Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:190:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 190, 12 augustus 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 190

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
12 augustus 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Hof van Justitie

 

HOF VAN JUSTITIE

2006/C 190/1

Zaak C-173/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Genova — Italië) — Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidatie/Repubblica italiana (Niet-contractuele aansprakelijkheid van lidstaten — Schade aan particulieren toegebracht door schendingen van gemeenschapsrecht die kunnen worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg — Beperking door nationale wetgever van overheidsaansprakelijkheid tot gevallen van handelen te kwader trouw of grove schuld van rechter — Uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot uitlegging van rechtsregels en beoordeling van feiten en bewijs in kader van uitoefening van rechtsprekende functie)

1

2006/C 190/2

Zaak C-540/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2006 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Immigratiebeleid — Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Bescherming van grondrechten — Recht op eerbiediging van gezinsleven — Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen)

1

2006/C 190/3

Zaak C-255/04: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Ontvankelijkheid — Discrepantie tussen motivering en conclusies van inleidend verzoekschrift — Regel volgens welke rechterlijke instantie niet ultra petita kan beslissen — Artikel 49 EG — Nationale regeling die afgifte van vergunning afhankelijk stelt van marktbehoeften — Nationale regeling die vermoeden van loondienst hanteert — Omkering van bewijslast — Geen „procedureregel” in zin van arrest Peterbroeck — Sociale bescherming — Coördinatie van toepasselijke wetgeving door verordening (EEG) nr. 1408/71 — Bestrijding van zwartwerk)

2

2006/C 190/4

Zaak C-264/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Breisach — Duitsland) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg (Richtlijn 69/335/EEG — Indirecte belastingen op bijeenbrengen van kapitaal — Fusie van vennootschappen — Rectificatie van kadastraal register — Heffing van vergoeding — Kwalificatie als „overdrachtsrecht” — Voorwaarden voor heffing van vergoeding)

2

2006/C 190/5

Zaak C-419/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Poitiers — Frankrijk) — Conseil général de la Vienne/Directeur général des douanes et droits indirects (Navordering van rechten bij invoer — Kwijtschelding van rechten bij invoer — Voorwaarden — Artikel 871 van uitvoeringsverordening van communautair douanewetboek — Omvang van verplichting van voorlegging aan Commissie — Ontbreken van aangifte door belastingplichtige te goeder trouw van aanvullende bijdragen die in douanewaarde van ingevoerde goederen hadden moeten worden opgenomen)

3

2006/C 190/6

Zaak C-459/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming — Sociaal beleid — Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers — Richtlijn 89/391/EEG — Capaciteiten en bekwaamheden van werknemers die belast zijn met activiteiten op gebied van bescherming tegen en preventie van beroepsrisico's in bedrijf)

4

2006/C 190/7

Zaak C-466/04: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Cantabria — Spanje) — Manuel Acereda Herrera/Servicio Cántabro de Salud (Sociale zekerheid — In andere lidstaat gemaakte ziekenhuiskosten — Reis-, verblijf- en maaltijdkosten — Artikel 22 van verordening (EEG) nr. 1408/71)

4

2006/C 190/8

Zaak C-28/05: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — G. J. Dokter, Maatschap Van den Top, W. Boekhout/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw — Bestrijding van mond- en klauwzeer — Richtlijn 85/511/EEG — Richtlijn 90/425/EEG — Onderzoeken om aanwezigheid van mond- en klauwzeer op te sporen verricht door niet in bijlage bij richtlijn 85/511/EEG genoemd laboratorium — Beoordelingsmarge van nationale autoriteiten — Evenredigheidsbeginsel — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

5

2006/C 190/9

Zaak C-249/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland (Niet-nakoming — Artikelen 28 EG en 49 EG — Zesde BTW-richtlijn — Artikelen 21 en 22 — Verplichting voor belastingplichtige die is gevestigd in andere lidstaat dan die waar hij belastbare handelingen verricht, om fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen die niet rechtstreeks BTW-plichtig is)

6

2006/C 190/10

Zaak C-264/05: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/19/EG — Onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels — Verpleegkundige, tandarts, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

6

2006/C 190/11

Zaak C-196/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2006 door Alecansan SL tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 7 februari 2006 in zaak T-202/03, Alecansan SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

