Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:055:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 55, 19 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.055.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 55

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
19 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 055/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 46 van 12.2.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 055/02

Zaak C-303/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Gezinshereniging — Artikel 7, eerste alinea, van besluit nr. 1/80 van Associatieraad — Echtgenoot van Turkse werkneemster die met deze meer dan vijf jaar heeft samengewoond — Behoud van verblijfsrecht na echtscheiding — Veroordeling van betrokkene voor geweld tegen zijn ex-echtgenote — Rechtsmisbruik)

2

2011/C 055/03

Zaak C-439/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel — België) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC” VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie (Mededingingsbeleid — Nationale procedure — Interventie van nationale mededingingsautoriteiten in procedures in rechte — Nationale mededingingsautoriteit van gemengde aard met zowel gerechtelijke als bestuurlijke karaktertrekken — Beroep tegen beslissing van dergelijke autoriteit — Verordening (EG) nr. 1/2003)

2

2011/C 055/04

Zaak C-537/08 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 december 2010 — Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Freistaat Thüringen, Bondsrepubliek Duitsland, Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Beschikking van Commissie waarbij steunmaatregel onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel)

3

2011/C 055/05

Zaak C-568/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Assen — Nederland) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Overheidsopdrachten — Beroepsprocedures inzake plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Richtlijn 89/665/EEG — Verplichting voor lidstaten te voorzien in beroepsprocedure — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan rechter in kort geding toestemming kan verlenen voor besluit tot gunning van overheidsopdracht dat later door bodemrechter in strijd met voorschriften van Unierecht kan worden geacht — Verenigbaarheid met richtlijn — Toekenning van schadevergoeding aan gelaedeerde inschrijvers — Voorwaarden)

3

2011/C 055/06

Gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 december 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) (Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 15, leden 1, sub c, en 3 — Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten — Overeenkomst over reis per vrachtschip — Begrip „pakketreis” — Overeenkomst over hotelverblijf — Voorstelling van reis en hotel op internetsite — Begrip activiteit „gericht op” lidstaat waar consument woonplaats heeft — Criteria — Toegankelijkheid van internetsite)

4

2011/C 055/07

Zaak C-89/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 december 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Artikel 43 EG — Volksgezondheid — Exploitatie van laboratoria voor biomedische analysen — Nationale wetgeving die deelneming van vennoten die niet beroep van bioloog uitoefenen, beperkt tot 25 % van maatschappelijk kapitaal — Verbod om deel te nemen in kapitaal van meer dan twee vennootschappen die gezamenlijk een of meer laboratoria voor biomedische analysen exploiteren — Doelstelling van verzekering van beroepsmatige onafhankelijkheid van biologen — Doelstelling van behoud van pluraliteit van aanbod op gebied van medische biologie — Coherentie — Evenredigheid)

5

2011/C 055/08

Zaak C-103/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited (Zesde btw-richtlijn — Begrip misbruik — Leasingtransacties door groep van ondernemingen met oog op spreiding van betaling van niet-aftrekbare btw)

6

2011/C 055/09

Zaak C-137/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht (Vrij verrichten van diensten — Vrij verkeer van goederen — Beginsel van non-discriminatie — Maatregel van plaatselijke overheid waarbij toegang tot coffeeshops wordt voorbehouden aan Nederlandse ingezetenen — Verkoop van zogenoemde softdrugs — Verkoop van alcoholvrije dranken en eetwaren — Doel van bestrijding van drugstoerisme en daarmee gepaard gaande overlast — Openbare orde — Bescherming van volksgezondheid — Coherentie — Evenredigheid)

6

2011/C 055/10

Zaak C-163/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Verenigd Koninkrijk)— Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Richtlijn 92/83/EEG — Harmonisatie van structuur van accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Artikel 20, eerste streepje, en artikel 27, lid 1, sub e en f — Kookwijn, kookport en kookcognac)

7

2011/C 055/11

Zaak C-239/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin — Duitsland) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Staatssteun — Steun van Bondsrepubliek Duitsland voor grondaankoop — Programma voor privatisering van grond en herstructurering van landbouw in nieuwe Duitse deelstaten)

7

2011/C 055/12

Zaak C-241/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel — België) — Fluxys NV/Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (Prejudiciële verwijzing — Bevoegdheid van Hof — Gedeeltelijke afstand van geding door verzoeker in hoofdgeding — Wijziging van rechtskader — Antwoord van Hof niet langer noodzakelijk voor beslechting van geschil — Afdoening zonder beslissing)

