Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 171, 05 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 171

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
5 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 171/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 158 van 21.6.2008

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 171/02

Zaak C-442/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 mei 2008 — Koninkrijk Spanje/Raad van de Europese Unie (Visserij — Verordening (EG) nr. 1954/2003 — Verordening (EG) nr. 1415/2004 — Beheer van visserijinspanning — Vaststelling van maximaal jaarlijks visserijinspanningsniveau — Referentieperiode — Vangstgebieden en visbestanden van Gemeenschap — Biologisch kwetsbare gebieden — Akte betreffende toetredingsvoorwaarden voor Koninkrijk Spanje en Portugese Republiek en aanpassingen van Verdragen — Exceptie van onwettigheid — Ontvankelijkheid — Non-discriminatiebeginsel — Misbruik van bevoegdheid)

2

2008/C 171/03

Zaak C-91/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Artikel 47 EU — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Besluit 2004/833/GBVB — Uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB — Bestrijding van verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens — Bevoegdheid van Gemeenschap — Beleid inzake ontwikkelingssamenwerking)

2

2008/C 171/04

Gevoegde zaken C-147/06 en C-148/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 mei 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, in tegenwoordigheid van: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, en Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, in tegenwoordigheid van: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Gunning van opdrachten — Abnormaal lage inschrijvingen — Regels voor uitsluiting — Opdrachten voor werken die onder drempels van Richtlijnen 93/37/EEG en 2004/18/EG blijven — Verplichtingen van aanbestedende dienst die voortvloeien uit fundamentele beginselen van gemeenschapsrecht)

3

2008/C 171/05

Zaak C-194/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund NV (Artikelen 56 EG tot en met 58 EG — Vrij verkeer van kapitaal — Belasting van dividenden — Aan fiscale beleggingsinstelling toegekende tegemoetkoming wegens door andere lidstaat ingehouden bronheffing op dividendontvangsten van deze instelling — Beperking van tegemoetkoming tot bedrag dat een ingezeten aandeelhouder van de lidstaat van vestiging van deze instelling bij rechtstreekse belegging zou kunnen verrekenen met de inkomstenbelasting krachtens verdrag tot vermijding van dubbele belasting — Beperking van tegemoetkoming naar evenredigheid van deelneming van niet-ingezeten aandeelhouders in kapitaal van beleggingsinstelling)

4

2008/C 171/06

Zaak C-266/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 mei 2008 — Evonik Degussa GmbH, voorheen Degussa GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Methioninemarkt — Geldboete — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Beginsel van legaliteit van sancties — Onjuiste opvatting van feiten — Evenredigheidsbeginsel — Beginsel van gelijke behandeling)

4

2008/C 171/07

Zaak C-352/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln — Duitsland) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (Sociale zekerheid — Kinderbijslag — Schorsing van recht op uitkering — Artikel 13, lid 2, sub a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 574/72 — Toepasselijke wetgeving — Toekenning van uitkeringen in woonstaat die niet de bevoegde staat is)

5

2008/C 171/08

Zaak C-361/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Gewasbeschermingsmiddelen — Toelating voor op markt brengen — Ethofumesaat — Richtlijnen 91/414/EEG en 2002/37/EG — Verordening (EEG) nr. 3600/92 — Verzoek om heropening van mondelinge behandeling)

5

2008/C 171/09

Zaak C-414/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Vrijheid van vestiging — Directe belastingen — Verrekening van verliezen van in lidstaat gelegen vaste inrichting die toebehoort aan vennootschap met statutaire zetel in andere lidstaat)

6

2008/C 171/10

Zaak C-439/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Dresden — Duitsland) — Procedure inzake energiebeheer in tegenwoordigheid van Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Interne markt voor elektriciteit — Richtlijn 2003/54/EG — Artikel 20, lid 1 — Vrije toegang van derden tot transmissie- en distributiesystemen voor elektriciteit)

6

2008/C 171/11

Zaak C-462/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard (Verordening (EG) nr. 44/2001 — Hoofdstuk II, afdeling 5 — Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst — Hoofdstuk II, afdeling 2 — Bijzondere bevoegdheid — Artikel 6, punt 1 — Pluraliteit van verweerders)

7

2008/C 171/12

Zaak C-499/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Koszalinie — Republiek Polen) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Invaliditeitspensioen voor burgerslachtoffers van oorlog of repressie — Voorwaarde van woonplaats op nationaal grondgebied — Artikel 18, lid 1, EG)

7

2008/C 171/13

Zaak C-503/06: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 79/409/EEG — Behoud van vogelstand — Afwijkingen van regeling ter bescherming van in wild levende vogelsoorten — Regio Ligurië)

