EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 297, 05 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.297.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 297

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
5 december 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2009/C 297/01

Informatienota voor de indiening van prejudiciële verzoeken door de nationale rechters

1

2009/C 297/02

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 282 van 21.11.2009

6


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 297/03

Zaak C-35/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg — Duitsland) — Grundstücksgemeinschaft Busley en Cibrian Fernandez/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Vrij verkeer van kapitaal — Onroerende zaken — Inkomstenbelasting — Aftrekbaarheid van verliezen uit verhuur van belastbaar inkomen van belastingplichtige — Toepassing van degressieve afschrijving op aankoopprijs of bouwprijs — Fiscale behandeling die uitsluitend voor op nationaal grondgebied gelegen onroerende zaken gunstiger is)

7

2009/C 297/04

Zaak C-101/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Luxemburg) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Richtlijnen 77/91/EEG, 79/279/EEG en 2004/25/EG — Algemeen beginsel van gemeenschaprecht inzake bescherming van minderheidsaandeelhouders — Geen — Vennootschapsrecht — Verwerving van controle — Verplicht bod — Aanbeveling 77/534/EEG — Gedragscode)

7

2009/C 297/05

Zaak C-116/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — C. Meerts/Proost NV (Richtlijn 96/34/EG — Door UNICE, CEEP en EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof — Uitlegging van clausule 2, punten 6 en 7 — Deeltijds ouderschapsverlof — Ontslag van werknemer vóór einde van ouderschapsverlofperiode zonder inachtneming van wettelijk bepaalde opzeggingstermijn — Berekening van vergoeding)

8

2009/C 297/06

Zaak C-138/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Ítélőtábla — Hongarije) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Procedures aangevangen na inwerkingtreding van richtlijn 2004/18/EG en vóór verstrijken van termijn voor omzetting hiervan — Procedures van gunning via onderhandelingen met bekendmaking van uitnodiging tot inschrijving — Verplichting om minimumaantal geschikte gegadigden toe te laten — Verplichting om werkelijke mededinging te garanderen)

9

2009/C 297/07

Zaak C-196/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — Italië) — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Artikelen 43 EG, 49 EG en 86 EG — Plaatsing van overheidsopdrachten — Gunning van waterdienst aan gemengde vennootschap — Openbare procedure — Aanwijzing van particuliere partner die wordt belast met exploitatie van dienst — Gunning buiten regels voor plaatsing van overheidsopdrachten om)

9

2009/C 297/08

Zaak C-232/08: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 850/1998 — Artikel 29, lid 2 — Beperkingen ten aanzien van visserij op schol — Maximaal motorvermogen van vissersvaartuigen — Verordening (EEG) nr. 2847/93 — Artikel 2, lid 1 — Verordening (EG) nr. 2371/2002 — Artikel 23 — Controle en handhaving ten aanzien van regels)

10

2009/C 297/09

Zaak C-242/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften (Zesde btw-richtlijn — Artikelen 9, lid 2, sub e, vijfde streepje, en 13, B, sub a, c en d, punten 2 en 3 — Begrip handelingen ter zake van verzekering en herverzekering — Cessie onder bezwarende titel van portefeuille levensherverzekeringscontracten aan in derde staat gevestigde persoon — Vaststelling van plaats van deze cessie — Vrijstellingen)

10

2009/C 297/10

Zaak C-255/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Vaststelling van drempelwaarden — Omvang van project — Onvolledige omzetting)

11

2009/C 297/11

Gevoegde zaken C-261/08 en C-348/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 oktober 2009 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanje) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegación del Gobierno en Murcia (Visa, asiel en immigratie — Maatregelen inzake overschrijden van buitengrenzen — Artikel 62, punten 1 en 2, sub a, EG — Overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord — Artikelen 6 ter en 23 — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Artikelen 5, 11 en 13 — Vermoeden inzake verblijfsduur — Onderdanen van derde landen die zich illegaal op grondgebied van lidstaat ophouden — Nationale regeling op basis waarvan naargelang omstandigheden geldboete kan worden opgelegd of verwijdering kan worden gelast)

