EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 346, 18 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.346.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 346

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
18 december 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 346/03

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 328 van 4.12.2010

1

 

Gerecht

2010/C 346/01

Eedaflegging door een nieuw lid van het Gerecht

2

2010/C 346/02

Toevoeging van rechter A. Popescu aan de kamers

2


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 346/04

Zaak C-535/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG — Behoud van vogelstand — Onjuiste aanwijzing en onvoldoende rechtsbescherming van specialebeschermingszones)

3

2010/C 346/05

Zaak C-185/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederland) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Richtlijn 89/106/EEG — Producten bestemd voor bouw — Richtlijn 89/686/EEG — Persoonlijke beschermingsmiddelen — Besluit 93/465/EEG — CE-markering — Verankeringsvoorzieningen tegen vallen van hoogte bij werkzaamheden op daken — Norm EN 795)

3

2010/C 346/06

Zaak C-280/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 — Deutsche Telekom AG/Europese Commissie, Vodafone D2 GmbH, voorheen Vodafone AG & Co. KG, voorheen Arcor AG & Co. KG e.a. (Hogere voorziening — Mededinging — Artikel 82 EG — Markten voor telecommunicatiediensten — Toegang tot vast netwerk van gevestigde exploitant — Groothandelsprijzen voor toegang tot aansluitnet die op intermediair niveau aan concurrenten wordt verstrekt — Toegangstarieven voor eindgebruikers — Tariefpraktijken van onderneming met machtspositie — Uitholling van marges van concurrenten — Door nationale regelgevende instantie goedgekeurde prijzen — Speelruimte voor onderneming met machtspositie — Toerekenbaarheid van inbreuk — Begrip „misbruik” — Criterium van even efficiënte concurrent — Berekening van prijssqueeze — Gevolgen van misbruik — Bedrag van geldboete)

4

2010/C 346/07

Zaak C-350/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Republiek Litouwen (Niet-nakoming — Toetredingsakte van 2003 — Verplichtingen van toetredende staten — Acquis communautaire — Richtlijnen 2001/83/EG en 2003/63/EG — Verordening (EEG) nr. 2309/93 en verordening (EG) nr. 726/2004 — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Gelijkwaardige biologische geneesmiddelen vervaardigd met behulp van biotechnologie — Nationale vergunning voor in handel brengen die is verleend vóór toetreding)

5

2010/C 346/08

Zaak C-467/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona — Spanje) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Harmonisatie van wetgevingen — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Reproductierecht — Beperkingen en restricties — Uitzondering voor kopiëren voor privé-gebruik — Begrip „billijke compensatie” — Eenvormige uitlegging — Tenuitvoerlegging door lidstaten — Criteria — Grenzen — Heffing voor kopiëren voor privé-gebruik die wordt toegepast op installaties, apparaten en media die verband houden met digitale reproductie)

5

2010/C 346/09

Zaak C-482/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 oktober 2010 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Besluit 2008/633/JBZ — Toegang tot Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van lidstaten en door Europol, met het oog op voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten — Ontwikkeling van bepalingen van Schengenacquis — Uitsluiting van Verenigd Koninkrijk van procedure tot vaststelling van besluit — Geldigheid)

6

2010/C 346/10

Zaak C-499/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — Ingeniørforeningen i Danmark, optredend namens Ole Andersen/Region Syddanmark (Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Verbod van discriminatie op grond van leeftijd — Niet-betaling van ontslagvergoeding aan werknemers die in aanmerking komen voor ouderdomspensioen)

7

2010/C 346/11

Zaak C-508/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Republiek Malta (Niet-nakoming — Vrij verrichten van zeevervoerdiensten — Verordening (EEG) nr. 3577/92 — Artikelen 1en 4 — Cabotagediensten binnen lidstaat — Verplichting om openbaredienstcontracten te sluiten op niet-discriminatoire grondslag — Sluiting van exclusief contract, zonder voorafgaande openbare aanbesteding, vóór datum van toetreding van lidstaat tot Unie)

7

2010/C 346/12

Zaak C-570/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Anotato Dikastirio Kyprou — Cyprus) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Overheidsopdrachten — Richtlijn 89/665/EEG — Artikel 2, lid 8 — Voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie die geen gerecht is — Nietigverklaring van besluit van aanbestedende dienst om offerte te aanvaarden — Mogelijkheid voor aanbestedende dienst om tegen deze nietigverklaring op te komen voor een rechterlijke instantie)

