Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 221, 14 augustus 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.221.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 221

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
14 augustus 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 221/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 209 van 31.7.2010

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 221/02

Zaak C-105/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juni 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van dienstverrichting en vrijheid van kapitaalverkeer — Artikelen 49 EG en 56 EG en artikelen 36 en 40 EER-Overeenkomst — Directe belastingen — Belasting over rente — Benadeling van niet-ingezetenen — Bewijslast)

2

2010/C 221/03

Zaak C-211/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juni 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Artikel 49 EG — Sociale zekerheid — Noodzakelijke ziekenhuiszorg tijdens tijdelijk verblijf in andere lidstaat — Geen recht op uitkering van bevoegd orgaan die aanvullend is op uitkering van orgaan van lidstaat van verblijf)

2

2010/C 221/04

Zaak C-262/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — CopyGene A/S/Skatteministeriet (Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 13, A, lid 1, sub b — Ziekenhuisverpleging en medische verzorging — Handelingen die daarmee nauw samenhangen — Naar behoren erkende inrichtingen van dezelfde aard als ziekenhuizen en centra voor medische verzorging en diagnose — Particuliere stamcelbank — Inzameling, transport, analyse en bewaring van navelstrengbloed van pasgeborenen — Eventuele autologe of allogene toepassing van stamcellen)

3

2010/C 221/05

Gevoegde zaken C-338/08 en C-339/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale di Torino — Italië) — P. Ferrero E C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 90/435/EEG — Begrip „bronbelasting” — Voorheffing van 5 % bij uitkering van dividenden en bij „teruggaaf van maggiorazione di conguaglio” door Italiaanse dochteronderneming aan haar in Nederland gevestigde moedermaatschappij krachtens bilaterale overeenkomst)

4

2010/C 221/06

Zaak C-375/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Treviso — Italië) — Strafzaak tegen Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten — Rundvlees — Verordening (EG) nr. 1254/1999 — Communautaire financiële bijstand in de vorm van speciale premies voor mannelijke runderen en extensiveringsbedragen — Voorwaarden voor toekenning — Berekening van veebezettingsgetal van bedrijf — Begrip „beschikbaar voederareaal” — Verordeningen (EEG) nr. 3887/92 en (EG) nr. 2419/2001 — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen — Nationale regeling die toekenning van communautaire financiële bijstand afhankelijk stelt van overlegging van geldige rechtstitel voor gebruik van geëxploiteerde voederareaal)

5

2010/C 221/07

Zaak C-413/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juni 2010 — Lafarge SA/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Mededingingsregeling — Gipsplaten — Onjuiste opvatting van bewijsmiddelen — Bewijslast — Ontoereikende motivering — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Sanctie — Recidive — Stadium van inaanmerkingneming van afschrikkende werking van geldboete)

5

2010/C 221/08

Zaak C-423/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen — Procedures tot inning van rechten bij in- of uitvoer — Niet-naleving van termijnen voor boeking van eigen middelen — Tardieve storting van uit deze rechten voortvloeiende eigen middelen)

6

2010/C 221/09

Zaak C-492/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juni 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/112/EG — Belasting over toegevoegde waarde — Verlaagd tarief — Artikelen 96 en 98, lid 2 — Bijlage III, punt 15 — Rechtsbijstand — Diensten van advocaten — Gehele of gedeeltelijke vergoeding door staat)

6

2010/C 221/10

Zaak C-550/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München — Duitsland) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt (Richtlijn 92/12/EEG — Accijnsproducten — Invoer van niet-accijnsplichtige ruwe tabak in kader van regeling actieve veredeling — Verwerking tot versneden tabak — Verkeer tussen lidstaten — Geleidedocument)

7

2010/C 221/11

Zaak C-571/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 juni 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 95/59/EG — Belasting, andere dan omzetbelasting, op verbruik van tabaksfabrikaten — Artikel 9, lid 1 — Vrije vaststelling, door fabrikanten en importeurs, van maximumdetailhandelsprijzen voor hun producten — Nationale wetgeving die minimumdetailhandelsprijs voor sigaretten voorschrijft — rechtvaardiging — Bescherming van volksgezondheid)