12

2009/C 297/12

Zaak C-263/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta domstolen — Zweden) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd (Richtlijn 85/337/EEG — Inspraak van publiek in milieubesluitvormingsprocedure — Recht om in beroep te gaan tegen beslissingen inzake verlening van vergunning voor projecten die aanzienlijk milieueffect kunnen hebben)

12

2009/C 297/13

Zaak C-275/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Richtlijn 93/36/EEG — Overheidsopdrachten voor leveringen — Levering van software voor beheer van registratie van motorvoertuigen — Procedure van gunning via onderhandelingen, zonder voorafgaande bekendmaking van aankondiging van opdracht)

13

2009/C 297/14

Zaak C-301/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Luxemburg) — Irène Bogiatzi, echtgenote Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Europese Gemeenschappen, Groothertogdom Luxemburg, Foyer Assurances SA (Vervoerbeleid — Verordening (EG) nr. 2027/97 — Verdrag van Warschau — Aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen — Termijn voor instellen van vordering tot vergoeding van geleden schade)

13

2009/C 297/15

Zaak C-324/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel SpA (Richtlijn 89/104/EEG — Merkenrecht — Uitputting van rechten van merkhouder — Waren die door derde in Europese Economische Ruimte in handel zijn gebracht — Impliciete toestemming — Voorwaarden)

14

2009/C 297/16

Zaak C-425/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Belgische Staat (Milieu en consumentenbescherming — Indeling, verpakking en kenmerken van n-propylbromide als gevaarlijke stof — Richtlijn 2004/73/EG — Richtlijn 67/548/EEG — Plicht tot omzetting)

14

2009/C 297/17

Zaak C-438/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Richtlijn 96/96/EG — Nationale regeling — Beperkende voorwaarden voor toegang tot verrichten van voertuiginspecties — Artikel 45 EG — Werkzaamheden ter uitoefening van openbaar gezag — Verkeersveiligheid — Evenredigheid)

15

2009/C 297/18

Zaak C-449/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 oktober 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde steunregelingen — Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Bedrijfstoeslagregeling — Vaststelling van referentiebedrag — Landbouwers die zich in bijzondere situatie bevinden — Nationale reserve)

15

2009/C 297/19

Zaak C-30/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 96/82/EG — Artikel 11 — Externe noodplannen)

16

2009/C 297/20

Zaak C-181/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 19 mei 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Zaak C-328/09: Beroep ingesteld op 14 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Estland

17

2009/C 297/22

Zaak C-358/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 september 2009 door de DSV Road NV tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 8 juli 2009 in zaak T-219/07, DSV Road NV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

17

2009/C 297/23

Zaak C-360/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bonn (Duitsland) op 9 september 2009 — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Zaak C-367/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) op 8 september 2009 — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau tegen SGS Belgium NV, Firme Derwa NV en Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Zaak C-375/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 23 september 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., thans Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Zaak C-382/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 28 september 2009 — SIA Stils Met/Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Gerecht van eerste aanleg

2009/C 297/27

Zaak T-339/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 oktober 2009 — Juwel Aquarium/BHIM — Potschak (Panorama) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk Panorama — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

20

2009/C 297/28

Zaak T-80/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 oktober 2009 — CureVac/BHIM — Qiagen (RNAiFect) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk RNAiFect — Ouder gemeenschapswoordmerk RNActive — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

20

2009/C 297/29

Zaak T-137/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 oktober 2009 — BCS/BHIM — Deere (Combinatie van de kleuren groen en geel) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Relatieve weigeringsgrond — Niet ingeschreven ouder nationaal merk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel — Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009)”)

21

2009/C 297/30

Zaak T-307/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 oktober 2009 — Aldi Einkauf/BHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk 4 OUT Living — Ouder nationaal beeldmerk Living & Co — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

21

2009/C 297/31

Zaak T-120/09: Beroep ingesteld op 27 maart 2009 — Phoenix-Reisen en DRV/Commissie