7

2006/C 190/12

Zaak C-207/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat Salzburg-Aigen (Oostenrijk) op 8 mei 2006 — Martin Schwaninger, veehandelaar en -exporteur/Zollamt Salzburg, Erstattungen

7

2006/C 190/13

Zaak C-228/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Duitsland) op 19 mei 2006 — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli/Bondsrepubliek Duitsland, in het geding geroepen partij: Bundesagentur für Arbeit

8

2006/C 190/14

Zaak C-229/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 22 mei 2006 — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel

8

2006/C 190/15

Zaak C-230/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 12 januari 2006 — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze

9

2006/C 190/16

Zaak C-231/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel (België) op 22 mei 2006 — Rijksdienst voor pensioenen/Emilienne Jonkman

9

2006/C 190/17

Zaak C-232/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel (België) op 22 mei 2006 — Rijksdienst voor pensioenen/Hèlène Vercheval

10

2006/C 190/18

Zaak C-233/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel (België) op 22 mei 2006 — Noëlle Permesaen/Rijksdienst voor pensioenen

11

2006/C 190/19

Zaak C-247/06: Beroep ingesteld op 2 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

11

2006/C 190/20

Zaak C-264/06: Beroep ingesteld op 16 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

12

2006/C 190/21

Zaak C-266/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juni 2006 door Degussa AG tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 5 april 2006 in zaak T-279/02, Degussa AG/Commissie van de Europese Gemeenschappen, ondersteund door Raad van de Europese Unie

12

2006/C 190/22

Zaak C-269/06: Beroep ingesteld op 15 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT)

13

 

GERECHT VAN EERSTE AANLEG

2006/C 190/23

Verkiezing van een president van een kamer bestaande uit drie rechters

14

2006/C 190/24

Toevoeging van de rechters aan de kamers

14

2006/C 190/25

Zaak T-613/97: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 juni 2006 — UFEX e.a./Commissie (Staatssteun — Postdienst — Overheidsonderneming belast met dienst van algemeen economisch belang — Logistieke en commerciële steun aan dochteronderneming die niet in gereserveerde sector opereert — Hogere voorziening — Terugverwijzing door Hof)

15

2006/C 190/26

Gevoegde zaken T-213/01 en T-214/01: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 juni 2006 — Österreichische Postsparkasse AG en Bank für Arbeit und Wirtschaft AG/Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Mededinging — Verordening nr. 17 — Verordening (EG) nr. 2842/98 — Besluit 2001/462/EG/EGKS — Raadadviseur-auditeur — Handeling met rechtsgevolgen — Ontvankelijkheid — Redelijk belang — Hoedanigheid van verzoeker of klager — Eindafnemer van goederen of diensten — Toegang tot mededeling van punten van bezwaar — Vertrouwelijke informatie — Voldoende belang)

16

2006/C 190/27

Zaak T-10/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 juni 2006 — Girardot/Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Onwettige afwijzing van sollicitatie — Nietigverklaring — Herstel van situatie vóór onwettigheid — Billijke geldelijke vergoeding — Verlies van kans om te begeven ambt te bekleden — Beoordeling ex aequo et bono”)

16

2006/C 190/28

Zaak T-47/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 21 juni 2006 — Danzer/Raad („Vennootschapsrecht — Richtlijnen 68/151/EEG en 78/660/EEG — Openbaarmaking van jaarrekening — Bescherming van zakengeheim — Schending van grondrechten — Rechtsgrondslag — Beroep tot schadevergoeding — Niet-ontvankelijkheid”)

17

2006/C 190/29

Zaak T-153/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juni 2006 — Inex/BHIM-Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van afbeelding van zwart-witte koeienhuid als beeldmerk — Ouder nationaal beeldmerk dat ten dele bestaat uit afbeelding van zwart-witte koeienhuid — Onderscheidend vermogen van bestanddeel van merk — Ontbreken van verwarringsgevaar — Afwijzing van oppositie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

17

2006/C 190/30

Zaak T-156/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juni 2006 — Pérez-Díaz/Commissie („Ambtenaren — Nietigverklaring van de weigering om een kandidaat op een reservelijst van tijdelijke functionarissen te plaatsen — Aflegging door betrokkene van nieuw mondeling examen georganiseerd ter uitvoering van het arrest houdende nietigverklaring — Tweede weigering van plaatsing op lijst — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding”)