8

2010/C 346/13

Zaak C-16/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sociale zekerheid — Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 — Gezinsbijslagen — Anticumulatieregels — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 1408/71 — Artikel 10, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72 — Kinderen die in lidstaat wonen met moeder die voldoet aan voorwaarden om er gezinstoelagen te ontvangen, en wier in Zwitserland werkende vader a priori voldoet aan voorwaarden om op grond van Zwitserse wettelijke regeling gelijksoortige gezinstoelagen te ontvangen, maar die niet aanvraagt)

8

2010/C 346/14

Zaak C-45/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Hamburg — Duitsland) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Richtlijn 2000/78/EG — Discriminatie op grond van leeftijd — Beëindiging van arbeidsovereenkomst wegens bereiken van pensioenleeftijd)

9

2010/C 346/15

Zaak C-49/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Latere toetreding van lidstaten — Overgangsbepalingen — Toepassing ratione temporis — Toepassing van verlaagd tarief — Kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen)

9

2010/C 346/16

Zaak C-61/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Duitsland) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde steunregelingen — Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Bedrijfstoeslagregeling — Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening — Begrip „subsidiabele hectare” — Niet-landbouwactiviteit — Voorwaarden waaronder landbouwgrond wordt geacht tot bedrijf te behoren)

10

2010/C 346/17

Zaak C-67/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 oktober 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Steunregeling voor investeringen in minder ontwikkelde gebieden in Italië — Beschikking van Commissie waarbij deze steunregeling met gemeenschappelijke markt verenigbaar wordt verklaard — Verzoeken om vergoeding van schade die beweerdelijk is geleden als gevolg van vaststelling van deze beschikking — Overgangsmaatregelen tussen deze regeling en voorafgaande regeling — Werkingssfeer ratione temporis van beschikking van geen bezwaar tegen voorafgaande regeling van Commissie — Beginselen van rechtszekerheid, bescherming van gewettigd vertrouwen en gelijke behandeling)

11

2010/C 346/18

Zaak C-72/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeurs des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Directe belastingen — Vrij verkeer van kapitaal — Rechtspersonen gevestigd in derde staat, lid van Europese Economische Ruimte — Bezit van in lidstaat gelegen onroerende zaken — Belasting op marktwaarde van die onroerende zaken — Weigering van vrijstelling — Bestrijding van belastingfraude — Toetsing aan EER-Overeenkomst)

11

2010/C 346/19

Zaak C-81/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Idryma Typou AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Vrijheid van vestiging — Vrij verkeer van kapitaal — Vennootschapsrecht — Eerste richtlijn 68/151/EEG — Naamloze vennootschap in de sector pers en televisie — Vennootschap en aandeelhouder die meer dan 2,5 % van de aandelen bezit — Hoofdelijke en gezamenlijke administratieve geldboete)

12

2010/C 346/20

Zaak C-97/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat, Außenstelle Wien — Oostenrijk) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Zesde btw-richtlijn — Artikelen 24, lid 3, en 28 decies — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 283, lid 1, sub c — Geldigheid — Artikelen 12 EG, 43 EG en 49 EG — Beginsel van gelijke behandeling — Bijzondere regeling voor kleine ondernemingen — Btw-vrijstelling — Weigering van vrijstelling voor in andere lidstaten gevestigde belastingplichtigen — Begrip „jaaromzet”)

12

2010/C 346/21

Zaak C-175/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/AXA UK plc (Zesde btw-richtlijn — Vrijstelling — Artikel 13, B, sub d, punt 3 — Handelingen betreffende betalingen en overmakingen — Invordering van schuldvorderingen — Betalingsplan voor tandheelkundig zorg — Dienst van verzameling en verwerking van betalingen voor rekening van cliënten van dienstverrichter)

13

2010/C 346/22

Zaak C-203/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Richtlijn 86/653/EEG — Zelfstandige handelsagenten — Beëindiging van agentuurovereenkomst door principaal — Recht van agent op vergoeding)

14

2010/C 346/23

Zaak C-205/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szombathelyi Városi Bíróság) — Strafzaak tegen Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2001/220/JBZ — Status van slachtoffers in strafprocedures — Begrip „slachtoffer” — Rechtspersoon — Strafbemiddeling in strafprocedure — Toepassingsmodaliteiten)