8

2008/C 171/14

Zaak C-162/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Zesde btw-richtlijn — Belastingplichtigen — Artikel 4, lid 4, tweede alinea — Moedermaatschappijen en dochterondernemingen — Toepassing door lidstaat van regeling van enkele belastingplichtige — Voorwaarden — Gevolgen)

8

2008/C 171/15

Zaak C-165/07: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Vestre Landsret — Denemarken) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Post 6403 — Schoeisel met bovendeel van leder — Post 6404 — Schoeisel met bovendeel van textiel)

9

2008/C 171/16

Zaak C-271/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 96/61/EG — Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging — Onvolledige en onjuiste uitvoering)

10

2008/C 171/17

Zaak C-276/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d'appello di Firenze — Italië) — Nancy Delay/Universita' degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Vrij verkeer van werknemers — Discriminatie op grond van nationaliteit — Categorie „uitwisselingslectoren” („lettori di scambio”) — Gewezen lectoren vreemde talen — Erkenning van verkregen rechten)

10

2008/C 171/18

Zaak C-341/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/48/EG — Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

11

2008/C 171/19

Zaak C-323/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 10 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italië) — Termoraggi SpA/Comune di Monza (Overheidsopdrachten — Overheidsopdracht voor leveringen en voor dienstverlening — Gunning zonder aanbesteding — Gunning door territoriaal lichaam aan onderneming waarvan kapitaal in zijn handen is)

11

2008/C 171/20

Zaak C-57/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 februari 2008 door Gateway, Inc. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 27 november 2007 in zaak T-434/05: Gateway, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

12

2008/C 171/21

Zaak C-134/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 2 april 2008 — J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Zaak C-135/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 3 april 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Zaak C-140/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tallinna Halduskohus (Republiek Estland) op 7 april 2008 — AS Rakvere Lihakombinaat/Põllumajandusminister en Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Zaak C-144/08: Beroep ingesteld op 8 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland

14

2008/C 171/25

Zaak C-146/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 april 2008 door Efkon AG tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 22 januari 2008 in zaak T-298/04, Efkon AG tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

14

2008/C 171/26

Zaak C-147/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Hamburg (Duitsland) op 10 april 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Zaak C-150/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 14 april 2008 — Siebrand BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Zaak C-152/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanje) op 15 april 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D. en Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes en Real Federación Española de Futbol

16

2008/C 171/29

Zaak C-154/08: Beroep ingesteld op 15 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

17

2008/C 171/30

Zaak C-157/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 16 april 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Zaak C-159/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 april 2008 door Isabella Scippacercola en Ioannis Terezakis tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 16 januari 2008 in zaak T-306/05, Isabella Scippacercola en Ioannis Terezakis/Commissie van de Europese Gemeenschappen

18

2008/C 171/32

Zaak C-162/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 17 april 2008 — Georgios Lagoudakis/G. Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethymnis

19

2008/C 171/33

Zaak C-163/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 17 april 2008 — Dimitrios Ladakis e.a./Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Zaak C-164/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 17 april 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Zaak C-169/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Costituzionale (Italië) op 21 april 2008 — Voorzitter van de ministerraad/Regione Autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Zaak C-171/08: Beroep ingesteld op 25 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

24

2008/C 171/37

Zaak C-174/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret (Denemarken) op 28 april 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Zaak C-180/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Diikitiko Efeteio te Thessaloniki (Griekenland) op 28 april 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (academisch ziekenhuis van Thessaloniki)

25

2008/C 171/39

Zaak C-186/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Griekenland) op 28 april 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (academisch ziekenhuis van Thessaloniki)

26

2008/C 171/40

Zaak C-190/08: Beroep ingesteld op 7 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

26

2008/C 171/41

Zaak C-191/08: Beroep ingesteld op 7 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

27

2008/C 171/42

Zaak C-195/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Hooggerechtshof van Litouwen) op 14 mei 2008 — Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Zaak C-200/08: Beroep ingesteld op 15 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

28

2008/C 171/44

Zaak C-209/08: Beroep ingesteld op 20 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

28

2008/C 171/45

Zaak C-223/08: Beroep ingesteld op 23 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

29

2008/C 171/46

Zaak C-224/08: Beroep ingesteld op 23 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

29

2008/C 171/47

Zaak C-87/06: Beschikking van de president van het Hof van 28 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Spanje) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Zaak C-315/06: Beschikking van de president van het Hof van 26 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Veroias — Griekenland) — Georgios Diamantis/FANCO AE