18

2006/C 190/31

Zaak T-192/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juni 2006 — Atlantean Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen („Visserij — Meerjarige oriëntatieprogramma's — Aanvragen tot verhoging van doelstellingen ter verbetering van veiligheid — Beschikking 97/413/EG — Weigering van Commissie — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Bevoegdheid van Commissie”)

18

2006/C 190/32

Gevoegde zaken T-218/03 en T-240/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juni 2006 — Boyle e.a./Commissie („Visserij — Meerjarige oriëntatieprogramma's — Aanvragen tot verhoging van doelstellingen ter verbetering van veiligheid — Beschikking 97/413/EG — Weigering van Commissie — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Bevoegdheid van Commissie”)

19

2006/C 190/33

Zaak T-400/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juni 2006 — Bachotet/Commissie („Ambtenaren — Nietigverklaring van weigering om kandidate op reservelijst van tijdelijke functionarissen te plaatsen — Nieuwe mondelinge proef door kandidate ter tenuitvoerlegging van arrest houdende nietigverklaring — Tweede weigering van plaatsing op lijst — Beroep tot nietigverklaring”)

19

2006/C 190/34

Zaak T-251/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 juni 2006 — Helleense Republiek/Commissie van de Europese Gemeenschappen („EOGFL — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Openbare opslag van rijst — Verwerkte producten op basis van groenten en fruit — Hulp aan meest behoeftige personen — Herstructureringsprogramma in sector groenten en fruit — Forfaitaire correcties — Termijn van 24 maanden”)

20

2006/C 190/35

Zaak T-123/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 31 mei 2006 — Carrs Paper/Commissie („Mededinging — Kartels — Procedure van faillietverklaring van verzoekster — Procesbelang — Afdoening zonder beslissing”)

20

2006/C 190/36

Zaak T-4/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juni 2006 — Achaiber Sing/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap — Veterinairrechtelijke voorschriften — Voorschriften voor invoer van vogels — Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen — Vergoeding van schade — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Beroep kennelijk rechtens ongegrond”)

21

2006/C 190/37

Zaak T-487/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 19 mei 2006 — Falcon Sporting Goods/BHIM (BIN LADIN) („Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Intrekking van aanvraag tot inschrijving — Afdoening zonder beslissing”)

21

2006/C 190/38

Zaak T-488/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 19 mei 2006 — Falcon Sporting Goods/BHIM (BIN LADIN) („Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Intrekking van aanvraag tot inschrijving — Afdoening zonder beslissing”)

21

2006/C 190/39

Zaak T-91/06: Beroep ingesteld op 21 maart 2006 — Nikolaos Theofilopoulos/Commissie van de Europese Gemeenschappen

22

2006/C 190/40

Zaak T-107/06: Beroep ingesteld op 5 april 2006 — INET HELLAS — ILEKTRONIKI IPIRESIA PLIROFORION EPE/Commissie van de Europese Gemeenschappen

22

2006/C 190/41

Zaak T-146/06: Beroep ingesteld op 22 mei 2006 — SANOFI AVENTIS/BHIM — G. D. SEARLE („ATURION”)

23

2006/C 190/42

Zaak T-148/06: Beroep ingesteld op 26 mei 2006 — Marie Claire/BHIM — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

23

2006/C 190/43

Zaak T-155/06: Beroep ingesteld op 14 juni 2006 — Tomra Systems e.a./Commissie

24

2006/C 190/44

Zaak T-157/06: Beroep ingesteld op 9 juni 2006 — Italiaanse Republiek/Commissie

24

2006/C 190/45

Zaak T-158/06: Beroep ingesteld op 20 juni 2006 — Adobe/BHIM (FLEX)

25

2006/C 190/46

Zaak T-159/06: Beroep ingesteld op 19 juni 2006 — Estancia Piedra/BHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

25

2006/C 190/47

Zaak T-160/06: Beroep ingesteld op 19 juni 2006 — Estancia Piedra/BHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

26

2006/C 190/48

Zaak T-163/06: Beroep ingesteld op 28 juni 2006 — BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S e.a./Commissie

26

2006/C 190/49

Zaak T-164/06: Beroep ingesteld op 21 juni 2006 — ColArt/Americas/BHIM (BASICS)

