Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:269:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 269, 10 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 269

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
10 november 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2007/C 269/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 247 van 20.10.2007

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2007/C 269/02

Verkiezing van de presidenten van de kamers bestaande uit drie rechters

2

2007/C 269/03

Toevoeging van de rechters aan de kamers bestaande uit drie rechters

2

2007/C 269/04

Lijsten om de samenstelling van de rechtsprekende formaties te bepalen

2

2007/C 269/05

Benoeming van de eerste advocaat-generaal

3

2007/C 269/06

Eedaflegging door de nieuwe leden van het Gerecht van eerste aanleg

3

2007/C 269/07

Zaak C-227/04 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 — Maria-Luise Lindorfer/Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Ambtenaren — Overschrijving van pensioenrechten — Beroepsactiviteiten voor indiensttreding bij Gemeenschappen — Berekening van pensioenjaren — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij Statuut — Algemene uitvoeringsbepalingen — Beginsel van non-discriminatie — Beginsel van gelijke behandeling)

3

2007/C 269/08

Zaak C-260/04: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten — Concessie voor openbare diensten — Hernieuwing van 329 concessies voor beheer en aanneming van weddenschappen op paardenrennen zonder aanbestedingsprocedure — Verplichtingen van openbaarheid en transparantie)

4

2007/C 269/09

Zaak C-16/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het House of Lords — Verenigd Koninkrijk) — The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Artikel 41, lid 1, van aanvullend protocol — Standstill-clausule — Draagwijdte — Wetgeving van lidstaat die na inwerkingtreding van aanvullend protocol nieuwe beperkingen heeft ingevoerd voor toelating tot zijn grondgebied van Turkse staatsburgers voor uitoefening van vrijheid van vestiging)

4

2007/C 269/10

Zaak C-76/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln — Duitsland) — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach (Artikel 8 A EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 18 EG) — Europees burgerschap — Artikel 59 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 49 EG) — Vrij verrichten van diensten — Wettelijke regeling inzake inkomstenbelasting — Schoolgeld — Beperking van recht op aftrek tot aan nationale particuliere instellingen betaald schoolgeld)

5

2007/C 269/11

Zaak C-287/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — D. P. W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Artikelen 12 EG, 17 EG, 18 EG en 39 EG — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 7, lid 1 — Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties — Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten — Niet-exporteerbaarheid)

5

2007/C 269/12

Zaak C-297/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Identificatie en verplichte technische controle voorafgaand aan registratie van voertuigen in lidstaat — Artikelen 28 EG en 30 EG — Richtlijnen 96/96/EG en 1999/37/EG — Erkenning van in andere lidstaten afgegeven kentekenbewijzen en technische controles)

6

2007/C 269/13

Zaak C-304/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna — Richtlijn 79/409/EEG — Behoud van vogelstand — Milieueffectbeoordeling voor werkzaamheden tot inrichting van skipistes)

7

2007/C 269/14

Zaak C-307/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de San Sebastián — Spanje) — Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) (Richtlijn 1999/70/EG — Clausule 4 van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Beginsel van non-discriminatie — Begrip „arbeidsvoorwaarden” — Anciënniteitstoelagen — Daaronder begrepen — Objectieve redenen die verschil in behandeling rechtvaardigen — Geen)

7

2007/C 269/15

Zaak C-318/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Artikelen 18 EG, 39 EG, 43 EG en 49 EG — Wettelijke regeling inzake inkomstenbelasting — Schoolgeld — Beperking van recht op aftrek tot aan nationale particuliere instellingen betaald schoolgeld)

8

2007/C 269/16

Zaak C-388/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Instandhouding van natuurlijke habitats — Wilde flora en fauna — Specialebeschermingszone „Valloni e steppe pedegarganiche”)

8

2007/C 269/17

Zaak C-431/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos L.da/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme L.da (Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie — Artikel 33 van de TRIPs-overeenkomst — Octrooien — Minimale beschermingsduur — Wetgeving van lidstaat die in kortere duur voorziet — Artikel 234 EG — Bevoegdheid van Hof — Rechtstreekse werking)

