Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:313E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 313, 20 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 313E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
20 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2006 — 2007

 

Vergaderingen van 23 t/m 26 oktober 2006

 

Maandag, 23 oktober 2006

2006/C 313E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Welkomstwoord

Samenstelling commissies

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland na de moord op de journaliste Anna Politkovskaïa (ingediende ontwerpresoluties)

Ingekomen stukken

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Instelling, werking en gebruik van SIS II (verordening) *** I — Instelling, werking en gebruik van SIS II (besluit) * — Toegang tot SIS II voor de instanties belast met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen *** I (debat)

Rol en plaats van vrouwelijke immigranten in de Europese Unie (debat)

Terugvordering van subsidies (debat)

Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) transparantierichtlijn en prospectusrichtlijn (debat)

Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) *** II — Financiering Natura 2000 (debat)

Communautair mechanisme voor civiele bescherming * (debat)

Europese betalingsbevelprocedure *** II (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

LISTE DE PRESENCE

17

 

Dinsdag, 24 oktober 2006

2006/C 313E/02

NOTULEN

19

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Besluit inzake verzoeken om urgentverklaring

Herdenking van de Hongaarse opstand van 1956

Borstkanker (debat)

Programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007)*** II (debat)

Programma Cultuur (2007-2013)*** II (debat)

Stemmingen

Verenigde Naties: goedkeuring van voertuigen van de categorieën M2 en M3 wat hun algemene constructie betreft *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bogdan Golik (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2006 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Afrika (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) *** II (stemming)

Programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) *** II (stemming)

Programma Cultuur (2007-2013) *** II (stemming)

Communautair mechanisme voor civiele bescherming * (stemming)

Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) transparantierichtlijn (stemming)

Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) prospectusrichtlijn (stemming)

Rol en plaats van vrouwelijke immigranten in de Europese Unie (stemming)

Terugvordering van subsidies (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Welkomstwoord

Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdeling III) — Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (debat)

Samenstelling Parlement

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Programma Jeugd in actie (2007-2013) *** II (debat)

Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren *** II (debat)

Programma Europa voor de burger (2007-2013)*** II (debat)

Beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten*** I (debat)

Antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap (jaarverslag van de Commissie — 2004) (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

LISTE DE PRESENCE

33

BIJLAGE

35

BIJLAGE II

42

AANGENOMEN TEKSTEN

62

P6_TA(2006)0421
Verenigde Naties: goedkeuring van voertuigen van de categorie M2 en M3 wat hun algemene constructie betreft ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 107 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen van categorie M2 of M3 wat hun algemene constructie betreft (7884/1/2006 — C6-0198/2006 — 2005/0250(AVC))

62

P6_TA(2006)0422
Aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië (COM(2006)0271 — C6-0221/2006 — 2006/0091(CNS))

62

P6_TA(2006)0423
Wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo in de bijlage van Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad (COM(2006)0351 — C6-0252/2006 — 2006/0115(CNS))

63

P6_TA(2006)0424
Financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen over de herziening van het bedrag van de financiële bijdrage van Noorwegen uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de deelneming van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (COM(2006)0115 — C6-0140/2006 — 2006/0037(CNS))

64

P6_TA(2006)0425
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bogdan Golik
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bogdan Golik (2006/2218(IMM))

64

P6_TA(2006)0426
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio (2006/2151(IMM))

65

P6_TA(2006)0427
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 (Amendementen)
Amendementen bij het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III — Commissie, Afdeling VIII Deel B — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

66

P6_TA(2006)0428
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III — Commissie, Afdeling VIII Deel B — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

68

P6_TA(2006)0429
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2006
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III — Commissie (13561/2006 — C6-0333/2006 — 2006/2202(BUD))

69

P6_TA(2006)0430
Strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Afrika
Resolutie van het Europees Parlement over een strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Afrika (2006/2234(INI))

70

P6_TA(2006)0431
Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) (6284/1/2006 — C6-0226/2006 — 2004/0218(COD))

75

P6_TC2-COD(2004)0218
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 24 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+)

75

BIJLAGE
VOOR FINANCIERING IN AANMERKING KOMENDE MAATREGELEN

86

P6_TA(2006)0432
Programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) (6233/2/2006 — C6-0271/2006 — 2004/0151(COD))

87

P6_TA(2006)0433
Programma Cultuur (2007-2013) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013) (6235/3/2006 — C6-0269/2006 — 2004/0150(COD))

88

P6_TC2-COD(2004)0150
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 24 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)

88

BIJLAGE

96

P6_TA(2006)0434
Communautair mechanisme voor civiele bescherming *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme voor civiele bescherming (Herschikking) (COM(2006)0029 — C6-0076/2006 — 2006/0009(CNS))