14

2010/C 346/24

Zaak C-227/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale ordinario di Torino — Italië) — Antonino Accardo e.a./Comune di Torino (Sociale politiek — Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers — Organisatie van arbeidstijd — Agenten van gemeentepolitie — Richtlijn 93/104/EG — Richtlijn 93/104/EG, zoals gewijzigd bij richtlijn 2000/34/EG — Richtlijn 2003/88/EG — Artikelen 5, 17 en 18 — Maximale wekelijkse arbeidstijd — Collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen sociale partners op nationaal of regionaal niveau — Afwijkingen inzake uitgestelde wekelijkse rusttijd en compenserende rusttijd — Rechtstreekse werking — Conforme uitlegging)

15

2010/C 346/25

Zaak C-242/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam — Nederland) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Sociale politiek — Overgang van ondernemingen — Richtlijn 2001/23/EG — Behoud van rechten van werknemers — Concern waarvan werknemers in dienst zijn van „werkgevervennootschap” en permanent zijn tewerkgesteld bij „werkmaatschappij” — Overgang van werkmaatschappij)

15

2010/C 346/26

Zaak C-243/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Halle — Duitsland) — Günter Fuß/Stadt Halle (Sociale politiek — Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers — Richtlijn 2003/88/EG — Organisatie van arbeidstijd — Brandweerlieden werkzaam in overheidssector — Interventieteam — Artikelen 6, sub b, en 22, lid 1, eerste alinea, sub b — Maximale wekelijkse arbeidstijd — Weigering om arbeid van langere duur te verrichten — Gedwongen overplaatsing naar andere dienst — Rechtstreekse werking — Gevolg voor nationale rechterlijke instanties)

16

2010/C 346/27

Zaak C-306/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof — België) — Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen I. B. (Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten — Artikel 4 — Gronden tot facultatieve weigering van tenuitvoerlegging — Artikel 4, punt 6 — Aanhoudingsbevel ter fine van tenuitvoerlegging van straf — Artikel 5 — Door uitvaardigende lidstaat te verstrekken garanties — Artikel 5, punt 1 — Veroordeling bij verstek — Artikel 5, punt 3 — Aanhoudingsbevel ter fine van strafvervolging — Overlevering afhankelijk van voorwaarde dat gezochte persoon naar uitvoerende lidstaat wordt teruggezonden — Cumulatieve toepassing van punten 1 en 3 van artikel 5 — Verenigbaarheid)

16

2010/C 346/28

Zaak C-345/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen (Sociale zekerheid — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Titel III, hoofdstuk 1 — Artikelen 28, 28 bis en 33 — Verordening (EEG) nr. 574/72 — Artikel 29 — Vrij verkeer van personen — Artikelen 21 VWEU en 45 VWEU — Prestaties krachtens ziektekostenverzekering — Rechthebbenden op ouderdomspensioen of rente wegens arbeidsongeschiktheid — Woonplaats in andere lidstaat dan staat die pensioen of rente verschuldigd is — Verstrekkingen in woonstaat ten laste van uitkerende staat — Ontbreken van inschrijving in woonstaat — Verplichting tot betaling van bijdragen in uitkerende staat — Wijziging van nationale wetgeving van uitkerende staat — Voortzetting van ziektekostenverzekering — Verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen)

17

2010/C 346/29

Zaak C-367/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen — België) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Prejudiciële verwijzing — Aantasting van financiële belangen van Europese Unie — Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 — Artikelen 1, 3, lid 1, derde alinea, 5 en 7 — Verordening (EEG) nr. 3665/87 — Artikelen 11 en 18, lid 2, sub c — Begrip marktdeelnemer — Personen die aan begaan van onregelmatigheid hebben deelgenomen — Personen die voor onregelmatigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld of die begaan ervan hadden moeten voorkomen — Administratieve sanctie — Rechtstreekse werking — Verjaring van vervolging — Stuiting)

18

2010/C 346/30

Zaak C-385/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Republiek Litouwen) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek van voorbelasting — Nationale wettelijke regeling die recht op aftrek uitsluit voor goederen die vóór identificatie van btw-plichtige zijn doorverkocht)

19

2010/C 346/31

Zaak C-423/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Staatssecretaris van Financiën/X BV (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Gedroogde groenten (knoflookbollen) waaraan nagenoeg al het vocht is onttrokken)