30

2008/C 171/49

Zaak C-424/06: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 7 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

30

2008/C 171/50

Zaak C-18/07: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 28 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kammarrätten i Jönköping — Zweden) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Zaak C-235/07: Beschikking van de president van het Hof van 27 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

30

2008/C 171/52

Zaak C-325/07: Beschikking van de president van het Hof van 5 december 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

30

2008/C 171/53

Zaak C-347/07: Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

30

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 171/54

Aanwijzing van de rechter die de president als kortgedingrechter vervangt

31

2008/C 171/55

Zaak T-495/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 21 mei 2008 — Belfass/Raad („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Communautaire aanbestedingsprocedure — Duidelijke materiële fout — Gunning aan economisch voordeligste inschrijving — Abnormaal lage offerte — Artikel 139, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 — Exceptie van onwettigheid — Bestek — Ontvankelijkheid”)

31

2008/C 171/56

Zaak T-205/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 mei 2008 — NewSoft Technology/BHIM — Soft (Presto! BizCard Reader) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk Presto! BizCard Reader — Oudere nationale beeldmerken Presto — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), en artikel 52, lid 1, sub a), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

31

2008/C 171/57

Zaak T-250/06 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 mei 2008 — Ott e.a./Commissie (Hogere voorziening — Incidentele hogere voorziening — Ontvankelijkheid — Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2004 — Toekenning van gratificatiepunten — Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van Statuut — Exceptie van onwettigheid — Substitutie van gronden — Hogere voorziening die gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond is — Zaak in staat van wijzen — Verwerping van beroep)

32

2008/C 171/58

Zaak T-254/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 mei 2008 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/BHIM (RadioCom) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk RadioCom — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

32

2008/C 171/59

Zaak T-329/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 21 mei 2008 — Enercon/BHIM (E) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk E — Absolute weigeringsgronden — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b) en c), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

33

2008/C 171/60

Zaak T-144/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 19 mei 2008 — TF1/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Beschikking van Commissie waarbij bepaalde maatregelen van Franse Republiek ten gunste van France 2 en France 3 als met gemeenschappelijke markt verenigbare steunmaatregelen worden aangemerkt — Beroepstermijn — Artikel 44, lid 1, sub c), van Reglement voor procesvoering — Niet-ontvankelijkheid”)

33

2008/C 171/61

Zaak T-302/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 18 april 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissie („Arbitragebeding — Oprichting van Infopunt Europa — Overeenkomst tussen Commissie en verzoekster — Kennelijke onbevoegdheid van Gerecht — Kennelijk ongegrond beroep”)

34

2008/C 171/62

Zaak T-327/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 mei 2008 — SNIV/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Beroepstermijn — Aanvang — Bekendmaking van beknopte mededeling in Publicatieblad — Website — Niet-ontvankelijkheid”)

34

2008/C 171/63

Zaak T-260/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 januari 2008 — Arktouros/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 1655/2000 — Intrekking van de toegekende financiële bijstand voor een ecologisch project — Beschikking tot beëindiging van het project en tot terugvordering van de als voorschot betaalde bedragen — Verstrijken van de beroepstermijn — Niet-ontvankelijkheid”)

34

2008/C 171/64

Zaak T-18/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 21 mei 2008 — Kronberger/Parlement („Beroep tot nietigverklaring — Akte betreffende verkiezing van Europees Parlement — Beroepstermijn — Onbevoegdheid van Gerecht — Niet-ontvankelijkheid”)

35

2008/C 171/65

Zaak T-29/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 mei 2008 — Lactalis Gestion Lait en Lactalis Investissements/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 2006/112/EG — Intrekking van Eerste btw-richtlijn — Gedeeltelijke nietigverklaring — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

35

2008/C 171/66

Zaak T-92/07 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 mei 2008 — Frankin e.a./Commissie („Hogere voorziening — Ambtenaren — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen — Pensioen — Overdracht van pensioenrechten — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk — Hogere voorziening kennelijk ongegrond”)

36

2008/C 171/67

Zaak T-239/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 mei 2008 — Pathé Distribution/Uitvoerend Agentschap „Onderwijs, audiovisuele media en cultuur” („Arbitragebeding — Uitvoerend Agentschap, Onderwijs, audiovisuele media en cultuur — Afdoening zonder beslissing”)

36

2008/C 171/68

Zaak T-315/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2008 — Grohe/BHIM — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

36

2008/C 171/69

Zaak T-372/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 april 2008 — Dimos Kerateas/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Termijnen — Niet-ontvankelijkheid”)