100

P6_TA(2006)0435
Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) van de transparantierichtlijn
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoeringsmaatregelen bij de transparantierichtlijn

114

P6_TA(2006)0436
Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) van de prospectusrichtlijn
Resolutie van het Europees Parlement over de standaarden voor jaarrekeningen die worden gebruikt door uitgevende instellingen van derde landen en de gelijkwaardigheid daarvan met de IFRS, zoals genoemd in de ontwerpuitvoeringsmaatregelen van de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn (ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 ten aanzien van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gebruikt om historische informatie in prospectussen op te stellen, alsook ontwerpbesluit van de Commissie inzake het gebruik dat effectenuitgevende instellingen van derde landen maken van informatie die is opgesteld volgens internationaal aanvaarde standaarden voor jaarrekeningen)

116

P6_TA(2006)0437
Rol en plaats van vrouwelijke immigranten in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over de immigratie van vrouwen: de rol van vrouwelijke immigranten en hun plaats in de Europese Unie (2006/2010(INI))

118

P6_TA(2006)0438
Terugvordering van subsidies
Resolutie van het Europees Parlement over de terugvordering van subsidies (2005/2163(INI))

125

 

Woensdag, 25 oktober 2006

2006/C 313E/03

NOTULEN

132

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Samenstelling fracties

Vredesproces in Spanje (debat)

Resultaten van de informele top van de staats- en regeringsleiders (Lahti, 20 oktober 2006) (debat)

Plechtige vergadering — Hongarije

Stemmingen

Vredesproces in Spanje (stemming)

Europese betalingsbevelprocedure *** II (stemming)

Programma Jeugd in actie (2007-2013) *** II (stemming)

Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren *** II (stemming)

Programma Europa voor de burger (2007-2013) *** II (stemming)

Beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten *** I (stemming)

Instelling, werking en gebruik van SIS II (verordening) *** I (stemming)

Toegang tot SIS II voor de instanties belast met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen *** I (stemming)

Instelling, werking en gebruik van SIS II (besluit) * (stemming)

Betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland na de moord op de journaliste Anna Politkovskaïa (stemming)

Borstkanker (stemming)

Antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Welkomstwoord

Moldavië (Transnistrië), Georgië (Zuid-Ossetië) (debat)

Uitvoer van giftig afval naar Afrika — Strafrechtelijke bescherming van het milieu (debat)

Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Syrië (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Conferentie van Nairobi over klimaatverandering (debat)

Naiades, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart (debat)

Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (debat)

Detachering van werknemers (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

LISTE DE PRESENCE

145

BIJLAGE

147

BIJLAGE II

152

AANGENOMEN TEKSTEN

165

P6_TA(2006)0439
Vredesproces in Spanje
Resolutie van het Europees Parlement over het vredesproces in Spanje

165

P6_TA(2006)0440
Europese betalingsbevelprocedure *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (7535/3/2006 — C6-0227/2006 — 2004/0055(COD))

165

P6_TC2-COD(2004)0055
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

166

BIJLAGE I

180

BIJLAGEN II TOT EN MET VII

186

P6_TA(2006)0441
Programma „Jeugd in Actie” (2007-2013) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma „Jeugd in Actie” voor de periode 2007-2013 (6236/3/2006 — C6-0273/2006 — 2004/0152(COD))

186

P6_TA(2006)0442
Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (6237/3/2006 — C6-0274/2006 — 2004/0153(COD))

187

P6_TA(2006)0443
Programma „Europa voor de burger” (2007-2013) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma „Europa voor de burger” ter bevordering van een actief Europees burgerschap (9575/1/2006 — C6-0316/2006 — 2005/0041(COD))

187

P6_TC2-COD(2005)0041
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma „Europa voor de burger” ter bevordering van een actief Europees burgerschap

188

BIJLAGE

196

P6_TA(2006)0444
Beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) (COM(2005)0618 — C6-0418/2005 — 2005/0244(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0244
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

200

BIJLAGE

203

P6_TA(2006)0445
Instelling, werking en gebruik van SIS II (verordening) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2005)0236 — C6-0174/2005 — 2005/0106(COD))

204

P6_TC1-COD(2005)0106
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

204

P6_TA(2006)0446
Toegang tot SIS II voor de instanties belast met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (COM(2005)0237 — C6-0175/2005 — 2005/0104(COD))

229

P6_TC1-COD(2005)0104
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

230

P6_TA(2006)0447
Instelling, werking en gebruik van SIS II (besluit) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2005)0230 — C6-0301/2005 — 2005/0103(CNS))

233

P6_TC1-CNS(2005)0103
Voorstel voor een besluit van de raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