19

2010/C 346/32

Zaak C-428/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Sociale politiek — Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers — Richtlijn 2003/88/EG — Organisatie van arbeidstijd — Artikelen 1, 3 en 17 — Toepassingsgebied — Incidentele en seizoengebonden werkzaamheden van personeelsleden met „aanstellingsovereenkomst voor vormingswerk” — Beperking van arbeidstijd van deze personeelsleden in vakantie- en vrijetijdscentra tot 80 dagen per jaar — Nationale regeling die voor deze personeelsleden niet voorziet in minimale dagelijkse rusttijd — Afwijkingen waarin artikel 17 voorziet — Voorwaarden — Garantie van gelijkwaardige compenserende rusttijd of, in uitzonderlijke gevallen, passende bescherming)

20

2010/C 346/33

Zaak C-500/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Postdiensten — Richtlijn 97/67/EG — Nationale beperkingen — Koerierbedrijven — Nationale vergunningsregeling)

20

2010/C 346/34

Zaak C-41/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Direct verzekeringsbedrijf met uitzondering van levensverzekeringsbranche — Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG — Ziekenfondsen actief op markt van aanvullende ziekteverzekering — Onjuiste of onvolledige omzetting)

21

2010/C 346/35

Zaak C-117/09 P: Beschikking van het Hof van 24 juni 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG/Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Steunaanvraag met oog op wijziging van vroegere aan de begunstigde onderneming verleende steun en bij Commissie aangemeld na volledige uitvoering van investeringsproject — Criteria voor beoordeling van stimulerend effect en noodzaak)

21

2010/C 346/36

Zaak C-386/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel — België) — Jhonny Briot/Randstad Interim, nv Sodexho, Raad van de Europese Unie (Artikel 104, lid 3, tweede alinea, van Reglement voor procesvoering — Richtlijn 2001/23/EG — Overgang van ondernemingen — Behoud van rechten van werknemers — Niet-vernieuwing van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van uitzendkracht)

22

2010/C 346/37

Zaak C-28/10 P: Beschikking van het Hof van 2 september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering — Onregelmatige conclusies — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

22

2010/C 346/38

Zaak C-292/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Regensburg (Duitsland) op 11 juni 2010 — G/Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Zaak C-328/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Zaak C-329/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas en Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Zaak C-330/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Zaak C-331/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Zaak C-332/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Zaak C-333/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Zaak C-406/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) op 11 augustus 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Zaak C-426/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 augustus 2010 door Bell & Ross BV tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 18 juni 2010 in zaak T-51/10, Bell & Ross/BHIM

28

2010/C 346/47

Zaak C-442/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 13 september 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, zijn vader Steven Wilkinson als zijn wettelijk vertegenwoordiger, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Zaak C-458/10: Beroep ingesteld op 17 september 2010 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

29

2010/C 346/49

Zaak C-464/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Mons (België) op 24 september 2010 — Belgische Staat/Pierre Henfling, Raphaël Davin en Koenraad Tanghe (in hun hoedanigheid van curatoren van de failliete boedel van SA Tiercé Franco-Belge)

30

2010/C 346/50

Zaak C-465/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 27 september 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Zaak C-468/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 28 september 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Zaak C-469/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 28 september 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Zaak C-472/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pest Megyei Bíróság (Republiek Hongarije) op 29 september 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Zaak C-484/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 7 oktober 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Zaak C-487/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Rennes (Frankrijk) op 11 oktober 2010 — L'Océane Immobilière SAS/Directie fiscale controle West

33

2010/C 346/56

Zaak C-488/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spanje) op 11 oktober 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Zaak C-491/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Celle (Duitsland) op 15 oktober 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Zaak C-496/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italië) op 15 oktober 2010 — Strafzaak tegen Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Zaak C-500/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Italië) op 19 oktober 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Zaak C-501/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 19 oktober 2010 — Strafzaak tegen Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Zaak C-502/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 20 oktober 2010 — Staatssecretaris van Justitie, andere partij: M. Singh

35

2010/C 346/62

Zaak C-503/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad op 20 oktober 2010 — „Evroetil” AD/Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Zaak C-510/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret op 25 oktober 2010 — DR en TV2 Danmark A/S/NCB