7

2010/C 221/12

Zaak C-2/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev (Accijns — Belasting over gebruikte motorvoertuigen — Heffing van hogere belasting over ingevoerde gebruikte motorvoertuigen dan over motorvoertuigen die op nationaal grondgebied reeds in het verkeer zijn — Belastingheffing op basis van bouwjaar en kilometerstand van motorvoertuigen — Begrip „gelijksoortige nationale producten”)

8

2010/C 221/13

Zaak C-31/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Bíróság — Hongarije) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling — Staatloze van Palestijnse afkomst die de bescherming of bijstand van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) niet heeft ingeroepen — Verzoek om verlening van vluchtelingenstatus — Afwijzing omdat niet is voldaan aan voorwaarden van artikel 1, A, van Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 — Recht van deze staatloze op verlening van vluchtelingenstatus op basis van artikel 12, lid 1, sub a, tweede volzin, van richtlijn 2004/83)

9

2010/C 221/14

Zaak C-37/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juni 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Leefmilieu — Beheer van illegale lozing van afvalstoffen — Richtlijn 2006/12/EG — Richtlijn 80/68/EEG)

9

2010/C 221/15

Zaak C-51/09 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 — Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordmerk Barbara Becker — Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken BECKER en BECKER ONLINE PRO — Beoordeling van verwarringsgevaar — Beoordeling van begripsmatige overeenstemming van tekens)

10

2010/C 221/16

Zaak C-58/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Verzoek om prejudiciële beslissing — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 135, lid 1, sub i — Vrijstelling voor weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen — Voorwaarden en beperkingen — Bevoegdheid van lidstaten tot vaststelling daarvan)

10

2010/C 221/17

Zaak C-75/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Alessandria — Italië) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Communautair douanewetboek — Artikel 221, leden 3 en 4 — Navordering van douaneschuld — Verjaring — Vervolgbare handeling)

11

2010/C 221/18

Zaak C-86/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het VAT and Duties Tribunal, Manchester — Verenigd Koninkrijk) — Future Health Technologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Vrijstellingen — Artikel 132, lid 1, sub b en c — Ziekenhuisverpleging en medische verzorging alsmede handelingen die daarmee nauw samenhangen — Medische verzorging in kader van uitoefening van medische en paramedische beroepen — Inzameling, analyse en bewerking van navelstrengbloed — Bewaring van stamcellen — Eventueel toekomstig gebruik voor therapeutische doeleinden — Handelingen bestaande uit samenstel van aspecten en verrichtingen)

11

2010/C 221/19

Zaak C-98/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Trani — Italië) — Francesca Sorge/Poste Italiana SpA (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 8 — Verplichte vermeldingen in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gesloten ter vervanging van afwezige werknemer — Verlaging van algemeen niveau van bescherming van werknemers — Conforme uitlegging)

12

2010/C 221/20

Gevoegde zaken C-105/09 en C-110/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Waals Gewest (Richtlijn 2001/42/EG — Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s — Richtlijn 91/676/EEG — Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — Actieprogramma’s voor kwetsbare zones)

13

2010/C 221/21

Zaak C-169/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 25 maart 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

13

2010/C 221/22

Zaak C-478/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 juni 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen — Opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

14

2010/C 221/23

Gevoegde zaken C-188/10 en C-189/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Strafzaken tegen Aziz Melki (C-188/10) en Sélim Abdeli (C-189/10) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Onderzoek van overeenstemming van nationale wet met zowel Unierecht als nationale grondwet — Nationale regeling die voorziet in voorrang van incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing — Artikel 67 VWEU — Vrij verkeer van personen — Afschaffing van controles aan binnengrenzen — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Artikelen 20 en 21 — Nationale regeling die identiteitscontroles toestaat in gebied gevormd door landsgrens van Frankrijk met staten die partij zijn bij overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord en op 20 kilometer van die grens getrokken lijn)