9

2007/C 269/18

Gevoegde zaken C-439/05 P en C-454/05 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 september 2007 — Land Oberösterreich, Republiek Oostenrijk/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Richtlijn 2001/18/EG — Beschikking 2003/653/EG — Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in milieu — Artikel 95, lid 5, EG — Nationale bepalingen die afwijken van harmonisatiemaatregel en worden gerechtvaardigd door nieuwe wetenschappelijke gegevens en specifiek probleem in lidstaat — Beginsel van hoor en wederhoor)

9

2007/C 269/19

Zaak C-443/05 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 september 2007 — Common Market Fertilizers SA/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Antidumpingrechten — Artikel 239 douanewetboek — Kwijtschelding van invoerrechten — Artikel 907, eerste alinea, van verordening (EEG) nr. 2454/93 — Uitlegging — Wettigheid — Beschikking van Commissie — Groep van deskundigen in het kader van Comité douanewetboek bijeen — Andere entiteit op functioneel vlak — Artikelen 2 en 5, lid 2, van besluit 1999/468/EG van Raad — Artikel 4 van reglement van orde van Comité douanewetboek — Voorwaarden voor toepassing van artikel 239 van douanewetboek — Ontbreken van kennelijke nalatigheid)

10

2007/C 269/20

Zaak C-458/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic/Princess Personal Service GmbH (PPS) (Sociale politiek — Richtlijn 2001/23/EG — Behoud van rechten van werknemers — Overgang van ondernemingen — Begrip „overgang” — Uitzendbureau)

10

2007/C 269/21

Zaak C-17/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Nancy — Frankrijk) — Céline SARL/Céline SA (Merken — Artikelen 5, lid 1, sub a), en 6, lid 1, sub a), van Eerste richtlijn (89/104/EEG) — Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk — Gebruik van teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem — Recht van derde om zijn naam te gebruiken)

11

2007/C 269/22

Zaak C-74/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikel 90 EG — Belasting op registratie van ingevoerde gebruikte motorvoertuigen — Vaststelling van belastbare waarde — Waardevermindering uitsluitend op basis van ouderdom — Bekendmaking van berekeningscriteria — Mogelijkheid om toepassing van forfaitaire berekeningswijze aan te vechten)

11

2007/C 269/23

Zaak C-84/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Staat der Nederlanden/Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV (Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Artikelen 28 EG en 30 EG — Vergunning voor in de handel brengen en registratie — Antroposofische geneesmiddelen)

12

2007/C 269/24

Zaak C-116/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tampereen käräjäoikeus — Finland) — Sari Kiiski/Tampereen kaupunki (Gelijke behandeling van mannen en vrouwen — Bescherming van zwangere werkneemsters — Artikel 2 van Richtlijn 76/207/EEG — Recht op zwangerschapsverlof — Artikelen 8 en 11 van Richtlijn 92/85/EEG — Gevolgen voor recht om duur van „opvoedingsverlof” te wijzigen)

12

2007/C 269/25

Zaak C-177/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Steunmaatregelen van staten — Steunregeling — Onverenigbaarheid met gemeenschappelijke markt — Beschikking van Commissie — Uitvoering — Intrekking van steunregeling — Stopzetting uitkering van nog niet uitbetaalde steun — Terugvordering van ter beschikking gestelde steun — Niet-nakoming — Verweermiddelen — Onwettigheid van beschikking — Volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering)

13

2007/C 269/26

Zaak C-193/06 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 september 2007 — Société des Produits Nestlé SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Quick restaurants SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b) — Beeldmerk dat woordelement „QUICKY” bevat — Oppositie door houder van oudere nationale woordmerken QUICKIES — Verwarringsgevaar — Globale beoordeling)

14

2007/C 269/27

Zaak C-234/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 september 2007 — Il Ponte Finanziaria SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), F.M.G. Textiles Srl, voorheen Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Inschrijving van merk BAINBRIDGE — Oppositie door houder van oudere nationale merken die bestanddeel „Bridge” gemeen hebben — Afwijzing van oppositie — Merkenfamilie — Bewijs van gebruik — Begrip „defensieve merken”)

14

2007/C 269/28

Zaak C-371/06: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Benetton Group SpA/G-Star International BV (Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 3, leden 1, sub e), derde streepje, en 3 — Teken — Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft — Gebruik — Reclamecampagnes — Aantrekkingskracht van vorm die vóór inschrijvingsaanvraag is verkregen door bekendheid ervan als onderscheidingsteken)

