EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 234, 28 augustus 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.234.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 234

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
28 augustus 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 234/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 221 van 14.8.2010

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 234/02

Zaak C-139/07 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 — Europese Commissie/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republiek Finland, Koninkrijk Zweden (Hogere voorziening — Toegang tot documenten van de instellingen — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende controleprocedures inzake staatssteun — Uitzondering met betrekking tot bescherming van doel van onderzoeken — Verplichting van betrokken instelling om concreet en individueel onderzoek te verrichten van inhoud van in verzoek om toegang bedoelde documenten)

2

2010/C 234/03

Zaak C-441/07 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 — Europese Commissie/Alrosa Company Ltd (Hogere voorziening — Machtspositie — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Wereldmarkt voor ruwe diamant — Individuele toezeggingen van onderneming om niet langer ruwe diamanten van andere onderneming te kopen — Beschikking waarbij individuele toezeggingen van onderneming verbindend worden verklaard en procedure wordt beëindigd)

3

2010/C 234/04

Zaak C-28/08 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 — Europese Commissie/The Bavarian Lager Co. Ltd, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) (Hogere voorziening — Toegang tot documenten van instellingen — Document betreffende vergadering in kader van niet-nakomingsprocedure — Bescherming van persoonsgegevens — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Verordening (EG) nr. 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Zaak C-171/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Portugal (Niet-nakoming — Artikelen 56 EG en 43 EG — Vrij verkeer van kapitaal — Preferente aandelen („golden shares”) van Portugese Staat in Portugal Telecom SGPS SA — Beperkingen van verwerving van deelnemingen en van bestuur van geprivatiseerde vennootschap — Overheidsmaatregel)

4

2010/C 234/06

Zaak C-194/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Sociale politiek — Richtlijn 92/85/EEG — Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie — Artikelen 5, lid 3, en 11, punten 1 tot en met 3 — Rechtstreekse werking — Werkneemster die tijdens haar zwangerschap van arbeid wordt vrijgesteld — Werkneemster met zwangerschapsverlof — Recht op betaling van beschikbaarheidsdiensttoelage)

4

2010/C 234/07

Zaak C-334/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen van Unie — Weigering om eigen middelen in verband met bepaalde onrechtmatige douanevergunningen ter beschikking van Unie te stellen — Overmacht — Frauduleuze handeling van douaneautoriteiten — Aansprakelijkheid van lidstaten — Rechtmatigheid van opneming van vastgestelde rechten in specifieke boekhouding)

5

2010/C 234/08

Zaak C-393/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italië) — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar-Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Nationale wetgeving inzake openingsuren en sluitingsdagen van apotheken — Vrijstelling — Beslissingsbevoegdheid van bevoegde autoriteiten)

6

2010/C 234/09

Zaak C-407/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 1 juli 2010 — Knauf Gips KG, voorheen Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Gipsplaten — Toegang tot dossier — Belastende en ontlastende bewijzen — Begrip „onderneming” — Economische eenheid — Vennootschap aansprakelijk voor handelen van economische eenheid — Voor het eerst in de rechterlijke procedure opgeworpen argument)

6

2010/C 234/10

Zaak C-428/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederland) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Industriële en commerciële eigendom — Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen — Richtlijn 98/44/EG — Artikel 9 — Octrooi dat voortbrengsel beschermt dat uit genetische informatie bestaat of zulke informatie bevat — Materiaal waarin voortbrengsel is opgenomen — Bescherming — Voorwaarden)

7

2010/C 234/11

Zaak C-442/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Associatieovereenkomst EEG-Hongarije — Controle achteraf — Niet-naleving van oorsprongsregels — Beslissing van autoriteiten van land van uitvoer — Beroep in rechte — Controlemissie van Commissie — Douanerechten — Navordering — Eigen middelen — Terbeschikkingstelling — Vertragingsrente)

8

2010/C 234/12

Gevoegde zaken C-447/08 en C-448/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 juli 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Svea hovrätt — Zweden) — Strafzaken tegen Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Vrij verrichten van diensten — Kansspelen — Exploitatie van kansspelen via internet — Promoten van in andere lidstaten georganiseerde kansspelen — Aan openbare organisaties of organisaties zonder winstoogmerk voorbehouden activiteiten — Strafsancties)

