — België) in de procedure betreffende RTL Belgium SA, voorheen TVi SA (Richtlijn 89/552/EEG — Televisieomroepdiensten — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Begrip nationale rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU — Onbevoegdheid van het Hof)

9

2011/C 063/18

Zaak C-524/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Paris — Frankrijk) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations (Prejudiciële verwijzing — Verdrag van Aarhus — Richtlijn 2003/4/EG — Toegang van publiek tot milieu-informatie — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten — Verordening (EG) nr. 2216/2004 — Gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem — Toegang tot transactiegegevens met betrekking tot broeikasgasemissierechten — Weigering van mededeling — Centrale administrateur — Administrateurs van nationale registers — Vertrouwelijkheid van gegevens in registers — Afwijkingen)

10

2011/C 063/19

Zaak C-12/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Afdeling XVII — Vervoermaterieel — Hoofdstuk 87 — „Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan” — Posten 8703 en 8713 — Drie- of vierwielige elektrische voertuigen die ontworpen zijn voor vervoer van één persoon en die maximumsnelheid van 6 tot 15 km/u bereiken, uitgerust met afzonderlijke, verstelbare stuurkolom, ook wel „scootmobielen” genoemd)

11

2011/C 063/20

Zaak C-116/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curator van het faillissement van Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 15, punten 4, sub a, en 5 — Vrijstelling van verrichtingen in verband met verhuur van zeeschepen — Draagwijdte)

11

2011/C 063/21

Zaak C-276/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 december 2010 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 2006/118/EG — Bescherming van grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van toestand — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

12

2011/C 063/22

Zaak C-287/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Vrij verrichten van diensten — Vrij verkeer van kapitaal — Belastingkorting voor investering — Toekenning gebonden aan de fysieke uitvoering van de investering op het nationale grondgebied — Exploitatie van vaartuigen bestemd voor de rivierscheepvaart die in andere lidstaten worden gebruikt)

12

2011/C 063/23

Zaak C-491/10 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Celle — Duitsland) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Ouderlijke verantwoordelijkheid — Gezagsrecht — Ontvoering van kind — Artikel 42 — Uitvoering van door bevoegd (Spaans) gerecht gegeven beslissing waarvoor certificaat is afgegeven die terugkeer van kind gelast — Bevoegdheid van aangezocht (Duits) gerecht tot weigering om genoemde beslissing uit te voeren bij ernstige inbreuk op rechten van kind)

12

2011/C 063/24

Zaak C-336/08: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landessozialgericht Berlin — Duitsland) — Christel Reinke/AOK Berlin (Prejudiciële verwijzing — Afdoening zonder beslissing)

13

2011/C 063/25

Zaak C-334/09: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 2 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Meiningen — Duitsland) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 91/439/EEG — Onderlinge erkenning van rijbewijzen — Afstand van nationaal rijbewijs na bereiken van maximaal aantal punten voor verschillende overtredingen — In andere lidstaat afgegeven rijbewijs — In woonstaat verkregen negatief medisch-psychologisch rapport na verkrijging van nieuw rijbewijs in andere lidstaat — Intrekking van rijbevoegdheid op grondgebied van gastland — Bevoegdheid van woonstaat van houder van door andere lidstaat afgegeven rijbewijs om hierop zijn nationale bepalingen toe te passen die betrekking hebben op beperking, schorsing, intrekking of nietigverklaring van rijbevoegdheid — Voorwaarden — Uitlegging van begrip „gedraging na verkrijging van nieuw rijbewijs”)

13

2011/C 063/26

Zaak C-20/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 11 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Trani — Italië) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Clausules 3 en 8 van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in overheidssector — Eerste of enige overeenkomst — Verplichting om objectieve redenen aan te geven — Opheffing — Verlaging van algemeen niveau van bescherming van werknemers — Non-discriminatiebeginsel — Artikelen 82 EG en 86 EG)

14

2011/C 063/27

Zaak C-22/10 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 27 oktober 2010 — REWE-Zentral AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Clina — Ouder gemeenschapswoordmerk CLINAIR — Weigering van inschrijving — Relatieve weigeringsgrond — Onderzoek van gevaar voor verwarring — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b)

15

2011/C 063/28

Zaak C-102/10: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Focșani — Roemenië) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Reglement voor procesvoering — Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, eerste en tweede alinea — Harmonisatie van wetgevingen — Stelsel van verplichte verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen — Facultatieve verzekering — Niet-toepasselijkheid)

15

2011/C 063/29

Zaak C-193/10: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — MP3-speler — Post 8521 — Video-opname- en video-weergaveapparaten)

16

2011/C 063/30

Zaak C-199/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Artikelen 56 EG en 58 EG — Belastingheffing over dividenden — Bronheffing — Nationale belastingwetgeving die voorziet in vrijstelling van aan ingezeten vennootschappen uitgekeerde dividenden)

16

2011/C 063/31

Zaak C-377/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Dolj — Roemenië) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Prejudiciële verwijzing — Geen verband met reëel geschil of voorwerp van hoofdgeding — Niet-ontvankelijkheid)