27

2006/C 190/50

Zaak T-165/06: Beroep ingesteld op 19 juni 2006 — Fiorucci/BHIM — EDWIN (woordmerk „Elio Fiorucci”)

27

2006/C 190/51

Zaak T-166/06: Beroep ingesteld op 28 juni 2006 — PowderJect Research/BHIM (POWDERMED)

28

2006/C 190/52

Zaak T-168/06: Beroep ingesteld op 19 juni 2006 — Italiaanse Republiek/Commissie

28

2006/C 190/53

Zaak T-172/06: Beroep ingesteld op 23 juni 2006 — Expasa/BHIM — Juan Gallardo Blanco (beeldmerk „H”)

29

2006/C 190/54

Zaak T-174/06: Beroep ingesteld op 27 juni 2006 — Inalca en Cremonini/Commissie

29

2006/C 190/55

Zaak T-176/06: Beroep ingesteld op 30 juni 2006 — Sviluppo Italia Basilicata/Commissie

30

2006/C 190/56

Gevoegde zaken T-362/02, T-363/02, T-364/02, T-365/02 en T-366/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 juni 2006 — Muswellbrook/BHIM-Nike (NIKE)

31

2006/C 190/57

Zaak T-157/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 20 juni 2006 — Deutsche Telekom/BHIM-PCS Systemtechnik (T-PCS)

31

 

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

2006/C 190/58

Zaak F-19/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 juni 2006 — Sanchez Ferriz/Commissie (Ambtenaren — Loopbaanontwikkelingrapport — Beoordelingsronde 2003)

32

2006/C 190/59

Zaak F-27/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2006 — Le Maire/Commissie (Ambtenaren — Bezoldiging — Niet-toekenning van dagvergoeding)

32

2006/C 190/60

Zaak F-39/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 juni 2006 — Beau/Commissie (Beroepsziekte — Weigering om ziekte van verzoekster te erkennen als beroepsziekte)

33

2006/C 190/61

Zaak F-101/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 juni 2006 — Grünheid/Commissie (Ambtenaren — Klachttermijn — Salarisafrekening — Ontvankelijkheid — Aanstelling — Indeling in hoogste rang van loopbaan — Artikelen 25, 26 en 31, lid 2, van Statuut)

33

2006/C 190/62

Zaak F-11/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 juni 2006 — Chassagne/Commissie (Ambtenaren — Bezoldiging — Jaarlijkse reiskosten — Bepalingen die vóór 1 mei 2004 van toepassing waren op ambtenaren afkomstig uit een Frans overzees departement — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

33

2006/C 190/63

Zaak F-87/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 juni 2006 — Ott e.a./Commissie (Ambtenaren — Bevorderingsronde 2004 — Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren — Artikel 111 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg — Beroep gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond)

34

2006/C 190/64

Zaak F-52/06: Beroep ingesteld op 21 april 2006 — Pimlott/Europol

34

2006/C 190/65

Zaak F-58/06: Beroep ingesteld op 16 mei 2006 — Balázs Dániel Simon/Hof van Justitie en Commissie

35

2006/C 190/66

Zaak F-69/06: Beroep ingesteld op 23 juni 2006 — Andersson e.a./Commissie

35

2006/C 190/67

zaak F-70/06: Beroep ingesteld op 26 juni 2006 — Baele e.a./Commissie

36

2006/C 190/68

Zaak F-71/06: Beroep ingesteld op 26 juni 2006 — Lebedef-Caponi/Commissie

36

2006/C 190/69

Zaak F-72/06: Beroep ingesteld op 30 juni 2006 — Luc Verheyden/Commissie van de Europese Gemeenschappen

37

2006/C 190/70

Zaak F-73/06: Beroep ingesteld op 3 juli 2006 — Van Neyghem/Commissie

37

2006/C 190/71

Zaak F-35/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 — Colombani/Commissie van de Europese Gemeenschappen

38

2006/C 190/72

Zaak F-75/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 — Colombiani/Commissie van de Europese Gemeenschappen

38

2006/C 190/73

Zaak F-127/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 juni 2006 — Nanbru/Europees Parlement

38


 

III   Bekendmakingen

2006/C 190/74

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 178 van 29.7.2006

39


NL

 

Top