14

2010/C 221/24

Zaak C-507/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2009 door Goldman Management AD tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 november 2009 in zaak T-354/09

15

2010/C 221/25

Zaak C-218/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 6 mei 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Zaak C-224/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Baden-Baden (Duitsland) op 10 mei 2010 — Strafzaak tegen Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Zaak C-225/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sozialgericht Nürnberg (Duitsland) op 10 mei 2010 — Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdún Espinosa als rechtsopvolgster van José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Zaak C-234/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Nanterre (Frankrijk) op 12 mei 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Zaak C-240/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg (Duitsland) op 14 mei 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Zaak C-241/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Salzburg (Oostenrijk) op 17 mei 2010 — Harald Jung en Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, andere partij in de procedure: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Zaak C-252/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 mei 2010 door Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 2 maart 2010 in zaak T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

19

2010/C 221/32

Zaak C-256/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanje) op 25 mei 2010 — David Barcenilla Fernández/Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Zaak C-258/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Dâmbovița (Roemenië) op 25 mei 2010 — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Zaak C-261/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León op 25 mei 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Zaak C-265/10: Beroep ingesteld op 28 mei 2010 — Europese Commissie tegen Koninkrijk België

21

2010/C 221/36

Zaak C-267/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België) op 28 mei 2010 — André Rossius/Belgische staat — Minister van Financiën

22

2010/C 221/37

Zaak C-268/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België) op 28 mei 2010 — Marc Collard/Belgische staat — Minister van Financiën

23

2010/C 221/38

Zaak C-269/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Montreuil (Frankrijk) op 28 mei 2010 — Société Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Zaak C-270/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 31 mei 2010 — Lotta Gistö

25

2010/C 221/40

Zaak C-272/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Griekenland) op 31 mei 2010 — Suzanna Verkizi-Nikolakaki/Αnotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ΑSEP) (Hoge Raad voor Personeelsselectie) en Αristoteleio Panepistimio Thessalonikis (ΑPT) (Aristoteles-Universiteit van Thessaloniki)

25

2010/C 221/41

Zaak C-273/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanje) op 1 juni 2010 — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial y Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Zaak C-274/10: Beroep ingesteld op 1 juni 2010 — Europese Commissie/Hongarije

26

2010/C 221/43

Zaak C-286/10: Beroep ingesteld op 9 juni 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

27

2010/C 221/44

Zaak C-287/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif (Luxemburg) op 10 juni 2010 — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Zaak C-291/10: Beroep ingesteld op 11 juni 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

28

2010/C 221/46

Zaak C-294/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 15 juni 2010 — Andrejs Eglītis en Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija

29

2010/C 221/47

Zaak C-295/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Republiek Litouwen) op 15 juni 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, de organisatie van openbaar belang „De Litouwse Groene Beweging”, Petras Girinskis en Laurynas Arimantas Lašas/Bestuur van het district Pakruojas, Centrum voor volksgezondheid van Šiauliai en regionale directie voor milieubescherming van Šiauliai

29

2010/C 221/48

Zaak C-296/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Stuttgart (Duitsland) op 16 juni 2010 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Zaak C-302/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Højesteret (Denemarken) op 18 juni 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Zaak C-306/10: Beroep ingesteld op 25 juni 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

32

 

Gerecht

2010/C 221/51

Zaak T-66/01: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2010 — Imperial Chemical Industries/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Natriumcarbonaatmarkt van Verenigd Koninkrijk — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 82 EG — Verjaring van bevoegdheid van Commissie om geldboeten of sancties op te leggen — Redelijke termijn — Wezenlijke vormvoorschriften — Kracht van gewijsde — Bestaan van machtspositie — Misbruik van machtspositie — Ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten — Geldboete — Zwaarte en duur van inbreuk — Verzachtende omstandigheden”)