8

2010/C 234/13

Zaak C-471/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin käräjäoikeus — Finland) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Sociale politiek — Richtlijn 92/85/EEG — Bescherming van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie — Artikelen 5, lid 2, en 11, punt 1 — Tijdens zwangerschap tijdelijk naar andere arbeidsplaats overgeplaatste werkneemster — Verplichte overplaatsing wegens risico voor haar veiligheid en gezondheid en die van haar kind — Lagere bezoldiging dan gemiddelde bezoldiging vóór die overplaatsing — Vroegere bezoldiging bestaande uit maandsalaris en diverse toelagen — Berekening van salaris waarop zwangere werkneemster recht heeft gedurende tijdelijke overplaatsing)

9

2010/C 234/14

Zaak C-526/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Ontvankelijkheid — Non bis in idem — Gezag van gewijsde — Artikelen 226 EG en 228 EG — Artikel 29 van Reglement voor procesvoering — Procestaal — Richtlijn 91/676/EEG — Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — Onverenigbaarheid van nationale maatregelen met bepalingen over periodes waarin, voorwaarden waaronder en methoden waarmee meststoffen op of in bodem worden gebracht — Minimumopslagcapaciteit voor dierlijke mest — Verbod van op of in bodem brengen van mest op steile hellingen — Technieken waarmee kan worden verzekerd dat mest gelijkmatig en efficiënt op of in bodem wordt gebracht)

10

2010/C 234/15

Zaak C-558/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Portakabin Ltd, Portakabin BV/Primakabin BV (Merken — Reclame op internet via zoekwoorden („keyword advertising”) — Richtlijn 89/104/EEG — Artikelen 5 tot en met 7 — Weergave van advertenties op basis van zoekwoord dat gelijk is aan merk — Weergave van advertenties op basis van zoekwoorden die met „kleine verschrijvingen” merk afbeelden — Reclame voor tweedehands waren — Door merkhouder vervaardigde en in handel gebrachte waren — Uitputting van aan merk verbonden recht — Aanbrenging van etiketten met naam van wederverkoper en verwijdering van die waarop merk is aangebracht — Reclame op basis van merk van ander voor tweedehands waren, waaronder, naast door merkhouder vervaardigde waren, waren van andere herkomst)

10

2010/C 234/16

Zaak C-35/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza (Indirecte belastingen — Belasting op vermeerdering van vennootschappelijk kapitaal — Artikel 4, lid 1, sub c, van richtlijn 69/335/EEG — Nationale wettelijke regeling die registratie van akte van vermeerdering van vennootschappelijk kapitaal aan belasting onderwerpt — Hoofdelijke verbondenheid van begunstigde vennootschap en notaris — Geen daadwerkelijke kapitaalinbreng — Beperking van bewijs)

11

2010/C 234/17

Zaak C-99/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Republiek Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Telecommunicatiediensten — Richtlijn 2002/22/EG — Artikel 30, lid 2 — Telefoonnummerportabiliteit — Bevoegdheid van nationale regelgevende instanties — Door consument te betalen directe kosten — Ontmoedigende werking — Doorberekening van kosten)

12

2010/C 234/18

Zaak C-233/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen — België) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat (Vrij verrichten van diensten — Vrij verkeer van kapitaal — Directe belastingen — Verschil in behandeling naargelang van plaats van investering of belegging)

13

2010/C 234/19

Zaak C-246/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamburg — Duitsland) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Richtlijn 2000/78/EG — Artikelen 8 en 9 — Nationale procedure ter verzekering van naleving van uit richtlijn voortvloeiende verplichtingen — Beroepstermijn — Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel — Standstill-beginsel)

13

2010/C 234/20

Zaak C-343/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport (Prejudiciële verwijzing — Geldigheid — Richtlijn 2009/30/EG — Artikel 1, lid 8 — Richtlijn 98/70/EG — Artikel 8 bis — Luchtverontreiniging — Brandstoffen — Gebruik van metaalhoudende additieven in brandstoffen — Maximumgehalte aan methylcyclopentadieen-mangaan-tricarbonyl (MMT) — Etikettering — Impactstudie — Kennelijk onjuiste beoordeling — Voorzorgsbeginsel — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Rechtszekerheid — Ontvankelijkheid)

14

2010/C 234/21

Zaak C-363/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Aanvraag van toelating voor op markt brengen — Bescherming van gegevens)

15

2010/C 234/22

Zaak C-550/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Strafzaak tegen E, F (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Verordening (EG) nr. 2580/2001 — Artikelen 2 en 3 — Plaatsing van organisatie op lijst van bij terroristische daden betrokken personen, groepen en entiteiten — Overmaking aan organisatie door haar leden van opbrengsten van geldinzamelingsacties en verkoop van publicaties)

