Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:009E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 9, 15 januari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CE2010.009.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 9E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
15 januari 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

Europees Parlement
ZITTING 2008-2009
Vergadering van 9 oktober 2008
AANGENOMEN TEKSTEN
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 316 E van 11.12.2008

 

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Donderdag, 9 oktober 2008

2010/C 009E/01

Intensievere bestrijding van zwartwerkResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over „Intensievere bestrijding van zwartwerk” (2008/2035(INI))

1

2010/C 009E/02

Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EUResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU (2008/2034(INI))

11

2010/C 009E/03

IASCF: herziening van de statuten — verantwoordingsplicht en samenstelling van de IASBResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008„IASCF: herziening van de statuten — verantwoordingsplicht en samenstelling van de IASB — wijzigingsvoorstellen”

26

2010/C 009E/04

Wit-RuslandResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de situatie in Wit-Rusland na de parlementsverkiezingen van 28 september 2008

28

2010/C 009E/05

Opschorting van de WTO-Doha-RondeResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de opschorting van de WTO-Doha-Ronde en de toekomst van de Doha-ontwikkelingsagenda

31

2010/C 009E/06

De aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese UnieResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese Unie (2008/2074(INI))

33

2010/C 009E/07

Beheer van het NoordpoolgebiedResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over het beheer van het Noordpoolgebied

41

2010/C 009E/08

Tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving inzake het wegvervoerResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer (2008/2062(INI))

44

2010/C 009E/09

Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtstructuurResolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtstructuur (2008/2148(INI))

48

BIJLAGE BIJ DE RESOLUTIE
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL/DE VERLANGDE VOORSTELLEN

52

2010/C 009E/10

Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013Resolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over „Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013” (2008/2115(INI))

56

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Donderdag, 9 oktober 2008

2010/C 009E/11

Communiceren over Europa in partnerschapBesluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de goedkeuring van de gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap (2007/2222(ACI))

65

BIJLAGE
COMMUNICEREN OVER EUROPA IN PARTNERSCHAP

66

2010/C 009E/12

Gebruik door het Parlement van de symbolen van de Unie (nieuw artikel 202 bis van het Reglement)Besluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 tot invoeging in het Reglement van het Europees Parlement van een nieuw artikel 202 bis over het gebruik door het Parlement van de symbolen van de Unie (2007/2240(REG))

67

 

 

Europees Parlement

 

Donderdag, 9 oktober 2008

2010/C 009E/13

Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (deelname van Bulgarije en Roemenië) ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, van een Protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (9116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC))

69

2010/C 009E/14

Oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/XX/JBZ (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

70

2010/C 009E/15

Overeenkomst EG/Oekraïne inzake de instandhouding van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne met betrekking tot het in stand houden van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (COM(2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS))

74


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top