33

2010/C 221/52

Zaak T-321/05: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — AstraZeneca/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Markt voor geneesmiddelen tegen maagzweren — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 82 EG — Bepaling van markt — Aanzienlijke concurrentiedruk — Misbruik van procedures voor verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en van vergunningprocedures voor in handel brengen van geneesmiddelen — Misleidende verklaringen — Uitschrijving van vergunningen voor op markt brengen — Hindernissen voor in handel brengen van generieke geneesmiddelen en voor parallelinvoer — Geldboeten”)

33

2010/C 221/53

Zaak T-44/06: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — Commissie/Hellenic Ventures e.a. („Arbitragebeding — Actie voor aanleg en ontwikkeling van startkapitaalfondsen — Opzegging van contract — Beroep gericht tegen vennoten van vennootschap — Niet-ontvankelijkheid — Terugbetaling van voorschotten — Rente”)

34

2010/C 221/54

Zaak T-111/07: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — Agrofert Holding/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende concentratie van ondernemingen — Weigering van toegang”)

35

2010/C 221/55

Zaak T-342/07: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2010 — Ryanair/Commissie („Mededinging — Concentraties — Luchtvervoer — Beschikking waarbij concentratie onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Beoordeling van gevolgen van concentratie voor mededinging — Toetredingsbarrières — Efficiëntieverbeteringen — Verbintenissen”)

35

2010/C 221/56

Zaak T-411/07: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2010 — Aer Lingus Group/Commissie („Mededinging — Concentraties — Beschikking waarbij concentratie onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Begrip concentratie — Verkoop van alle verkregen aandelen met oog op herstel van situatie van vóór totstandbrenging van concentratie — Weigering passende maatregelen te gelasten — Onbevoegdheid van Commissie”)

36

2010/C 221/57

Zaak T-53/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — Italië/Commissie („Staatssteun — Compensatie voor onteigening ten algemenen nutte — Verlenging van preferent tarief voor levering van elektriciteit — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Begrip voordeel — Beginsel van hoor en wederhoor”)

36

2010/C 221/58

Zaak T-62/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissie („Staatssteun — Compensatie voor onteigening ten algemenen nutte — Verlenging van preferent tarief voor levering van elektriciteit — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Begrip voordeel — Vertrouwensbeginsel — Tenuitvoerlegging van steunmaatregel”)

37

2010/C 221/59

Zaak T-63/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — Cementir Italia/Commissie („Staatssteun — Compensatie voor onteigening ten algemenen nutte — Verlenging van preferent tarief voor levering van elektriciteit — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Begrip voordeel — Vertrouwensbeginsel — Tenuitvoerlegging van steunmaatregel”)

37

2010/C 221/60

Zaak T-64/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissie („Staatssteun — Compensatie voor onteigening ten algemenen nutte — Verlenging van preferent tarief voor levering van elektriciteit — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Begrip voordeel — Vertrouwensbeginsel — Tenuitvoerlegging van steunmaatregel”)

38

2010/C 221/61

Zaak T-266/08 P: Arrest van het Gerecht van 2 juli 2010 — Kerstens/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Wijziging van tewerkstelling — Artikel 7 van Statuut — Verdraaiing van feiten en verkeerde opvatting van bewijsmateriaal — Motiveringsplicht van Gerecht voor ambtenarenzaken — Rechten van de verdediging”)

38

2010/C 221/62

Zaak T-335/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 — BNP Paribas en BNL/Commissie („Staatssteun — Maatregelen van Italiaanse autoriteiten jegens bepaalde geherstructureerde banken — Regeling tot fiscale waardeafstemming van activa — Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering van steun wordt gelast — Beroep tot nietigverklaring — Individuele toerekening — Ontvankelijkheid — Begrip staatssteun — Voordeel — Selectief karakter — Motiveringsplicht”)