15

2010/C 234/23

Zaak C-211/10 PPU: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Doris Povse/Mauro Alpago (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Ongeoorloofde overbrenging van kind — Voorlopige maatregelen ten aanzien van „ouderlijke beslissingsbevoegdheid” — Gezagsrecht — Beslissing die terugkeer van kind met zich brengt — Tenuitvoerlegging — Bevoegdheid — Prejudiciële spoedprocedure)

16

2010/C 234/24

Zaak C-517/08 P: Beschikking van het Hof van 15 april 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA/Europese Commissie, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Koninkrijk Spanje (Hogere voorziening — Richtlijn 91/414/EEG — Niet-opneming van endosulfan in bijlage I bij voornoemde richtlijn — Intrekking van vergunning voor in handel brengen — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

17

2010/C 234/25

Zaak C-39/09 P: Beschikking van het Hof van 22 maart 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 119 van Reglement voor procesvoering van Hof — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Gemeenschappelijke ordening der markten in sector bananen — Regeling voor invoer van bananen uit ACS-landen in Gemeenschap — Schade die onafhankelijke producent beweerdelijk heeft geleden — Niet-eerbiediging van mededingingsregels op gebied van gemeenschappelijk landbouwbeleid — Schending van algemene rechtsbeginselen, met name van beginsel van behoorlijk bestuur — Hogere voorziening kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond)

17

2010/C 234/26

Zaak C-91/09: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 26 maart 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Merken — Internet — Reclame op basis van trefwoorden („keyword advertising”) — Tonen van advertenties van concurrent van houder van merk op basis van trefwoord dat gelijk is aan dat merk — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 5, lid 1, sub a)

18

2010/C 234/27

Zaak C-193/09 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 4 maart 2010 — Kaul GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Bayer AG (Hogere voorziening — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ARCOL — Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerk CAPOL — Uitvoering door BHIM van arrest tot vernietiging van beslissing van een van zijn kamers van beroep — Recht om te worden gehoord — Verwarringsgevaar — Minimaal vereiste mate van overeenstemming van merken — Afwijzing wegens kennelijke niet-relevantie van voor kamer van beroep overgelegde nieuwe gegevens — Artikelen 8, lid 1, sub b, 61, lid 2, 63, lid 6, 73, tweede volzin, en 74, lid 2, van verordening nr. 40/94)

18

2010/C 234/28

Zaak C-332/09 P: Beschikking van het Hof van 23 april 2010 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)/Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Gemeenschapswoordmerk FLUGBÖRSE — Nietigheidsprocedure — Voor onderzoek van absolute nietigheidsgrond relevante datum)

19

2010/C 234/29

Zaak C-451/09 P: Beschikking van het Hof van 12 mei 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (Hogere voorziening — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Bewijs van communautaire oorsprong van producten gevangen door aan vennootschap naar Grieks recht toebehorend vaartuig — Verzuim om bepalingen vast te stellen op grond waarvan douaneautoriteiten van lidstaten andere door derde staat opgestelde documenten dan formulier T2M kunnen aanvaarden)

19

2010/C 234/30

Zaak C-514/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 december 2009 door Hubert Ségaud tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 oktober 2009 in zaak T-249/09, Ségaud/Commissie

20

2010/C 234/31

Zaak C-214/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamm (Duitsland) op 4 mei 2010 — KHS AG/Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Zaak C-244/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 19 mei 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Bondsrepubliek Duitsland

20

2010/C 234/33

Zaak C-245/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 19 mei 2010 — ROJ TV A/S/Bondsrepubliek Duitsland

21

2010/C 234/34

Zaak C-250/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 20 mei 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Zaak C-263/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Gorj (Roemenië) op 27 mei 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Zaak C-271/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State van België op 31 mei 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) tegen Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Zaak C-280/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 4 juni 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz Spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Zaak C-281/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 juni 2010 door PepsiCo, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 maart 2010 in zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Zaak C-282/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 7 juni 2010 — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Zaak C-283/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casație și Justiție (Roemenië) op 7 juni 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Zaak C-299/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Amares (Portugal) op 17 juni 2010 — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Zaak C-300/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) op 17 juni 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Zaak C-305/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

26

2010/C 234/44

Zaak C-310/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bacău (Roemenië) op 29 juni 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e.a.

