EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 296, 06 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 296E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
6 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2006 — 2007

 

Vergaderingen van 26 en 27 april 2006

 

Woensdag, 26 april 2006

2006/C 296E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Kredietoverschrijvingen

Samenstelling Parlement

Benaming van een delegatie

Agenda

Twintig jaar na Tsjernobyl: lessen voor de toekomst (debat)

Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU (debat)

Stopzetting van de hulp aan de Palestijnse Autoriteit (debat)

Een sterker partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika (debat)

Herziening van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten (debat)

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Kwijting betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (debat)

Vermogensbeheer (debat)

Staatssteun voor innovatie (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

15

 

Donderdag, 27 april 2006

2006/C 296E/02

NOTULEN

17

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Verkeersveiligheid: eCall naar de burger brengen (debat)

Bevordering meertaligheid en taalonderwijs in de Europese Unie (debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Stemmingen

Benaming van de interparlementaire delegatie D14 (stemming)

Communautaire classificatietabel voor karkassen van volwassen runderen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Regels betreffende de mededinging voor de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 1/2006 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen voor de nieuwe lidstaten *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verdrag voor de versterking van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Tropische Tonijn *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van diversiteit van cultuuruitingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Uitgaven op veterinair gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Overgang van analoge naar numerieke radio- en tv-uitzending: een kans voor het Europese audiovisuele beleid en de culturele verscheidenheid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Een sterker partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika (stemming)

Overeenkomst EG/Mauritanië op het gebied van de zeevisserij * (stemming)

Herziening van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling III, Commissie (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling I, Europees Parlement (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling II, Raad (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling IV, Hof van Justitie (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling V, Rekenkamer (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling VII, Comité van de regio's (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling VIII A, Europese Ombudsman (stemming)

Kwijting 2004: Afdeling VIII B, Europese toezichthouder gegevensbescherming (stemming)

Kwijting 2004: zesde, zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (stemming)

Kwijting 2004: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (stemming)

Kwijting 2004: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)

Kwijting 2004: Europees Bureau voor wederopbouw (stemming)

Kwijting 2004: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (stemming)

Kwijting 2004: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)

Kwijting 2004: Europees Milieuagentschap (stemming)

Kwijting 2004: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)

Kwijting 2004: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)

Kwijting 2004: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)

Kwijting 2004: Eurojust (stemming)

Kwijting 2004: Europese Stichting voor opleiding (stemming)

Kwijting 2004: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)

Kwijting 2004: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)

Kwijting 2004: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)

Vermogensbeheer (stemming)

Staatssteun voor innovatie (stemming)

Verkeersveiligheid: eCall naar de burger brengen (stemming)

Bevordering meertaligheid en taalonderwijs in de Europese Unie (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling Parlement

Verzoek om verdediging van de immuniteit

Opgave van financiële belangen

Besluiten inzake bepaalde documenten

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

34

BIJLAGE

36

BIJLAGE II

52

AANGENOMEN TEKSTEN

99

P6_TA(2006)0145
Communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (gecodificeerde versie) (COM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Voortbrenging van en de handel in landbouwproducten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten (gecodificeerde versie) (COM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Beschikbaarstelling van middelen uit het solidariteitsfonds
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

BIJLAGE

101

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

101

P6_TA(2006)0148
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2006
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III — Commissie (Overstromingen in Bulgarije, Roemenië en Oostenrijk) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen voor de nieuwe lidstaten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot het referentiejaar voor de toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen voor de lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetreden (COM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Verdrag ter versterking van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag ter versterking van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn opgericht bij het Verdrag van 1949 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Costa Rica (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van diversiteit van cultuuruitingen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van diversiteit van cultuuruitingen (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Uitgaven op veterinair gebied *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (COM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Overgang van analoge naar digitale omroep
Resolutie van het Europees Parlement over de overgang van analoge naar digitale omroep: een kans voor het Europese audiovisuele beleid en de culturele diversiteit? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Een sterker partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika
Resolutie van het Europees Parlement over een sterker partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
Visserijovereenkomst EG/Mauritanië *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij (COM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
Kwijting 2004: Afdeling III, Commissie

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
Kwijting 2004: Afdeling I, Europees Parlement
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, afdeling I — Europees Parlement (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
Kwijting 2004: Afdeling II, Raad

163

163

163

P6_TA(2006)0160
Kwijting 2004: Afdeling IV, Hof van Justitie

165

165

166

P6_TA(2006)0161
Kwijting 2004: Afdelling V, Rekenkamer

168

168

169

P6_TA(2006)0162
Kwijting 2004: Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité

171

171

172

P6_TA(2006)0163
Kwijting 2004: Afdeling VII, Comité van de Regio's

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Kwijting 2004: Afdeling VIII A, Europese Ombudsman

177

177

178

P6_TA(2006)0165
Kwijting 2004: Afdeling VIII B, Europees toezichthouder gegevensbescherming

179

179

180

P6_TA(2006)0166
Kwijting 2004: 6de, 7de, 8ste en 9de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
Kwijting 2004: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
Kwijting 2004: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
Kwijting 2004: Europees Bureau voor wederopbouw

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
Kwijting 2004: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
Kwijting 2004: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
Kwijting 2004: Europees Milieuagentschap

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
Kwijting 2004: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
Kwijting 2004: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
Kwijting 2004: Europees Geneesmiddelenbureau

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
Kwijting 2004: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
Kwijting 2004: Europese Stichting voor opleiding

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
Kwijting 2004: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
Kwijting 2004: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
Kwijting 2004: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Vermogensbeheer
Resolutie van het Europees Parlement over vermogensbeheer (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Staatssteun voor innovatie
Resolutie van het Europees Parlement over de sectoriële aspecten van het actieplan voor staatssteun: steun voor innovatie (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Verkeersveiligheid: eCall naar de burger brengen
Resolutie van het Europees Parlement over verkeersveiligheid: eCall naar de burger brengen (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Bevordering meertaligheid en taalonderwijs in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over de maatregelen ter bevordering van meertaligheid en taalonderwijs in de Europese Unie: de Europese indicator van het taalvermogen (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Diabetes
Verklaring van het Europees Parlement over diabetes

273


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top