8

2011/C 055/13

Zaak C-266/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederland) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voorheen College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Milieu — Gewasbeschermingsmiddelen — Richtlijn 91/414/EEG — Toegang van publiek tot informatie — Richtlijnen 90/313/EEG en 2003/4/EG — Toepassing ratione temporis — Begrip „milieu-informatie” — Vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie)

8

2011/C 055/14

Zaak C-270/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Session (Scotland), Edinburgh — Verenigd Koninkrijk) — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Btw — Zesde richtlijn 77/388/EEG — Vrijstellingen — Artikel 13, B, sub b — Verhuring van onroerende goederen — Verkoop van contractuele rechten die kunnen worden omgezet in recht van tijdelijk gebruik van vakantieaccommodatie)

9

2011/C 055/15

Zaak C-279/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin — Duitsland) — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Daadwerkelijke rechterlijke bescherming van aan Unierecht ontleende rechten — Recht op toegang tot rechter — Rechtsbijstand — Nationale regeling waarbij rechtsbijstand aan rechtspersonen wordt geweigerd wanneer „algemene belangen” ontbreken)

9

2011/C 055/16

Zaak C-285/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Strafzaak tegen R (Zesde btw-richtlijn — Artikel 28 quater, A, sub a — Btw-fraude — Weigering van vrijstelling van btw op intracommunautaire goederenleveringen — Actieve deelneming van verkoper aan fraude — Bevoegdheid van lidstaten bij bestrijding van fraude, belastingontwijking en mogelijke misbruiken)

10

2011/C 055/17

Zaak C-296/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie van België) — Vlaamse Gemeenschap/Maurits Baesen (Sociale zekerheid — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 13, lid 2, sub d — Begrip „met ambtenaren gelijkgestelden” — Arbeidsovereenkomst met overheidsbestuur)

11

2011/C 055/18

Gevoegde zaken C-300/09 en C-301/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 december 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09) (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Vrij verkeer van werknemers — Standstillbepaling in artikel 13 van besluit nr. 1/80 van Associatieraad — Verbod voor lidstaten om nieuwe beperkingen op toegang tot arbeidsmarkt in te voeren)

11

2011/C 055/19

Zaak C-339/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechische Republiek) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 2204 en 2206 — Gegiste drank op basis van verse druiven — Effectief alcoholvolumegehalte van 15,8 % tot 16,1 % — Toevoeging van maïsalcohol en bietsuiker tijdens bereiding)

12

2011/C 055/20

Zaak C-340/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 december 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 1999/22/EG — Artikel 4, leden 2 tot en met 5 — Houden van wilde dieren — Dierentuinen)

12

2011/C 055/21

Zaak C-362/09 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 december 2010 — Athinaïki Techniki AE/Europese Commissie, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Hogere voorziening — Staatssteun — Klacht — Besluit om klacht niet verder te behandelen — Intrekking van besluit om klacht niet verder te behandelen — Voorwaarden voor rechtmatigheid van intrekking — Verordening (EG) nr. 659/1999)

12

2011/C 055/22

Zaak C-421/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Oostenrijk) — Humanplasma GmbH/Republiek Oostenrijk (Artikelen 28 EG en 30 EG — Nationale regeling die invoer verbiedt van bloedproducten die van niet volledig onbetaalde donaties afkomstig zijn)

13

2011/C 055/23

Zaak C-430/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Zesde btw-richtlijn — Artikelen 8, lid 1, sub a en b, 28 bis, lid 1, sub a, 28 ter, A, lid 1, en 28 quater, A, sub a, eerste alinea — Vrijstelling voor leveringen van binnen Unie verzonden of vervoerde goederen — Opeenvolgende leveringen van dezelfde goederen waarvoor een enkele intracommunautaire verzending of een enkel intracommunautair vervoer plaatsvindt)

13

2011/C 055/24

Zaak C-433/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Fiscale zaken — Richtlijn 2006/112/EG — BTW — Maatstaf van heffing — Belasting op de levering van nog niet in de betrokken lidstaat geregistreerde voertuigen, berekend op basis van hun waarde en hun gemiddelde verbruik — „Normverbrauchsabgabe”)