27

2010/C 234/45

Zaak C-316/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vestre Landsret (Denemarken) op 1 juli 2010 — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Zaak C-342/10: Beroep ingesteld op 7 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Finland

28

2010/C 234/47

Zaak C-343/10: Beroep ingesteld op 7 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

29

2010/C 234/48

Zaak C-349/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2010 door Claro, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 28 april 2010 in zaak T-225/09, Claro, S.A./BHIM en Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Zaak C-566/08: Beschikking van de president van het Hof van 25 februari 2010 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

30

2010/C 234/50

Zaak C-572/08: Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 6 mei 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

30

2010/C 234/51

Zaak C-147/09: Beschikking van de president van het Hof van 29 april 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien — Oostenrijk) — Ronald Seunig/Maria Hölzel

30

 

Gerecht

2010/C 234/52

Zaak T-331/06: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMA („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure van EMA — Verrichting van IT-adviesdiensten — Afwijzing van offerte — Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheid van Gerecht — In bestek vastgestelde gunningscriteria — Subcriteria — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht”)

31

2010/C 234/53

Zaak T-12/08 P-RENV-RX: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — M/EMEA („Hogere voorziening — Openbare dienst — Heronderzoek van arrest van Gerecht — Geding in staat van wijzen”)

31

2010/C 234/54

Zaak T-85/08: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2010 — Exalation/BHIM (Vektor-Lycopin) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Vektor-Lycopin — Absolute weigeringsgronden — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

32

2010/C 234/55

Zaak T-160/08 P: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Commissie/Putterie-De-Beukelaer („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Nietigverklaring in eerste aanleg van loopbaanontwikkelingsrapport — Beoordelingsjaar 2005 — Toepasselijke regeling — Rubriek „Mogelijkheden” — Beoordelingsprocedure — Attestprocedure”)

32

2010/C 234/56

Zaak T-385/08: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Trautwein/BHIM (Afbeelding van een hond) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat een hond weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

32

2010/C 234/57

Zaak T-386/08: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Trautwein/BHIM (Afbeelding van een paard) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat een paard weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

33

2010/C 234/58

Zaak T-396/08: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Freistaat Sachsen en Land Sachsen-Anhalt/Commissie („Staatssteun — Steun voor opleiding — Beschikking waarbij steun deels verenigbaar, deels onverenigbaar met gemeenschappelijke markt is verklaard — Noodzakelijkheid van steun — Positieve externe effecten — Motiveringsplicht”)

33

2010/C 234/59

Zaak T-430/08: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2010 — Grain Millers/BHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GRAIN MILLERS — Oudere nationale handelsbenaming Grain Millers en afbeelding ervan — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

34

2010/C 234/60

Zaak T-510/08: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2010 — Toqueville/BHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) („Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk TOCQUEVILLE 13 — Niet-inachtneming van termijn voor instellen van beroep tegen beslissing tot vervallenverklaring — Verzoek tot herstel in vorige toestand — Artikel 78 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 81 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

34

2010/C 234/61

Zaak T-30/09: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Engelhorn/BHIM — The Outdoor Group (peerstorm) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk peerstorm — Oudere communautaire en nationale woordmerken PETER STORM — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Normaal gebruik van oudere merken — Artikelen 15 en 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 15 en 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009)”)

35

2010/C 234/62

Zaak T-368/09 P: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2010 — Sevenier/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Ontslag — Weigering van Commissie om intrekking van ontslag te aanvaarden en invaliditeitscommissie in te schakelen — Klachttermijn — Te laat ingediende klacht — Geen verschoonbare dwaling”)

35

2010/C 234/63

Zaak T-570/08: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Deutsche Post/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Bevel tot informatieverstrekking — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

35

2010/C 234/64

Zaak T-571/08: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Duitsland/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Bevel tot informatieverstrekking — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

36

2010/C 234/65

Zaak T-166/09 P: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2010 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beschikking houdende verwijzing — Beslissing niet vatbaar voor hogere voorziening — Beroep tot schadevergoeding — Precontentieuze procedure — Procedurefouten — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

36

2010/C 234/66

Zaak T-349/09: Beschikking van het Gerecht van 6 juli 2010 — PAGO International/BHIM — Tirol Milch (Pago) („Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Herroeping van beslissing van kamer van beroep — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

37

2010/C 234/67

Zaak T-401/09: Beschikking van het Gerecht van 6 juli 2010 — Marcuccio/Hof van Justitie („Beroep tot nietigverklaring — Afwijzing door Hof van Justitie van verzoek om schadevergoeding — Beroep tot schadevergoeding — Betekening van hogere voorziening aan voormalige vertegenwoordiger van verzoeker — Geen schade — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

37

2010/C 234/68

Zaken T-84/10 R en T-223/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 juni 2010 — Regione Puglia/Commissie („Kort geding — Beschikking tot vermindering van communautaire financiële bijstand — Debetnota — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

38

2010/C 234/69

Zaak T-177/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 9 juli 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Preferente elektriciteitstarieven — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering gelast — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Ontbreken van spoedeisendheid”)