37

2008/C 171/70

Zaak T-389/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 18 februari 2008 — Earth Products/BHIM — Meynard Designs (EARTH) („Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Intrekking van inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

37

2008/C 171/71

Gevoegde zaken T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R en T-91/08 R, T-93/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 8 april 2008 — Cyprus/Commissie („Kort geding — Aankondiging van aanbesteding van opdrachten ter bevordering van economische ontwikkeling in noordelijk deel van Cyprus — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

38

2008/C 171/72

Zaak T-119/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 2008 — Cyprus/Commissie („Kort geding — Aankondiging van aanbesteding van opdracht ter bevordering van economische ontwikkeling in noordelijk deel van Cyprus — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

38

2008/C 171/73

Zaak T-122/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 2008 — Cyprus/Commissie („Kort geding — Aankondiging van overheidsopdracht ter bevordering van economische ontwikkeling van noordelijk gedeelte van Cyprus — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Ontbreken van spoedeisendheid”)

38

2008/C 171/74

Zaak T-151/08: Beroep ingesteld op 21 april 2008 — Victor Guedes-Indústria e Comércio/BHIM — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Zaak T-156/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 april 2008 door R tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 februari 2008 in zaak F-49/07, R/Commissie

39

2008/C 171/76

Zaak T-157/08: Beroep ingesteld op 28 april 2008 — Paroc/BHIM (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

Zaak T-159/08: Beroep ingesteld op 2 mei 2008 — Procter & Gamble/BHIM — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Zaak T-162/08: Beroep ingesteld op 29 april 2008 — Frag Comercio Internacional/BHIM — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Zaak T-163/08: Beroep ingesteld op 29 april 2008 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/BHIM (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Zaak T-167/08: Beroep ingesteld op 9 mei 2008 — Microsoft/Commissie

41

2008/C 171/81

Zaak T-170/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — Commissie/I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Zaak T-171/08: Beroep ingesteld op 7 mei 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissie

43

2008/C 171/83

Zaak T-173/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — Messe Düsseldorf/BHIM — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Zaak T-176/08: Beroep ingesteld op 9 mei 2008 — Infeurope SA/Commissie

44

2008/C 171/85

Zaak T-177/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — Schräder/CBP — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Zaak T-180/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 mei 2008 door Giuseppe Tiralongo tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 maart 2008 in zaak F-55/07, Tiralongo/Commissie

45

2008/C 171/87

Zaak T-181/08: Beroep ingesteld op 16 mei 2008 — Tay Za/Raad

46

2008/C 171/88

Zaak T-182/08: Beroep ingesteld op 16 mei 2008 — Commissie/Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Zaak T-183/08: Beroep ingesteld op 16 mei 2008 — Schuhpark Fascies/BHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Zaak T-187/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — Rodd & Gunn Australia/BHIM (afbeelding van een hond)

47

2008/C 171/91

Zaak T-188/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — Infeurope/Commissie

48

2008/C 171/92

Gevoegde zaken T-490/04 en T-493/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2008 — Duitsland en Deutsche Post/Commissie

48

2008/C 171/93

Zaak T-180/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 mei 2008 — Fränkischer Weinbauverband/BHIM (Vorm van een fles)

48

2008/C 171/94

Zaak T-17/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 6 mei 2008 — Torres/BHIM — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Zaak T-32/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 mei 2008 — Slowakije/Commissie

49

2008/C 171/96

Zaak T-501/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 mei 2008 — R.S. Arbeitsschutz/BHIM — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Zaak T-30/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 mei 2008 — Winzer Pharma/BHIM — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 171/98

Zaak F-8/08: Beroep ingesteld op 22 januari 2008 — Renier/Commissie

50

2008/C 171/99

Zaak F-12/08: Beroep ingesteld op 5 februari 2008 — Nardin/Parlement

50

2008/C 171/00

Zaak F-30/08: Beroep ingesteld op 28 februari 2008 — Nanopoulos/Commissie

50

2008/C 171/01

Zaak F-35/08: Beroep ingesteld op 14 maart 2008 — Pachtitis/Commissie

51

2008/C 171/02

Zaak F-45/08: Beroep ingesteld op 22 april 2008 — Bernard/Europol

51

2008/C 171/03

Zaak F-46/08: Beroep ingesteld op 6 mei 2008 — Thoss/Rekenkamer

51

2008/C 171/04

Zaak F-47/08: Beroep ingesteld op 30 april 2008 — Buschak/Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

52

2008/C 171/05

Zaak F-48/08: Beroep ingesteld op 27 april 2008 — Ortega Serrano/Commissie

52


NL

 

Top