Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 287, 29 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 287E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
29 november 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   (Mededelingen)

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2006 — 2007

 

Vergaderingen van 12 t/m 15 februari 2007

 

Maandag, 12 februari 2007

2007/C 287E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Besluiten inzake bepaalde documenten

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Verzoekschriften

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

Regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) *** III (debat)

Afvalstoffen *** I — Thematische strategie inzake afvalrecycling (debat)

Rol van de vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije (debat)

EU-beperkingen voor vloeistoffen die passagiers in vliegtuigen mogen meenemen (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

13

 

Dinsdag, 13 februari 2007

2007/C 287E/02

NOTULEN

15

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Inaugurele rede van de Voorzitter van het Europees Parlement

Stemmingen

Intrekking van Richtlijn 68/89/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen der lidstaten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Intrekking van Richtlijn 71/304/EEG (overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (programma Hercules II) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Wijziging van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) *** III (stemming)

Afvalstoffen *** I (stemming)

Thematische strategie inzake afvalrecycling (stemming)

Rol van de vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Lissabon-strategie (Europese Raad van 8 en 9 maart 2007) (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Mededeling van de Voorzitter

Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn (debat)

Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB * (debat)

Naar een Europees radiospectrumbeleid (debat)

Klimaatverandering (ingediende ontwerpresoluties)

PNR, SWIFT (ingediende ontwerpresoluties)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

25

BIJLAGE I

27

BIJLAGE II

39

AANGENOMEN TEKSTEN

103

P6_TA(2007)0024
Intrekking van Richtlijn 68/89/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen der lidstaten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 68/89/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen der lidstaten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout (COM(2006)0557 — C6-0325/2006 — 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Intrekking van Richtlijn 71/304/EEG (overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 71/304/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de opheffing van de beperkingen van het vrij verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en van de gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken door bemiddeling van agentschappen of filialen (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 februari 2007 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2007/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II)

105

P6_TA(2007)0027
Wijziging van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de ontwerpverordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (SEC(2006)0866 — C6-0231/2006 — 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PE-CONS 3685/2006 — C6-0445/2006 — 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
Afvalstoffen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281(COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 februari 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/ .../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

136

BIJLAGE I
VERWIJDERINGSHANDELINGEN

162

BIJLAGE II
TERUGWINNINGSHANDELINGEN

163

BIJLAGE III
EINDE VAN DE AFVALFASE

164

BIJLAGE IV
GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN AFVALSTOFFEN

164

BIJLAGE V
AFVALPREVENTIEMAATREGELEN

165

BIJLAGE VI
CONCORDANTIETABEL

167

P6_TA(2007)0030
Thematische strategie inzake afvalrecycling
Resolutie van het Europees Parlement over een thematische strategie inzake afvalrecycling (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
Rol van de vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije
Resolutie van het Europees Parlement over de rol van vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije (2006/2214(INI))

174

 

Woensdag, 14 februari 2007

2007/C 287E/03

NOTULEN

182

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (debat)

Stemmingen

Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (stemming)

Plechtige vergadering — Italië

Stemmingen (voortzetting)

Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (vervolg van de stemming)

Macrofinanciële bijstand aan Moldavië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende bestanden * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Drijfnetten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB * (stemming)

Speciaal verslag nr. 6/2005 van de Rekenkamer over het trans-Europees vervoersnet (TEN-T) (stemming)

Klimaatverandering (stemming)

PNR, SWIFT (stemming)

Lissabon-strategie (Europese Raad van 8 en 9 maart 2007) (stemming)

Naar een Europees radiospectrumbeleid (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Terrorismebestrijding (debat)

Overeenkomst EG/Rusland inzake afgifte van visa voor kort verblijf * — Overnameovereenkomst EG/Rusland * (debat)

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2007 — Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Situatie in Darfur (debat)

Begrotingssteun voor ontwikkelingslanden (debat)

Illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (debat)

Vrij verkeer van de Roma binnen de grenzen van de Europese Unie (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

194

BIJLAGE

196

BIJLAGE II

222

AANGENOMEN TEKSTEN

309

P6_TA(2007)0032
Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
Resolutie van het Europees Parlement over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Macrofinanciële bijstand aan Moldavië *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Moldavië (COM(2006)0579 — C6-0342/2006 — 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (COM(2006)0100 — C6-0106/2006 — 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Drijfnetten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 inzake drijfnetten (COM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 (COM(2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Speciaal verslag nr. 6/2005 van de Rekenkamer over het trans-Europees vervoersnet (TEN-T)
Resolutie van het Europees Parlement over het speciaal verslag nr. 6/2005 van de Rekenkamer over het trans-Europees vervoersnet (TEN-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Klimaatverandering
Resolutie van het Europees Parlement over klimaatverandering