38

2010/C 234/70

Zaak T-211/10: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2010 — Strålfors/BHIM (ID SOLUTIONS) („Beroep tot vernietiging — Inleidend verzoekschrift — Vormvoorschriften — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

38

2010/C 234/71

Zaak T-212/10: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2010 — Strålfors/BHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS) („Beroep tot vernietiging — Inleidend verzoekschrift — Vormvoorschriften — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

39

2010/C 234/72

Zaak T-210/10: Beroep ingesteld op 5 mei 2010 — Condé/Raad

39

2010/C 234/73

Zaak T-243/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Rungis express/BHIM — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Zaak T-258/10: Beroep ingesteld op 10 juni 2010 — France Télécom/Commissie

40

2010/C 234/75

Zaak T-259/10: Beroep ingesteld op 8 juni 2010 — Ax/Raad

41

2010/C 234/76

Zaak T-267/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Land Wien/Commissie

42

2010/C 234/77

Zaak T-269/10: Beroep ingesteld op 14 juni 2010 — LIS/Commissie

42

2010/C 234/78

Zaak T-274/10: Beroep ingesteld op 22 juni 2010 — Suez Environnement en Lyonnaise des eaux France/Commissie

43

2010/C 234/79

Zaak T-275/10: Beroep ingesteld op 22 juni 2010 — mPAY24 GmbH/BHIM — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Zaak T-276/10: Beroep ingesteld op 22 juni 2010 — El Coto De Rioja/BHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Zaak T-279/10: Beroep ingesteld op 21 juni 2010 — K-Mail Order/BHIM — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Zaak T-280/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Zaak T-281/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Zaak T-282/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Zaak T-283/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Zaak T-284/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Zaak T-285/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Milux/BHIM (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Zaak T-287/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Unilever España en Unilever/BHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Zaak T-290/10: Beroep ingesteld op 30 juni 2010 — Sports Warehouse/BHIM (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Zaak T-291/10: Beroep ingesteld op 26 juni 2010 — Martin/Commissie

51

2010/C 234/91

Zaak T-295/10: Beroep ingesteld op 7 juli 2010 — Camara/Raad

51

2010/C 234/92

Zaak T-299/10: Beroep ingesteld op 15 juli 2010 — Babcock Noell/Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

52

2010/C 234/93

Zaak T-178/06: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Bavaria/Raad

53

2010/C 234/94

Zaak T-286/07: Beschikking van het Gerecht van 30 juni 2010 — Torres/BHIM — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Zaak T-115/08: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen/BHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Zaak T-121/09: Beschikking van het Gerecht van 13 juli 2010 — Al Shanfari/Raad en Commissie

54

2010/C 234/97

Zaak T-361/09: Beschikking van het Gerecht van 30 juni 2010 — Centraal bureau voor de statistiek/Commissie

54

2010/C 234/98

Zaak T-112/10: Beschikking van het Gerecht van 5 juli 2010 — Prionics/Commissie en EFSA

54

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 234/99

Zaak F-64/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 Bergström/Commissie (Openbare dienst — Aanstelling — Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels — Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

55

2010/C 234/00

Zaak F-67/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Lesniak/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels — Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

55

2010/C 234/01

Zaak F-139/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Kurrer/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst — Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving — Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels — Artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

56

2010/C 234/02

Zaak F-53/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Voltallige zitting) van 5 mei 2010 — Bouillez e.a./Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2007 — Procesbelang — Bevorderingsbesluit — Lijst van bevorderde ambtenaren — Vergelijking van verdiensten — Criterium van niveau van gedragen verantwoordelijkheden — Verzoek om nietigverklaring van bevorderingsbesluiten — Belangenafweging)

56

2010/C 234/03

Zaak F-89/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 februari 2010 — P/Parlement (Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Europees Parlement — Ontslag — Verlies van vertrouwen)

57

2010/C 234/04

Zaak F-2/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 februari 2010 — Menghi/ENISA (Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Ontslag na afloop van proeftijd — Psychisch geweld)

57

2010/C 234/05

Zaak F-55/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 mei 2010 — Maxwell/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Detachering in belang van de dienst — Verlof om redenen van persoonlijke aard — Kosten voor huisvesting en scholing — Beroep tot schadevergoeding — Aansprakelijkheid voor fout — Ongerechtvaardigde verrijking)

57

2010/C 234/06

Zaak F-78/09: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2010 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot schadevergoeding — Vergoeding van kosten — Exceptie van parallel beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

58

2010/C 234/07

Zaak F-34/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Arango Jaramillo e.a./EIB

58


NL

 

Top