Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:305E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 305, 14 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 305E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
14 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2006 — 2007

 

Vergaderingen van 4 t/m 7 september 2006

 

Maandag, 4 september 2006

2006/C 305E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaring van de Voorzitter

In memoriam

Samenstelling commissies en delegaties

Samenstelling Parlement

Verzoek om opheffing van de immuniteit

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Tijdschema voor de begroting voor het begrotingsjaar 2007 (termijn voor de indiening van ontwerpamendementen)

Ingekomen stukken

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Kredietoverschrijvingen

Verzoekschriften

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Belasting van personenauto's * (debat)

Financiering van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging *** I (debat)

Bosbranden en overstromingen (debat)

Situatie in Congo (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

17

 

Dinsdag, 5 september 2006

2006/C 305E/02

NOTULEN

19

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Bosbranden en overstromingen (ingediende ontwerpresoluties)

Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (debat)

Geweldbestrijding (Daphne) (2007-2013) *** I (debat)

Stemmingen

Specifieke landbouwmaatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Zijderupsenteelt * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Belastingvrijstellingen voor invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Heffing in de sector melk en zuivelproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Goedkeuring van het Verdrag van Rotterdam * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Speciaal verslag nr. 5/2005 van de Rekenkamer: uitgaven van Parlement, Commissie en Raad voor vertolking (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Plechtige vergadering — Finland

Stemmingen (voortzetting)

Financiering van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging *** I (stemming)

Geweldbestrijding (Daphne) (2007-2013) *** I (stemming)

Belasting van personenauto's * (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Begrotingsjaar 2007

Een Europees sociaal model voor de toekomst (debat)

Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten: nationale toewijzingsplannen (2008-2012) (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Namaak van medicijnen (debat)

Verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking: naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie (debat)

Europees verbintenissenrecht (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

35

BIJLAGE I

37

BIJLAGE II

45

AANGENOMEN TEKSTEN

65

P6_TA(2006)0326
Specifieke landbouwmaatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen op het gebied van de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (COM(2006)0264 — C6-0232/2006 — 2006/0093(CNS))

65

P6_TA(2006)0327
Zijderupsenteelt *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (gecodificeerde versie) (COM(2006)0004 — C6-0042/2006 — 2006/0003(CNS))

65

P6_TA(2006)0328
Belastingvrijstellingen voor invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (gecodificeerde versie) (COM(2006)0012 — C6-0059/2006 — 2006/0007(CNS))

66

P6_TA(2006)0329
Heffing in de sector melk en zuivelproducten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2006)0330 — C6-0234/2006 — 2006/0108(CNS))

66

P6_TA(2006)0330
Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische toffen en pesticiden in de internationale handel *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (COM(2006)0250 — C6-0186/2006 — 2006/0080(CNS))

67

P6_TA(2006)0331
Speciaal Verslag nr. 5/2005 van de Rekenkamer: uitgaven van Parlement, Commissie en Raad voor vertolking
Resolutie van het Europees Parlement over het Speciaal Verslag nr. 5/2005 van de Rekenkamer: uitgaven van het Parlement, de Commissie en de Raad voor vertolking (2006/2001(INI))

67

P6_TA(2006)0332
Financiering van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD))

70

P6_TC1-COD(2005)0098
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 september 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en van de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002

70

P6_TA(2006)0333
„Geweldbestrijding (Daphne)” (2007-2013) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel en het gewijzigde voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Geweldbestrijding (Daphne)” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie” (COM(2005)0122 en COM(2006)0230 — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD))

75

P6_TC1-COD(2005)0037A
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 september 2006 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Geweldbestrijding (Daphne III)” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie”

75

P6_TA(2006)0334
Belasting van personenauto's *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto's (COM(2005)0261 — C6-0272/2005 — 2005/0130(CNS))

85

P6_TA(2006)0335
Bescherming en instandhouding van het godsdienstige erfgoed op het noordelijk deel van Cyprus
Verklaring van het Europees Parlement over de bescherming en instandhouding van het godsdienstige erfgoed op het noordelijk deel van Cyprus

92

P6_TA(2006)0336
Interlandelijke adoptie in Roemenië
Verklaring van het Europees Parlement over interlandelijke adoptie in Roemenië

93

 

Woensdag, 6 september 2006

2006/C 305E/03

NOTULEN

95

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Verzoek om terugverwijzing naar de commissie

De paraatheid van de EU voor haar toekomstige rol in Kosovo (debat)

