EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 285, 22 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 285E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
22 november 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2005 — 2006

 

Woensdag, 30 november 2005

2006/C 285E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaringen van de Voorzitter

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

Kredietoverschrijvingen

Ingekomen stukken

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Agenda

Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (debat)

Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (debat)

Olympische wapenstilstand — Ontwikkeling en sport (debat)

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Bestrijding van aviaire influenza * — Uitgaven op veterinair gebied * (debat)

Bestrijding van aviaire influenza * — Uitgaven op veterinair gebied * (voortzetting van het debat)

Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen *** I (debat)

Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (debat)

Oplegging van strafrechtelijke sancties in geval van schending van het Gemeenschapsrecht (debat)

Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer (debat)

Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

LISTE DE PRESENCE

12

 

Donderdag, 1 december 2005

2006/C 285E/2

NOTULEN

14

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * — Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * — BTW toe te passen op arbeidsintensieve diensten (debat)

Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten (debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Stemmingen

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Rol van de Euregio's bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Peczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Begrotingsdiscipline (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen *** I (stemming)

Bestrijding van aviaire influenza * (stemming)

Uitgaven op veterinair gebied * (stemming)

Uitbreiding van de Eurozone * (stemming)

Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * (stemming)

Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * (stemming)

Europese regelgevende agentschappen (stemming)

Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (stemming)

Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (stemming)

Olympische wapenstilstand (stemming)

Ontwikkeling en sport (stemming)

Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (stemming)

Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer

Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (stemming)

BTW voor arbeidsintensieve diensten (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Samenstelling commissies

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling Parlement

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

LISTE DE PRESENCE

25

BIJLAGE I

27

BIJLAGE II

37

AANGENOMEN TEKSTEN

71

P6_TA(2005)0447
Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Zuid-Afrika anderzijds in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (COM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Rol van „Euroregio's” bij de ontwikkeling van het regionaal beleid
Resolutie van het Europees Parlement over de rol van „Euroregio's” bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Pęczak
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Pęczak, voormalig lid van het Europees Parlement (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (Amendement)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, Afdeling IV — Hof van Justitie — Instelling van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005, Afdeling IV — Hof van Justitie — Instelling van het Gerecht voor Ambtenarenzaken, zoals gewijzigd door de Raad (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline
Resolutie van het Europees Parlement over het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Vervaardiging van farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen (COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2005, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen

79

P6_TA(2005)0455
Bestrijding van aviaire influenza *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Uitgaven op veterinair gebied *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Euro (juridisch kader voor de uitbreiding van de Eurozone) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro (COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggave van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd (COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Europese regelgevende agentschappen
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van de Commissie voor een interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen

123

P6_TA(2005)0461
Voorbereiding van de WTO-conferentie
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de zesde ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Hong Kong

126

P6_TA(2005)0462
Mensenrechten
Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtensituatie in Cambodja, Laos en Vietnam

129

P6_TA(2005)0463
Olympisch bestand
Resolutie van het Europees Parlement over het olympisch bestand tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn in 2006

133

P6_TA(2005)0464
Ontwikkeling en sport
Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over ontwikkelingshulp en sport

135

P6_TA(2005)0465
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer *
Resolutie van het Europees Parlement over de toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten *
Resolutie van het Europees Parlement over de Europese elektronische-communicatieregelgeving en - markten in 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
BTW voor arbeidsintensieve diensten
Resolutie van het Europees Parlement over het aflopen van Richtlijn 1999/85/EG betreffende verlaagde BTW-tarieven voor arbeidsintensieve diensten

149


NL

 

Top