39

2010/C 221/63

Zaak T-351/08: Arrest van het Gerecht van 30 juni 2010 — Matratzen Concord/BHIM — Barranco Schnitzler en Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MATRATZEN CONCORD — Ouder nationaal woordmerk MATRATZEN — Relatieve weigeringsgrond — Bewijs van gebruik van ouder merk — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

39

2010/C 221/64

Zaak T-407/08: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2010 — MIP Metro/BHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Metromeet — Ouder nationaal woordmerk meeting metro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

40

2010/C 221/65

Zaak T-485/08 P: Arrest van het Gerecht van 2 juli 2010 — Lafili/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Ontvankelijkheid — Begrip partij die in eerste aanleg in het ongelijk is gesteld — Bevordering — Indeling in rang en salaristrap — Vermenigvuldigingsfactor groter dan één — Omzetting in anciënniteit in de salaristrap — Artikel 7 van bijlage XIII bij het Statuut”)

40

2010/C 221/66

Zaak T-557/08: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — mPAY24/BHIM — Ultra (M PAY) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk M PAY — Ouder nationaal en gemeenschapswoordmerk MPAY24 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

41

2010/C 221/67

Gevoegde zaken T-568/08 en T-573/08: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2010 –M6 en TF1/Commissie („Staatssteun — Openbare dienstverrichting van het omroepwezen — Voorgenomen steun van de Franse Republiek ten gunste van France Télévisions — Kapitaalinjectie van 150 miljoen EUR — Beschikking om geen bezwaar te maken — Dienst van algemeen economisch belang — Evenredigheidsbeginsel — Ontbreken van ernstige moeilijkheden”)

41

2010/C 221/68

Zaak T-51/09: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — Commissie/Antiche Terre („Arbitragebeding — Programma inzake bevordering van technologische ontwikkeling op energiegebied in Europa (Thermie) — Contract betreffende project voor realisering te Umbertide (Italië) van elektriciteitskrachtcentrale op basis van innovatieve technologie voor verbranding van biomassa uit agrobosbouw — Aanzienlijke wijziging van voorwaarden voor uitvoering van contract — Opzegging — Terugbetaling van gestorte bedragen — Rente”)

42

2010/C 221/69

Zaak T-60/09: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — Herhof/BHIM — Stabilator (stabilator) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk stabilator — Ouder gemeenschapswoordmerk STABILAT — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring — Geen soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

42

2010/C 221/70

Zaak T-124/09: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2010 — Valigeria Roncato/BHIM — Roncato (CARLO RONCATO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CARLO RONCATO — Niet-ingeschreven nationaal beeldmerk RV RONCATO en niet-ingeschreven nationaal woordmerk RONCATO — Ouder nationaal beeldmerk RV RONCATO en ouder nationaal woordmerk RONCATO — Geen gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of uit reputatie van oudere merken wordt getrokken — Bestaan van geldige reden voor gebruik van aangevraagde merk — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, leden 4 en 5, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, leden 4 en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

43

2010/C 221/71

Zaak T-293/08: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2010 — BASF Plant Science e.a./Commissie („Harmonisatie van wetgeving — Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in milieu — Procedure voor verlening van vergunning voor in handel brengen — Uitblijven van beschikking — Beroep wegens nalaten — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

43

2010/C 221/72

Zaak T-515/08: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2010 — Mauerhofer/Commissie („Meervoudige kaderovereenkomst „Commissie 2007” — Aanwerving van deskundigen in kader van acties betreffende steun aan derde landen — Expertisetaken — Maatregel van Commissie betreffende aantal gewerkte dagen dat in rekening kan worden gebracht — Beroep tot nietigverklaring — Ontbreken van handeling waartegen kan worden opgekomen — Niet-ontvankelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Oorzakelijk verband — Beroep kennelijk rechtens ongegrond”)

44

2010/C 221/73

Zaak T-24/09: Beschikking van het Gerecht van 16 juni 2010 — Biocaps/Commissie („Mededinging — Administratieve procedure — Beschikking waarbij inspectie wordt gelast — Artikel 20, lid 4, van verordening (EG) nr. 1/2003 — Bestaan van degene tot wie beschikking is gericht — Beroep kennelijk rechtens ongegrond”)