15

2007/C 269/29

Zaak C-381/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 13 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/14/EG — Informatie en raadpleging van werknemers — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

15

2007/C 269/30

Zaak C-400/06: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 september 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Postonderverdeling 0202 30 50 — Uitgesneden stukken bevroren vlees zonder been van deel van voorvoet van runderen)

16

2007/C 269/31

Zaak C-315/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Klagenfurt (Oostenrijk) op 9 juli 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

16

2007/C 269/32

Zaak C-316/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Gießen (Duitsland) op 9 juli 2007 — Markus Stoß/Wetteraukreis (Duitsland)

16

2007/C 269/33

Zaak C-330/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat, Außenstelle Wien (Oostenrijk) op 16 juli 2007 — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

17

2007/C 269/34

Zaak C-332/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 17 juli 2007 — Josef Holzinger/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

17

2007/C 269/35

Zaak C-337/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 20 juli 2007 — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

18

2007/C 269/36

Zaak C-339/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 20 juli 2007 — Christopher Seagon in de hoedanigheid van curator in het faillissement van Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty België NV

18

2007/C 269/37

Zaak C-350/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sächsisches Landessozialgericht (Duitsland) op 30 juli 2007 — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

19

2007/C 269/38

Zaak C-358/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/39

Zaak C-359/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/40

Zaak C-360/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — Andreas Kunert/Land Baden-Württemberg

20

2007/C 269/41

Zaak C-361/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de Prud'Hommes de Beauvais (Frankrijk) op 2 augustus 2007 — Olivier Polier/Najar EURL

20

2007/C 269/42

Zaak C-362/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'Instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrijk) op 2 augustus 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH/Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/43

Zaak C-363/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'Instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrijk) op 2 augustus 2007 — Hewlett Packard International SARL/Administration des Douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/44

Zaak C-369/07: Beroep ingesteld op 3 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

22

2007/C 269/45

Zaak C-375/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 3 augustus 2007 — Staatssecretaris van Financiën tegen Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

23

2007/C 269/46

Zaak C-376/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 3 augustus 2007 — Staatssecretaris van Financiën tegen Kamino International Logistics BV

23

2007/C 269/47

Zaak C-378/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 8 augustus 2007 — Kyriaki Angelidaki, Anastasia Aïvali, Aggeliki Vavouraki, Chrysi Kaparou, Manina Lioni, Evaggelia Makrygiannaki, Eleonora Nisanaki, Christiana Panagiotou, Anna Pitsidianaki, Maria Chalkiadaki en Chrysi Chalkiadaki/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis

24

2007/C 269/48

Zaak C-379/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 8 augustus 2007 — Charikleia Giannoudi/Dimos Geropotamou

25

2007/C 269/49

Zaak C-380/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Griekenland) op 8 augustus 2007 — 1) Georgios Karabousanos en 2) Sofoklis Michopoulos/Dimos Geropotamou (gemeente Geropotamon)

27

2007/C 269/50

Zaak C-381/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 8 augustus 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

29

2007/C 269/51

Zaak C-385/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 augustus 2007 door Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 24 mei 2007 in zaak T-151/01, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen, ondersteund door Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme en Belland Vision GmbH

29

2007/C 269/52

Zaak C-391/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 20 augustus 2007 — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

30

2007/C 269/53

Zaak C-396/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 27 augustus 2007 — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

30

2007/C 269/54

Zaak C-397/07: Beroep ingesteld op 27 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

31

2007/C 269/55

Zaak C-400/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italië) op 29 augustus 2007 — SALF SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

32

2007/C 269/56

Zaak C-401/07: Beroep ingesteld op 29 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

33

2007/C 269/57

Zaak C-405/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 september 2007 door het Koninkrijk der Nederlanden tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 27 juni 2007 in zaak T-182/06, Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

33

2007/C 269/58

Zaak C-406/07: Beroep ingesteld op 4 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

34

2007/C 269/59

Zaak C-414/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) op 10 september 2007 — MAGOORA Sp.o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

35

2007/C 269/60

Zaak C-421/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 13 september 2007 — Anklagemyndigheden/Frede Damgaard