234

BIJLAGE

268

P6_TA(2006)0448
Betrekkingen EU-Rusland na de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaïa
Resolutie van het Europees Parlement over de betrekkingen EU-Rusland na de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaïa

271

P6_TA(2006)0449
Borstkanker
Resolutie van het Europees Parlement over borstkanker in de uitgebreide Europese Unie

273

P6_TA(2006)0450
Antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap (2004) (2006/2136(INI))

276

 

Donderdag, 26 oktober 2006

2006/C 313E/04

NOTULEN

280

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Europese Centrale Bank (2005) (debat)

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO * — Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB * (debat)

Welkomstwoord

Stemmingen

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie — Begrotingsjaar 2007 (stemming)

Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdeling III) (stemming)

Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (stemming)

Vissersvloten in ultraperifere gebieden * (procedure zonder verslag) (stemming)

Herdenking van de Hongaarse opstand van 1956 (stemming)

Moldavië (Transnistrië) (stemming)

Georgië (Zuid-Ossetië) (stemming)

Uitvoer van giftig afval naar Afrika (stemming)

Strafrechtelijke bescherming van het milieu (stemming)

Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Syrië (stemming)

Conferentie van Nairobi over klimaatverandering (stemming)

Naiades, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart (stemming)

Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (stemming)

Detachering van werknemers (stemming)

Europese Centrale Bank (2005) (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling commissies en delegaties

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Tibet

Proces van Rios Montt

Oezbekistan

Stemmingen

Tibet (stemming)

Proces van Rios Montt (stemming)

Oezbekistan (stemming)

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

LISTE DE PRESENCE

294

BIJLAGE

296

BIJLAGE II

328

AANGENOMEN TEKSTEN

410

P6_TA(2006)0451
Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdeling III)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling III — Commissie (C6-0299/2006 — 2006/2018(BUD)) en over de nota van wijzigingen nr. 1/2007 (SEC(2006)0762) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

410

P6_TA(2006)0452
Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 — Afdeling I — Europees Parlement, Afdeling II — Raad, Afdeling IV — Hof van Justitie, Afdeling V — Rekenkamer, Afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII — Comité van de Regio's, Afdeling VIII(A) Europese Ombudsman, Afdeling VIII(B) — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (C6-0300/2006 — 2006/2018B(BUD))

415

P6_TA(2006)0453
Vissersvloten van ultraperifere regio's *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 van de Raad betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (COM(2006)0433 — C6-0295/2006 — 2006/0148(CNS))

425

P6_TA(2006)0454
Herdenking van de Hongaarse revolutie van 1956
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de vijftigste verjaardag van de Hongaarse revolutie van 1956 en de historische betekenis daarvan voor Europa

426

P6_TA(2006)0455
Moldavië (Transnistrië)
Resolutie van het Europees Parlement over Moldavië (Transnistrië)

427

P6_TA(2006)0456
Georgië (Zuid-Ossetië)
Resolutie van het Europees Parlement over Georgië (Zuid-Ossetië)

429

P6_TA(2006)0457
Uitvoer van giftig afval naar Afrika
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoer van giftig afval naar Afrika

432

P6_TA(2006)0458
Milieubescherming door het strafrecht
Resolutie van het Europees Parlement over het vervolg van het advies van het Parlement inzake milieubescherming: misdaadbestrijding, misdrijven en straffen

434

P6_TA(2006)0459
Europees-mediterrane associatieovereenkomst EG-Syrië
Resolutie van het Europees Parlement met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over een Europees-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Arabische Republiek Syrië anderzijds (2006/2150(INI))

436

P6_TA(2006)0460
EU-strategie voor de conferentie van Nairobi inzake klimaatverandering
Resolutie van het Europees Parlement over de strategie van de Europese Unie voor de conferentie van Nairobi inzake klimaatverandering (COP 12 en COP/MOP 2)

439

P6_TA(2006)0461
„Naiades”, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart
Resolutie van het Europees Parlement over het bevorderen van de binnenvaart: Naiades, een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart (2006/2085(INI))

443

P6_TA(2006)0462
Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
Resolutie van het Europees Parlement over publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (2006/2043(INI))

447

P6_TA(2006)0463
Terbeschikkingstelling van werknemers
Resolutie van het Europees Parlement over de toepassing van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers (2006/2038(INI))

452

P6_TA(2006)0464
Europese Centrale Bank (2005)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 2005 van de Europese Centrale Bank (2006/2206(INI))

458

P6_TA(2006)0465
Tibet
Resolutie van het Europees Parlement over Tibet

463

P6_TA(2006)0466
Proces van Ríos Montt
Resolutie van het Europees Parlement over het proces van Ríos Montt

465

P6_TA(2006)0467
Oezbekistan
Resolutie van het Europees Parlement over Oezbekistan

466


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top