344

P6_TA(2007)0039
PNR/SWIFT
Resolutie van het Europees Parlement over SWIFT, de PNR-overeenkomst en de transatlantische dialoog over deze kwesties

349

P6_TA(2007)0040
Lissabon-strategie (Europese Raad van 8 en 9 maart 2007)
Resolutie van het Europees Parlement over de inbreng op de Voorjaarsraad van 2007 in verband met de Lissabon-strategie

353

P6_TA(2007)0041
Naar een Europees radiospectrumbeleid
Resolutie van het Europees Parlement Naar een Europees radiospectrumbeleid (2006/2212(INI))

364

 

Donderdag, 15 februari 2007

2007/C 287E/04

NOTULEN

371

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Jaarverslag van de EIB over 2005 (debat)

Energieprijsstijging (debat)

Uitoefening van stemrechten door aandeelhouders *** I (debat)

Stemmingen

Uitoefening van stemrechten door aandeelhouders *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Begrotingssteun voor ontwikkelingslanden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Landenstrategiedocumenten en indicatieve programma's voor Maleisië, Brazilië en Pakistan (stemming)

Overeenkomst EG/Rusland inzake afgifte van visa voor kort verblijf * (stemming)

Overnameovereenkomst EG/Rusland * (stemming)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn (stemming)

Terrorismebestrijding (stemming)

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2007 (stemming)

Situatie in Darfur (stemming)

Jaarverslag van de EIB over 2005 (stemming)

Energieprijsstijging (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Dialoog tussen de Chinese regering en de gezanten van de Dalai Lama

Humanitaire situatie van de Iraakse vluchtelingen

Guinea

Stemmingen

Dialoog tussen de Chinese regering en de gezanten van de Dalai Lama (stemming)

Humanitaire situatie van de Iraakse vluchtelingen (stemming)

Guinea (stemming)

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

384

BIJLAGE I

386

BIJLAGE II

400

AANGENOMEN TEKSTEN

486

P6_TA(2007)0042
Uitoefening van stemrechten door aandeelhouders *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van stemrechten door aandeelhouders van ondernemingen die hun statutaire zetel in een lidstaat hebben en waarvan aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG (COM(2005)0685 — C6-0003/2006 — 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 februari 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

486

P6_TA(2007)0043
Begrotingssteun voor ontwikkelingslanden
Resolutie van het Europees Parlement over de begrotingssteun voor ontwikkelingslanden (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van het EU-Actieplan ter bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (2006/2225(INI))

502

P6_TA(2007)0045
Landenstrategiedocumenten, Maleisië, Brazilië en Pakistan
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpbeschikkingen van de Commissie tot vaststelling van de landenstrategiedocumenten en indicatieve programma's voor Maleisië, Brazilië en Pakistan

507

P6_TA(2007)0046
Overeenkomst EG/Rusland inzake afgifte van visa voor kort verblijf *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf (8780/2006 — COM(2006) 0188 — C6-0169/2006 — 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
Overnameovereenkomst EG/Rusland *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie (8779/2006 — COM(2006)0191 — C6-0168/2006 — 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2006)0815 — C6-0036/2007 — 2006/0271(CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn
Resolutie van het Europees Parlement over de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn (2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Terrorismebestrijding
Resolutie van het Europees Parlement over de externe dimensie van de bestrijding van het internationaal terrorisme (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
Richtsnoeren van het economisch beleid 2007
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de Europese economie: voorbereidend verslag over de globale richtsnoeren van het economisch beleid voor 2007 (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Situatie in Darfur
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Darfur

542

P6_TA(2007)0053
Jaarverslag van de EIB over 2005
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag van de EIB over 2005 (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Energieprijsstijging
Resolutie van het Europees Parlement over de macro-economische gevolgen van de energieprijsstijging (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Dialoog tussen de Chinese regering en gezanten van de Dalai Lama
Resolutie van het Europees Parlement over de dialoog tussen de Chinese regering en gezanten van de Dalai Lama

554

P6_TA(2007)0056
Humanitaire situatie van Iraakse vluchtelingen
Resolutie van het Europees Parlement over de humanitaire situatie van Iraakse vluchtelingen

556

P6_TA(2007)0057
Guinea
Resolutie van het Europees Parlement over Guinea

558


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

ITS

Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top