36

2010/C 346/64

Zaak C-235/08: Beschikking van de president van het Hof van 8 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Ried im Innkreis — Oostenrijk) — Strafzaak tegen Roland Langer

37

2010/C 346/65

Zaak C-95/09: Beschikking van de president van het Hof van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Ierland

37

2010/C 346/66

Zaak C-182/09: Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Verenigd Koninkrijk) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Zaak C-355/09: Beschikking van de president van het Hof van 2 september 2010 — Europese Commissie/Ierland

38

2010/C 346/68

Zaak C-394/09: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 22 juni 2010 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

38

2010/C 346/69

Zaak C-510/09: Beschikking van de president van het Hof van 9 juni 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek

38

2010/C 346/70

Zaak C-531/09: Beschikking van de president van het Hof van 1 september 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

38

2010/C 346/71

Zaak C-541/09: Beschikking van de president van het Hof van 24 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing van de Giudice di pace di Varese — Italië) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Zaak C-192/10: Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

38

2010/C 346/73

Zaak C-223/10: Beschikking van de president van het Hof van 1 september 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

38

2010/C 346/74

Zaak C-264/10: Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casație și Justiție — Roemenië) — Strafzaak tegen Gheorghe Kita

38

 

Gerecht

2010/C 346/75

Zaak T-24/05: Arrest van het Gerecht van 27 oktober 2010 — Alliance One International e.a./Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Spaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG is vastgesteld — Prijsvaststelling en marktverdeling — Motiveringsplicht — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Gelijke behandeling”)

39

2010/C 346/76

Zaak T-227/07: Arrest van het Gerecht van 28 oktober 2010 — Spanje/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Productiesteun voor tomatenverwerkende bedrijven — Onaangekondigde controles in daarvoor geschikte perioden — Evenredigheid”)

39

2010/C 346/77

Zaak T-236/07: Arrest van het Gerecht van 26 oktober 2010 — Duitsland/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — Goedkeuring van rekeningen — Begrotingsjaar 2006 — Tijdstip van toepassing van artikel 32, lid 5, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Bindende kracht van eenzijdige verklaring van Commissie die is gehecht aan notulen van vergadering van Coreper”)

39

2010/C 346/78

Zaak T-23/09: Arrest van het Gerecht van 26 oktober 2010 — CNOP en CCG/Commissie („Mededinging — Administratieve procedure — Beschikking waarbij inspectie wordt gelast — Artikel 20, lid 4, van verordening (EG) nr. 1/2003 — Adressaat geen rechtspersoon — Motiveringsplicht — Begrippen onderneming en ondernemersvereniging”)

40

2010/C 346/79

Zaak T-65/09 P: Arrest van het Gerecht van 27 oktober 2010 — Reali/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Aanwerving — Indeling in rang — Beroepservaring — Diploma — Gelijkwaardigheid”)

40

2010/C 346/80

Zaak T-131/09: Arrest van het Gerecht van 28 oktober 2010 — Farmeco/BHIM — Allergan (BOTUMAX) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BOTUMAX — Oudere gemeenschapswoord- en beeldmerken BOTOX — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Afbreuk aan reputatie — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

40

2010/C 346/81

Zaak T-365/09: Arrest van het Gerecht van 27 oktober 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/BHIM — Free (FREE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk FREE — Ouder nationaal woordmerk FREE en ouder nationaal beeldmerk free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

41

2010/C 346/82

Zaak T-32/09 P: Beschikking van het Gerecht van 28 oktober 2010 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Precontentieuze procedure — Hogere voorziening kennelijk ongegrond — Incidentele hogere voorziening beperkt tot kosten”)

41

2010/C 346/83

Zaak T-515/09 P: Beschikking van het Gerecht van 18 oktober 2010 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Weigering van instelling om besluit te vertalen — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

41

2010/C 346/84

Zaak T-516/09 P: Beschikking van het Gerecht van 18 oktober 2010 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Afwijzing van verzoek om onderzoek — Weigering van instelling om besluit te vertalen — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

42

2010/C 346/85

Zaak T-18/10 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement en Raad („Kort geding — Verordening (EG) nr. 1007/2009 — Handel in zeehondenproducten — Invoer- en verkoopverbod — Uitzondering voor Eskimogemeenschappen — Ander verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Nieuwe feiten — Ontbreken van spoedeisendheid”)