14

2011/C 055/25

Gevoegde zaken C-444/09 en C-456/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso Administrativo te La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo nr. 3 te Pontevedra — Spanje) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Clausule 4 van door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Non-discriminatiebeginsel — Toepassing van raamovereenkomst op tijdelijk personeel van Autonome gemeenschap — Nationale regeling die bij toekenning van anciënniteitstoelage voorziet in verschil in behandeling op grond van loutere feit dat arbeidsverhouding tijdelijk is — Verplichting om met terugwerkende kracht recht op anciënniteitstoelage toe te kennen)

14

2011/C 055/26

Zaak C-480/09 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 december 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Europese Commissie, Electrabel NV (Hogere voorziening — Staatssteun — Steun die verenigbaar is verklaard met gemeenschappelijke markt — Voorwaarde van voorafgaande terugbetaling door begunstigde van onrechtmatig verklaarde eerdere steun — Begrip „economische eenheid” — Gezamenlijke zeggenschap door twee onderscheiden moedermaatschappijen — Onjuiste opvatting van middelen van beroep — Motiveringsfouten en -gebreken)

15

2011/C 055/27

Zaak C-31/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital (Zesde btw-richtlijn — Artikel 26 — Bijzondere regeling voor reisbureaus en reisorganisatoren — Werkingssfeer — Verkoop van operakaartjes zonder bijkomende diensten)

15

2011/C 055/28

Zaak C-131/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel — België) — Corman NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (Bescherming van financiële belangen van Europese Unie — Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 — Artikel 3 — Verjaring van vervolging — Termijn — Sectoriële regeling — Verordening (EG) nr. 2571/97 — Verschillende toepassing van verjaringsregels in geval van onregelmatigheid begaan door steunontvanger, dan wel door contractanten van steunontvanger)

16

2011/C 055/29

Zaak C-233/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 16 december 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 2007/44/EG — Prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in financiële sector — Procedureregels en evaluatiecriteria)

16

2011/C 055/30

Zaak C-497/10 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid — Kind van niet gehuwde ouders — Begrip „gewone verblijfplaats” van zuigeling — Begrip „gezagsrecht”)

17

2011/C 055/31

Zaak C-552/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2010 door Usha Martin Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 9 september 2010 in zaak T-119/06, Usha Martin Ltd/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie

18

2011/C 055/32

Zaak C-559/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 29 november 2010 — Deli Ostrich NV tegen Belgische Staat

18

2011/C 055/33

Zaak C-568/10: Beroep ingesteld op 6 december 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

19

2011/C 055/34

Zaak C-576/10: Beroep ingesteld op 9 december 2010 — Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden

19

2011/C 055/35

Zaak C-597/10: Beroep ingesteld op 16 december 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek

20

 

Gerecht

2011/C 055/36

Zaak T-362/08: Arrest van het Gerecht van 13 januari 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende realisatie van industrieel project in krachtens richtlijn 92/43/EEG beschermde zone — Documenten afkomstig van lidstaat — Verzet van lidstaat — Gedeeltelijke weigering van toegang — Uitzondering inzake economisch beleid van lidstaat — Artikel 4, leden 5 tot en met 7, van verordening nr. 1049/2001”)

21

2011/C 055/37

Zaak T-28/09: Arrest van het Gerecht van 13 januari 2011 — Park/BHIM — Bae (PINE TREE) („Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapsbeeldmerk PINE TREE — Normaal gebruik van merk — Artikel 50, lid 1, sub a, en artikel 55, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 51, lid 1, sub a, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

21

2011/C 055/38

Zaak T-164/09: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 — Kitou/EDPS („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Afdoening zonder beslissing”)

22

2011/C 055/39

Gevoegde zaken T-219/09 en T-326/09: Beschikking van het Gerecht van 15 december 2010 — Albertini e.a. en Donnelly/Parlement („Beroep tot nietigverklaring — Aanvullend pensioenstelsel voor leden van Europees Parlement — Wijziging van aanvullend pensioenstelsel — Handeling van algemene strekking — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

22

2011/C 055/40

Zaak T-394/09: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2010 — General Bearing/BHIM (GENERAL BEARING CORPORATION) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GENERAL BEARING CORPORATION — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

22

2011/C 055/41

Zaak T-38/10 P: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2010 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Vergoeding van invorderbare kosten — Exceptie van parallel beroep — Procedurefouten — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