44

2010/C 221/74

Zaak T-284/09 P: Beschikking van het Gerecht van 21 juni 2010 — Meister/BHIM („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Te late opstelling van beoordelingsrapport — Voorwerp van beroep in eerste aanleg — Te late beantwoording van klachten — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

45

2010/C 221/75

Zaak T-359/09: Beschikking van het Gerecht van 17 juni 2010 — Jurašinović/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Rapporten van door Europese Unie gestuurde waarnemers in regio Knin (Kroatië) — Tussentijdse maatregel — Niet-ontvankelijkheid — Stilzwijgende weigering tot toegang — Procesbelang — Na instelling van beroep vastgesteld uitdrukkelijk besluit — Afdoening zonder beslissing”)

45

2010/C 221/76

Zaak T-61/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 30 juni 2010 — Victoria Sánchez/Parlement en Commissie („Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Niet-inachtneming van vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

46

2010/C 221/77

Zaak T-493/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2010 door Y tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2009 in zaak F-29/08, Y/Commissie

46

2010/C 221/78

Zaak T-242/10: Beroep ingesteld op 27 mei 2010 — Danzeisen/Commissie

47

2010/C 221/79

Zaak T-244/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Tsakiris-Mallas/BHIM — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Zaak T-256/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juni 2010 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 maart 2010 in zaak F-102/08, Marcuccio/Commissie

49

2010/C 221/81

Zaak T-257/10: Beroep ingesteld op 4 juni 2010 — Italië/Commissie

50

2010/C 221/82

Zaak T-262/10: Beroep ingesteld op 7 juni 2010 — Microban International en Microban (Europe)/Commissie

51

2010/C 221/83

Zaak T-263/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Spanje/Commissie

52

2010/C 221/84

Zaak T-264/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Spanje/Commissie

53

2010/C 221/85

Zaak T-265/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Spanje/Commissie

53

2010/C 221/86

Zaak T-266/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Spanje/Commissie

54

2010/C 221/87

Zaak T-270/10: Beroep ingesteld op 8 juni 2010 — Conceria Kara/BHIM — Dima (KARRA)

54

2010/C 221/88

Zaak T-271/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — H/Raad en anderen

55

2010/C 221/89

Zaak T-273/10: Beroep ingesteld op 18 juni 2010 — Olive Line International/BHIM — O. International (O·LIVE)

56

2010/C 221/90

Zaak T-278/10: Beroep ingesteld op 21 juni 2010 — Wesergold Getränkeindustrie/BHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Zaak T-286/10: Beroep ingesteld op 30 juni 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Commissie

57

2010/C 221/92

Zaak T-452/07: Beschikking van het Gerecht van 18 juni 2010 — Ecolean Research & Development/BHIM (CAPS)

58

2010/C 221/93

Zaak T-96/08: Beschikking van het Gerecht van 18 juni 2010 — Global Digital Disc/Commissie

59

2010/C 221/94

Zaak T-295/08: Beschikking van het Gerecht van 16 juni 2010 — CPS Color Group/BHIM — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 221/95

Zaak F-56/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juni 2010 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot schadevergoeding — Toegang van administratie tot dienstwoning van ambtenaar — Eerbiediging van de woning en het privé-leven)

60

2010/C 221/96

Zaak F-45/10: Beroep ingesteld op 11 juni 2010 –Kaser/Commissie

60

2010/C 221/97

Zaak F-47/10: Beroep ingesteld op 18 juni 2010 — Hecq/Commissie

61

2010/C 221/98

Zaak F-49/10: Beroep ingesteld op 24 juni 2010 — De Nicola/EIB

61

2010/C 221/99

Zaak F-52/10: Beroep ingesteld op 3 juli 2010 — Merhzaoui/Raad

61


NL

 

Top