42

2010/C 346/86

Zaak T-353/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie („Kort geding — Financiële bijstand — Debetnota strekkende tot terugvordering van financiële bijstand — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

43

2010/C 346/87

Zaak T-435/10: Beroep ingesteld op 17 september 2010 — IEM Erga — Erevnes Meletes Perivallontos & Chorotaxias AE/Commissie

43

2010/C 346/88

Zaak T-446/10: Beroep ingesteld op 17 september 2010 — Dow AgroSciences en Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commissie

43

2010/C 346/89

Zaak T-447/10: Beroep ingesteld op 21 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/Hof van Justitie

44

2010/C 346/90

Zaak T-449/10: Beroep ingesteld op 20 september 2010 — ClientEarth e.a./Commissie

45

2010/C 346/91

Zaak T-456/10: Beroep ingesteld op 1 oktober 2010 — Timab Industries en CFPR/Commissie

46

2010/C 346/92

Zaak T-457/10: Beroep ingesteld op 26 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

47

2010/C 346/93

Zaak T-474/10: Beroep ingesteld op 26 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

48

2010/C 346/94

Zaak T-477/10: Beroep ingesteld op 9 oktober 2010 — SE — Blusen Stenau/BHIM — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Zaak T-478/10: Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

49

2010/C 346/96

Zaak T-479/10: Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

50

2010/C 346/97

Zaak T-480/10: Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

50

2010/C 346/98

Zaak T-481/10: Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

50

2010/C 346/99

Zaak T-482/10: Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

50

2010/C 346/00

Zaak T-485/10: Beroep ingesteld op 13 oktober 2010 — MIP Metro/BHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Zaak T-498/10: Beroep ingesteld op 18 oktober 2010 — Mayer Naman/BHIM — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Zaak T-499/10: Beroep ingesteld op 8 oktober 2010 — MOL/Commissie

52

2010/C 346/03

Zaak T-500/10: Beroep ingesteld op 19 oktober 2010 — Dorma/BHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Zaak T-501/10: Beroep ingesteld op 22 oktober 2010 — TI Media Broadcasting en TI Media/Commissie

53

2010/C 346/05

Zaak T-502/10: Beroep ingesteld op 18 oktober 2010 — Département du Gers/Commissie

54

2010/C 346/06

Zaak T-503/10: Beroep ingesteld op 21 oktober 2010 — IDT Biologika/Commissie

54

2010/C 346/07

Zaak T-504/10: Beroep ingesteld op 22 oktober 2010 — Prima TV/Commissie

55

2010/C 346/08

Zaak T-505/10: Beroep ingesteld op 18 oktober 2010 — Höganäs/BHIM — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Zaak T-506/10: Beroep ingesteld op 22 oktober 2010 — RTI en Elettronica Industriale/Commissie

56

2010/C 346/10

Zaak T-508/10: Beroep ingesteld op 19 oktober 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/BHIM — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Zaak T-509/10: Beroep ingesteld op 20 oktober 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Raad

57

2010/C 346/12

Zaak T-512/10: Beroep ingesteld op 26 oktober 2010 — Nike International/BHIM (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Zaak T-443/09: Beschikking van het Gerecht van 28 oktober 2010 — Agriconsulting Europe/Commissie

58

2010/C 346/14

Zaak T-16/10: Beschikking van het Gerecht van 18 oktober 2010 — Alisei/Commissie

58

2010/C 346/15

Zaak T-151/10: Beschikking van het Gerecht van 22 oktober 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissie

58

2010/C 346/16

Zaak T-299/10: Beschikking van het Gerecht van 28 oktober 2010 — Babcock Noell/Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

58

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 346/17

Zaak F-85/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 — Sørensen/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels — Artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut)

59

2010/C 346/18

Zaak F-113/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 — Kay/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels — Artikel 2, artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut)

59

2010/C 346/19

Zaak F-60/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 oktober 2010 — Birkhoff/Commissie (Ambtenaren — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Toelage voor kind ten laste — Kind met ernstige ziekte of gebrek waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien — Verzoek om doorbetaling van toelage — Artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij Statuut — Maximuminkomen van kind als voorwaarde voor doorbetaling van toelage — Van inkomen aftrekbare kosten)

60

2010/C 346/20

Zaak F-51/07 RENV: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2010 — Bui Van/Commissie

60


NL

 

Top