23

2011/C 055/42

Zaak T-48/10 P: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 — Meister/BHIM („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2008 — Besluit tot toekenning van punten in het kader van de bevorderingsronde — Vermelding over in het kader van vorige bevorderingsrondes verzamelde punten — Verkeerde opvatting van feiten — Verwijzing in kosten — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

23

2011/C 055/43

Zaak T-385/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 7 december 2010 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commissie („Kort geding — Mededinging — Beschikking van Commissie waarbij geldboete wordt opgelegd — Bankgarantie — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Financiële schade — Geen uitzonderlijke omstandigheden — Geen spoedeisendheid”)

24

2011/C 055/44

Zaak T-507/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 17 december 2010 — Uspaskich/Parlement („Kort geding — Opheffing van immuniteit van lid van Europees Parlement — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging”)

24

2011/C 055/45

Zaak T-360/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 — Tecnimed/BHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

24

2011/C 055/46

Zaak T-564/10: Beroep ingesteld op 15 december 2010 — Quimitécnica.com en de Mello/Commissie

25

2011/C 055/47

Zaak T-565/10: Beroep ingesteld op 21 december 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/BHIM (Highprotect)

26

2011/C 055/48

Zaak T-566/10: Beroep ingesteld op 15 december 2010 — Ertmer/BHIM — Caterpillar (erkat)

27

2011/C 055/49

Zaak T-573/10: Beroep ingesteld op 23 december 2010 — Octapharma Pharmazeutika/EMA

27

2011/C 055/50

Zaak T-575/10: Beroep ingesteld op 14 december 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissie

28

2011/C 055/51

Zaak T-576/10: Beroep ingesteld op 14 december 2010 — Trefilerías Quijano/Commissie

29

2011/C 055/52

Zaak T-577/10: Beroep ingesteld op 14 december 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commissie

29

2011/C 055/53

Zaak T-578/10: Beroep ingesteld op 14 december 2010 — Global Steel Wire/Commissie

29

2011/C 055/54

Zaak T-579/10: Beroep ingesteld op 21 december 2010 — macros consult/BHIM — MIP Metro (makro)

30

2011/C 055/55

Zaak T-582/10: Beroep ingesteld op 23 december 2010 — Acron en Dorogobuzh/Raad

30

2011/C 055/56

Zaak T-583/10: Beroep ingesteld op 27 december 2010 — Deutsche Telekom/BHIM — TeliaSonera Denmark (Tint magenta)

31

2011/C 055/57

Zaak T-584/10: Beroep ingesteld op 27 december 2010 — Yilmaz/BHIM — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

32

2011/C 055/58

Zaak T-591/10: Beroep ingesteld op 29 december 2010 — Castiglioni/Commissie

32

2011/C 055/59

Zaak T-594/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2010 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2010 in zaak F-2/10, Marcuccio/Commissie

33

2011/C 055/60

Zaak T-10/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 januari 2011 door Gerhard Birkhoff tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 oktober 2010 in zaak F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commissie

34

2011/C 055/61

Zaak T-3/08: Beschikking van het Gerecht van 10 januari 2011 — Coedo Suárez/Raad

34

2011/C 055/62

Gevoegde zaken T-444/08 tot en met T-448/08: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 — FIFA/BHIM — Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

34

2011/C 055/63

Zaak T-163/09: Beschikking van het Gerecht van 13 december 2010 — Martinet/Commissie

35

2011/C 055/64

Zaak T-2/10: Beschikking van het Gerecht van 15 december 2010 — De Lucia/BHIM — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

35

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 055/65

Zaak F-77/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 januari 2011 Nijs/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtregeling — Tuchtprocedure — Artikel 22 bis en artikel 22 ter van het Statuut — Onpartijdigheid — Redelijke termijn)

36

2011/C 055/66

Zaak F-57/10: Beroep ingesteld op 14 juli 2010 — Pedeferri e.a./Commissie

36

2011/C 055/67

Zaak F-90/10: Beroep ingesteld op 29 september 2010 — Florentiny/Parlement

36

2011/C 055/68

Zaak F-100/10: Beroep ingesteld op 8 oktober 2010 — AM/Parlement

37

2011/C 055/69

Zaak F-114/10: Beroep ingesteld op 4 november 2010 — Bowles e. a./ECB

37

2011/C 055/70

Zaak F-116/10: Beroep ingesteld op 10 november 2010 — Gozi/Commissie

38


NL

 

Top