Albanië — Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië *** (debat)

Verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Stemmingen

Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Bescherming van persoonsgegevens * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië *** (stemming)

Een Europees sociaal model voor de toekomst (stemming)

Verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking: naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie (stemming)

Vereenvoudiging en verbetering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2006-2008) (stemming)

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (stemming)

Albanië (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Interpretatie van het Reglement

Situatie in het Midden-Oosten (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Betrekkingen EU-China (debat)

Milieukeurregelingen voor visserijproducten (debat)

Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht *** — Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

106

BIJLAGE I

108

BIJLAGE II

114

AANGENOMEN TEKSTEN

140

P6_TA(2006)0337
Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren (COM(2006)0096 — C6-0103/2006 — 2006/0032(CNS))

140

P6_TA(2006)0338
Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2006)0097 — C6-0102/2006 — 2006/0029(CNS))

140

P6_TA(2006)0339
Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (8161/2006 — C6-0197/2006 — 2006/0044(AVC))

141

P6_TA(2006)0340
Een Europees sociaal model voor de toekomst
Resolutie van het Europees Parlement over een Europees sociaal model voor de toekomst (2005/2248(INI))

141

P6_TA(2006)0341
Verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking
Resolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking — Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie (2006/2058(INI))

148

P6_TA(2006)0342
Vereenvoudiging en verbetering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2006-2008)
Resolutie van het Europees Parlement over het actieplan 2006-2008 voor de vereenvoudiging en verbetering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2006/2053(INI))

155

P6_TA(2006)0343
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005)0181 — COM(2006)0213 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

158

P6_TA(2006)0344
Overeenkomst EG/Albanië
Resolutie van het Europees Parlement over de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

159

 

Donderdag, 7 september 2006

2006/C 305E/04

NOTULEN

163

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Gebruik van persoonsgegevens van passagiers — Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (debat)

Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (debat)

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Stemmingen

Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht *** (stemming)

Betrekkingen EU-China (stemming)

Milieukeurregelingen voor visserijproducten (stemming)

Situatie in het Midden-Oosten (stemming)

Bosbranden en overstromingen (stemming)

Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)

Namaak van medicijnen (stemming)

Europees verbintenissenrecht (stemming)

Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie (stemming)

Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (stemming)

Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Sri Lanka

Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand

Zimbabwe

Stemmingen

Sri Lanka (stemming)

Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand (stemming)

Zimbabwe (stemming)

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

178

BIJLAGE I

180

BIJLAGE II

191

AANGENOMEN TEKSTEN

219

P6_TA(2006)0345
Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (COM(2005)0639 — 7591/2006 — C6-0138/2006 — 2005/0251(AVC))

219

P6_TA(2006)0346
Betrekkingen EU/China
Resolutie van het Europees Parlement over de betrekkingen tussen de EU en China (2005/2161(INI))

219

P6_TA(2006)0347
Milieukeurregelingen voor visserijproducten
Resolutie van het Europees Parlement over de aanzet tot een debat over een communautaire aanpak van milieukeurregelingen voor visserijproducten (2005/2189(INI))

233

P6_TA(2006)0348
Situatie in het Midden-Oosten
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in het Midden-Oosten

236

P6_TA(2006)0349
Bosbranden en overstromingen
Resolutie van het Europees Parlement over bosbranden en overstromingen

240

P6_TA(2006)0350
Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA)
Resolutie van het Europees Parlement over de opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA)

244

P6_TA(2006)0351
Namaak van medicijnen
Resolutie van het Europees Parlement over de namaak van medicijnen

246

P6_TA(2006)0352
Europees verbintenissenrecht
Resolutie van het Europees Parlement over Europees verbintenissenrecht

247

P6_TA(2006)0353
Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie
Resolutie van het Europees Parlement over de betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie na de toetreding van de Gemeenschap

249

P6_TA(2006)0354
Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Records — PNR) voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van georganiseerde criminaliteit (2006/2193(INI))

250

P6_TA(2006)0355
Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed in plattelands- en eilandgebieden
Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed in plattelands- en eilandgebieden (2006/2050(INI))

254

P6_TA(2006)0356
Sri Lanka
Resolutie van het Europees Parlement over Sri Lanka

258

P6_TA(2006)0357
Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand
Resolutie van het Europees Parlement over Noord-Koreaanse asielzoekers, in het bijzonder in Thailand

262

P6_TA(2006)0358
Situatie in Zimbabwe
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Zimbabwe

263


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top