21

2009/C 297/32

Zaak T-369/09: Beroep ingesteld op 22 september 2009 — Sociedade Quinta do Portal/BHIM — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Zaak T-381/09: Beroep ingesteld op 25 september 2009 — RWE Transgas/Commissie

22

2009/C 297/34

Zaak T-382/09: Beroep ingesteld op 30 september 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/BHIM — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Zaak T-384/09: Beroep ingesteld op 1 oktober 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding AG en SKW Stahl-Metallurgie/Commissie

23

2009/C 297/36

Zaak T-391/09: Beroep ingesteld op 5 oktober 2009 — Evonik Degussa GmbH en AlzChem Hart GmbH/Commissie

24

2009/C 297/37

Zaak T-392/09: Beroep ingesteld op 2 oktober 2009 — 1. garantovaná/Commissie

25

2009/C 297/38

Zaak T-393/09: Beroep ingesteld op 2 oktober 2009 — NEC Display Solutions Europe/BHIM — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Zaak T-394/09: Beroep ingesteld op 5 oktober 2009 — General Bearing/BHIM (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Zaak T-395/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 — Arques Industries/Commissie

27

2009/C 297/41

Zaak T-396/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 — Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissie

28

2009/C 297/42

Zaak T-397/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/BHIM (beeldmerk dat een wapen weergeeft)

29

2009/C 297/43

Zaak T-400/09: Beroep ingesteld op 6 oktober 2009 — ECKA Granulate en non ferrum Metallpulver/Commissie

29

2009/C 297/44

Zaak T-401/09: Beroep ingesteld op 5 oktober 2009 — Marcuccio/Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

30

2009/C 297/45

Zaak T-402/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 oktober 2009 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 juli 2009 in zaak F-86/07, Marcuccio/Commissie

30

2009/C 297/46

Zaak T-403/09: Beroep ingesteld op 7 oktober 2009 — Tecnoprocess/Delegatie van de Europese Commissie in Marokko e.a.

31

2009/C 297/47

Zaak T-404/09: Beroep ingesteld op 9 oktober 2009 — Deutsche Bahn/BHIM (combinatie van de kleuren grijs en rood)

31

2009/C 297/48

Zaak T-405/09: Beroep ingesteld op 9 oktober 2009 — Deutsche Bahn/BHIM (combinatie van de kleuren grijs en rood)

32

2009/C 297/49

Zaak T-415/09: Beroep ingesteld op 14 oktober 2009 — New Yorker SHK Jeans/BHIM — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Zaak T-417/09: Beroep ingesteld op 16 oktober 2009 — Poslovni Sistem Mercator/BHIM — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Zaak T-422/09: Beroep ingesteld op 19 oktober 2009 — São Paulo Alpargatas/BHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2009/C 297/52

Zaak F-16/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 — Behmer/Europees Parlement (Ambtenaren — Procedure voor toekenning van meritepunten bij het Europees Parlement — Schending van motiveringsplicht — Motivering in de loop van het geding)

35

2009/C 297/53

Zaak F-29/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 7 oktober 2009 — Y/Commissie (Arbeidscontractanten — Ontslag wegens kennelijke ongeschiktheid — Gedrag in de dienst ontoereikend)

35

2009/C 297/54

Zaak F-33/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 21 oktober 2009 — V/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Aanwerving — Weigering tot aanstelling wegens fysieke ongeschiktheid voor uitoefening van werkzaamheden — Regelmatigheid van procedure — Regelmatigheid van medisch onderzoek bij aanwerving — Voorbereidende handelingen)

35

2009/C 297/55

Zaak F-74/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 21 oktober 2009 — Ramaekers-Jørgensen/Commissie (Ambtenaren — Gemeenschapsbelasting — Berekening — Berekening van het bedrag van de persoonlijke bezoldiging en van het overlevingspensioen — Modaliteiten voor inning van belasting — Datum van heffing)

36

2009/C 297/56

Zaak F-76/09: Beroep ingesteld op 14 september 2009 — Cusack-Gard’ner/Commissie

36

2009/C 297/57

Zaak F-82/09: Beroep ingesteld op 16 oktober 2009 — Nolin/Commissie

37


NL

 

Top