35

2007/C 269/61

Zaak C-425/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 september 2007 door AEPI A.E. Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 12 juli 2007 in zaak T-229/05, AEPI A.E. Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias/Commissie

36

2007/C 269/62

Zaak C-427/07: Beroep ingesteld op 14 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

36

2007/C 269/63

Zaak C-431/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2007 door Bouygues SA en Bouygues Télécom SA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 4 juli 2007 in zaak T-475/04, Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie

37

2007/C 269/64

Zaak C-433/07: Beroep ingesteld op 18 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

38

2007/C 269/65

Zaak C-434/07: Beroep ingesteld op 18 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

38

2007/C 269/66

Zaak C-435/07: Beroep ingesteld op 18 september 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

39

2007/C 269/67

Zaak C-436/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 september 2007 door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 12 juli 2007 in zaak T-312/05, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Efrosyni Alexiadou

39

 

Gerecht van eerste aanleg

2007/C 269/68

Verkiezing van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

40

2007/C 269/69

Verkiezing van de kamerpresidenten

40

2007/C 269/70

Toevoeging van de rechters aan de kamers

40

2007/C 269/71

Samenstelling van de Grote kamer

41

2007/C 269/72

Gerecht in volle samenstelling

41

2007/C 269/73

De kamer voor hogere voorzieningen

42

2007/C 269/74

De criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers

42

2007/C 269/75

Aanwijzing van de rechter die de president van het Gerecht als rechter in kort geding vervangt

42

2007/C 269/76

Gevoegde zaken T-8/95 en 9/95: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2007 — Pelle en Konrad/Raad en Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Melk — Extra heffing — Referentiehoeveelheid — Verordening (EEG) nr. 2187/93 — Vergoeding van producenten — Schorsing van verjaring”)

42

2007/C 269/77

Gevoegde zaken T-125/03 en T-253/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 september 2007 — Akzo Nobel Chemicals en Akcros Chemicals/Commissie („Mededinging — Administratieve procedure — Verificatiebevoegdheden van Commissie — Tijdens verificatie in beslag genomen documenten — Bescherming van vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaten en cliënten — Ontvankelijkheid”)

43

2007/C 269/78

Zaak T-375/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 september 2007 — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissie („Staatssteun — Maatregelen ter bevordering van gebruik van isolatiemateriaal uit duurzame grondstoffen — Beschikking waarbij steun verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Vooronderzoek — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Begrip belanghebbende in de zin van artikel 88, lid 2, EG — Verplichting van Commissie procedure op tegenspraak te openen”)

44

2007/C 269/79

Zaak T-418/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2007 — La Mer Technology/BHIM — Laboratoires Goëmar (LA MER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord LA MER — Ouder nationaal woordmerk LABORATOIRE DE LA MER — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van merk — Artikel 43, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 40/94 — Ontbreken van verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening nr. 40/94”)

44

2007/C 269/80

Zaak T-201/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 september 2007 — Microsoft/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Besturingssystemen voor client-PC's — Besturingssystemen voor werkgroepservers — Streaming mediaspelers — Beschikking houdende vaststelling van inbreuken op artikel 82 EG — Weigering van dominante onderneming om informatie inzake compatibiliteit te verstrekken en gebruik ervan toe te staan — Levering door dominante onderneming van haar besturingssysteem voor client-PC's afhankelijk gesteld van gelijktijdige aankoop van haar mediaspeler — Corrigerende maatregelen — Aanwijzing van onafhankelijke toezichthoudende trustee — Geldboete — Bepaling van bedrag — Evenredigheid”)

45

2007/C 269/81

Zaak T-240/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 september 2007 — Frankrijk/Commissie („Europese Gemeenschap voor atoomenergie — Investeringen — Mededeling van investeringsprojecten aan Commissie — Uitvoeringsmodaliteiten — Verordening (Euratom) nr. 1352/2003 — Onbevoegdheid van Commissie — Artikelen 41 EA tot en met 44 EA — Rechtszekerheidsbeginsel”)

46

2007/C 269/82

Zaak T-461/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 september 2007 — Imagination Technologies/BHIM (PURE DIGITAL) („Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord PURE DIGITAL — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, sub b) en c), van Verordening (EG) nr. 40/94 — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 40/94”)