17

2011/C 063/32

Zaak C-439/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bacău — Roemenië) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prejudiciële verwijzing — Geen omschrijving van feitelijk kader — Niet-ontvankelijkheid)

17

2011/C 063/33

Zaak C-440/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bacău — Roemenië) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prejudiciële verwijzing — Geen omschrijving van feitelijk kader — Niet-ontvankelijkheid)

18

2011/C 063/34

Zaak C-441/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bacău — Roemenië) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prejudiciële verwijzing — Geen omschrijving van feitelijk kader — Niet-ontvankelijkheid)

18

2011/C 063/35

Zaak C-262/88 INT: Verzoek om uitlegging van het arrest van 17 mei 1990, Barber (C-262/88), ingediend op 26 mei 2010 door Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Zaak C-549/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 november 2010 door Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 9 september 2010 in zaak T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Europese Commissie

18

2011/C 063/37

Zaak C-562/10: Beroep ingesteld op 30 november 2010 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

19

2011/C 063/38

Zaak C-566/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2010 door Italiaanse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 september 2010 in de gevoegde zaken T-166/07 en T-285/07, Italiaanse Republiek/Europese Commissie

21

2011/C 063/39

Zaak C-567/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 3 december 2010 — vzw Inter-Environnement Bruxelles, vzw Pétitions-Patrimoine, vzw Atelier de Recherche et d’Action Urbaines/Brusselse Hoofdstedelijke Regering

22

2011/C 063/40

Zaak C-570/10: Beroep ingesteld op 6 december 2010 — Europese Commissie/Ierland

22

2011/C 063/41

Zaak C-601/10: Beroep ingesteld op 17 december 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

22

2011/C 063/42

Zaak C-6/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 5 januari 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Zaak C-16/11: Beroep ingesteld op 11 januari 2011 — Europese Commissie/Republiek Estland

24

2011/C 063/44

Zaak C-60/09: Beschikking van de president van het Hof van 1 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italië) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Zaak C-116/09: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bezirksgericht Ried i.I. — Oostenrijk) — Strafzaak tegen Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Zaak C-387/09: Beschikking van de president van het Hof van 30 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Mercantil — Spanje) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Zaak C-33/10: Beschikking van de president van het Hof van 8 december 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Denemarken

25

2011/C 063/48

Zaak C-208/10: Beschikking van de president van het Hof van 23 november 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

25

 

Gerecht

2011/C 063/49

Zaak T-382/08: Arrest van het Gerecht van 18 januari 2011 — Advance Magazine Publishers/BHIM — Capela & Irmãos (VOGUE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk VOGUE — Ouder nationaal woordmerk VOGUE Portugal — Ontbreken van normaal gebruik van ouder merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

26

2011/C 063/50

Zaak T-336/09: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2011 — Häfele/BHIM — Topcom Europe (Topcom) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Topcom — Ouder gemeenschapswoordmerk en ouder Beneluxwoordmerk TOPCOM — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

26

2011/C 063/51

Zaak T-411/09: Beschikking van het Gerecht van 12 januari 2011 — Terezakis/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Gedeeltelijke weigering om toegang te verlenen — Vervanging van bestreden handeling in loop van procedure — Weigering om conclusies aan te passen — Afdoening zonder beslissing”)

26

2011/C 063/52

Zaak T-563/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2010 door Patrizia De Luca tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 september 2010 in zaak F-20/06, De Luca/Commissie

27

2011/C 063/53

Zaak T-570/10: Beroep ingesteld op 17 december 2010 — Environmental Manufacturing/BHIM — Wolf (Afbeelding van de kop van een wolf)

27

2011/C 063/54

Zaak T-571/10: Beroep ingesteld op 16 december 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/BHIM — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Zaak T-580/10: Beroep ingesteld op 22 december 2010 — Wohlfahrt/BHIM — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Zaak T-581/10: Beroep ingesteld op 23 december 2010 — X Technology Swiss/BHIM — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Zaak T-585/10: Beroep ingesteld op 17 december 2010 — Aitic Penteo/BHIM — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Zaak T-7/11: Beroep ingesteld op 7 januari 2011 — Bank Melli Iran/Raad

30

2011/C 063/59

Zaak T-12/11: Beroep ingesteld op 7 januari 2011 — Iran Insurance/Raad

31

2011/C 063/60

Zaak T-13/11: Beroep ingesteld op 7 januari 2011 — Post Bank/Raad

32

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 063/61

Zaak F-118/10: Beroep ingesteld op 15 november 2010 — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Zaak F-122/10: Beroep ingesteld op 19 november 2010 — Cocchi en Falcione/Commissie

34

2011/C 063/63

Zaak F-124/10: Beroep ingesteld op 26 november 2010 — Labiri/EESC

34

2011/C 063/64

Zaak F-128/10: Beroep ingesteld op 30 december 2010 — Mora Carrasco e.a./Parlement

35


NL

 

Top