46

2007/C 269/83

Zaak T-136/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 september 2007 — EARL Salvat père & fils e.a./Commissie („Staatssteun — Omschakelingsmaatregelen in de wijnbouw — Beschikking die steunmaatregelen gedeeltelijk verenigbaar en gedeeltelijk onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaart — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Toetsing aan artikel 87, lid 1, EG”)

47

2007/C 269/84

Zaak T-254/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 september 2007 — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissie („Staatssteun — Maatregelen ter bevordering van gebruik van isolatiemateriaal uit duurzame grondstoffen — Beschikking waarbij steun verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Procedure van voorafgaand onderzoek — Beroep tot nietigverklaring — Beroepsvereniging — Begrip belanghebbende als bedoeld in artikel 88, lid 2, EG — Middelen inzake gegrondheid van beschikking — Niet-ontvankelijkheid”)

47

2007/C 269/85

Zaak T-295/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 september 2007 — Document Security Systems/ECB („Monetaire Unie — Uitgifte van bankbiljetten in euro — Gesteld gebruik van geoctrooieerde uitvinding, bestemd om namaak te voorkomen — Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi — Onbevoegdheid van Gerecht — Niet-ontvankelijkheid — Beroep tot schadevergoeding”)

48

2007/C 269/86

Zaak T-49/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 september 2007 — González Sánchez/BHIM — Bankinter (ENCUENTA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Artikel 63, lid 4, van Verordening (EG) nr. 40/94 — Ontbreken van procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid”)

48

2007/C 269/87

Zaak T-305/07: Beroep ingesteld op 9 augustus 2007 — Offshore Legends/BHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS (zwart-wit))

48

2007/C 269/88

Zaak T-306/07: Beroep ingesteld op 9 augustus 2007 — Offshore Legends/BHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS (in blauw, zwart, groen))

49

2007/C 269/89

Zaak T-308/07: Beroep ingesteld op 16 augustus 2007 — Tegebauer/Parlement

49

2007/C 269/90

Zaak T-317/07: Beroep ingesteld op 27 augustus 2007 — Commissie/B2Test

50

2007/C 269/91

Zaak T-321/07: Beroep ingesteld op 28 augustus 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/BHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

50

2007/C 269/92

Zaak T-322/07: Beroep ingesteld op 27 augustus 2007 — Kenitex Química/BHIM — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

51

2007/C 269/93

Zaak T-323/07: Beroep ingesteld op 30 augustus 2007 — El Morabit/Raad van de Europese Unie

52

2007/C 269/94

Zaak T-325/07: Beroep ingesteld op 3 september 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/BHIM (SURFCARD)

52

2007/C 269/95

Zaak T-330/07: Beroep ingesteld op 30 augustus 2007 — Kuiburi Fruit Canning/Raad

53

2007/C 269/96

Zaak T-332/07: Beroep ingesteld op 4 september 2007 — Duitsland/Commissie

53

2007/C 269/97

Zaak T-333/07: Beroep ingesteld op 7 september 2007 — Entrance Services/Parlement

54

2007/C 269/98

Zaak T-334/07: Beroep ingesteld op 31 augustus 2007 — Denka International/Commissie

55

2007/C 269/99

Zaak T-335/07: Beroep ingesteld op 4 september 2007 — Mergel e.a./BHIM (Patentconsult)

55

2007/C 269/00

Zaak T-336/07: Beroep ingesteld op 10 september 2007 — Telefónica en Telefónica de España/Commissie

55

2007/C 269/01

Zaak T-337/07: Beroep ingesteld op 6 september 2007 — Brilliant Hotelsoftware/BHIM (BRILLIANT)

56

2007/C 269/02

Zaak T-338/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2007 door Irène Bianchi tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 juni 2007 in zaak F-38/06, Bianchi/Europese Stichting voor opleiding

57

2007/C 269/03

Zaak T-339/07: Beroep ingesteld op 11 september 2007 — Juwel Aquarium/BHIM — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)

57

2007/C 269/04

Zaak T-340/07: Beroep ingesteld op 4 september 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

57

2007/C 269/05

Zaak T-341/07: Beroep ingesteld op 10 september 2007 — Sison/Raad

58

2007/C 269/06

Zaak T-342/07: Beroep ingesteld op 10 september 2007 — Ryanair/Commissie

59

2007/C 269/07

Zaak T-343/07: Beroep ingesteld op 12 september 2007 — allsafe Jungfalk/BHIM (ALLSAFE)

59

2007/C 269/08

Zaak T-344/07: Beroep ingesteld op 10 september 2007 — O2 (Germany)/BHIM (Homezone)

60

2007/C 269/09

Zaak T-345/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — La Banque Postale/Commissie

60

2007/C 269/10

Zaak T-346/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Duro Sweden/BHIM (EASYCOVER)

61

2007/C 269/11

Zaak T-348/07: Beroep ingesteld op 12 september 2007 — Al-Aqsa/Raad

61

2007/C 269/12

Zaak T-349/07: Beroep ingesteld op 7 september 2007 — FMC Chemical e.a./Commissie

62

2007/C 269/13

Zaak T-352/07: Beroep ingesteld op 14 september 2007 — Commissie/Rednap

62

2007/C 269/14

Zaak T-353/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Esber/BHIM — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

63

2007/C 269/15

Zaak T-354/07: Beroep ingesteld op 18 september 2007 — Pfizer/BHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

63

2007/C 269/16

Zaak T-355/07: Beroep ingesteld op 18 september 2007 — Pfizer/BHIM — Isdin (ISDIN Pediatrícs)

64

2007/C 269/17

Zaak T-356/07: Beroep ingesteld op 19 september 2007 — Pfizer/BHIM — Isdin (ISDIN 14-8.000)

64

2007/C 269/18

Zaak T-357/07: Beroep ingesteld op 19 september 2007 — Focus Magazin Verlag/BHIM — Editorial Planeta (FOCUS Radio)

65

2007/C 269/19

Zaak T-362/07: Beroep ingesteld op 14 september 2007 — El Fatmi/Raad

65

2007/C 269/20

Zaak T-363/07: Beroep ingesteld op 14 september 2007 — Hamdi/Raad

66

2007/C 269/21

Zaak T-369/07: Beroep ingesteld op 26 september 2007 — Republiek Letland/Commissie

66

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2007/C 269/22

Zaak F-32/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 oktober 2007 — De la Cruz e.a./Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Hervorming van ambtenarenstatuut — Voormalige plaatselijke functionarissen — Vaststelling van indeling en bezoldiging bij aanwerving — Gelijkwaardigheid van posten — Raadpleging van personeelscomité)

68

2007/C 269/23

Zaak F-43/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 september 2007 — Tuomo Talvela/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Loopbaanontwikkelingrapport — Beoordelingsjaar 2004 — Rechten van de verdediging — Verplichting tot motivering van rapport — Administratief onderzoek)

68

2007/C 269/24

Zaak F-10/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 september 2007 — Botos/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Ziektekostenverzekering — Terugbetaling van ziektekosten — Ernstige ziekte — Beheerscomité — Medisch deskundigenonderzoek)

69

2007/C 269/25

Zaak F-146/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 september 2007 — Speiser/Europees Parlement (Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Te laat ingediende klacht — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

69

2007/C 269/26

Zaak F-12/07 AJ: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 september 2007 — O'Connor/Commissie (Rechtsbijstand)

69

2007/C 269/27

Zaak F-65/07: Beroep ingesteld op 29 juni 2007 — Aayhan e.a./Parlement

70

2007/C 269/28

Zaak F-71/07: Beroep ingesteld op 16 juli 2007 — Karatzoglou/EBW

70

2007/C 269/29

Zaak F-85/07: Beroep ingesteld op 22 augustus 2007 — Anselmo e.a./Raad

71

2007/C 269/30

Zaak F-89/07: Beroep ingesteld op 6 september 2007 — Kuchta/ECB

71

2007/C 269/31

Zaak F-90/07: Beroep ingesteld op 17 september 2007 — Traore/Commissie

72

2007/C 269/32

Zaak F-91/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Torijano Montero/Raad

72

2007/C 269/33

Zaak F-100/07: Beroep ingesteld op 1 oktober 2007 — Tsirimiagos/Comité van de Regio's

73

2007/C 269/34

Zaak F-101/07: Beroep ingesteld op 3 oktober 2007 — Cova/Commissie

73


NL

 

Top