Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 124, 25 mei 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 124E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
25 mei 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Europees Parlement

 

Maandag, 6 juni 2005

2006/C 124E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1

Hervatting van de zitting

1

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

1

Verklaring van de Voorzitter

3

Samenstelling Parlement

3

Samenstelling fracties

3

Motie van afkeuring jegens de Commissie

4

Ingekomen stukken

4

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

7

Ondertekening van via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

7

Regeling van de werkzaamheden

7

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

8

Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (debat)

8

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (debat)

8

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)

9

Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (debat)

9

Herverzekering ***I (debat)

10

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (debat)

10

Agenda van de volgende vergadering

11

Sluiting van de vergadering

11

PRESENTIELIJST

12

 

Dinsdag, 7 juni 2005

2006/C 124E/2

NOTULEN

13

VERLOOP VAN DE VERGADERING

13

Opening van de vergadering

13

Ingekomen stukken

13

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

15

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

15

Strijd tegen het terrorisme (debat)

16

Stemmingen

18

Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)

19

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)

19

Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)

19

Herverzekering ***I (stemming)

20

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)

20

Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)

20

Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)

21

Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)

21

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)

21

EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)

22

Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)

22

Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)

22

Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)

23

Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)

23

Stemverklaringen

23

Rectificaties stemgedrag

23

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

24

Samenstelling commissies en delegaties

24

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (debat)

25

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

25

Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)

26

Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)

27

Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)

27

Accijnsproducten * (debat)

28

Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)

28

Agenda van de volgende vergadering

28

Sluiting van de vergadering

28

PRESENTIELIJST

29

BIJLAGE I

31

BIJLAGE II

43

AANGENOMEN TEKSTEN

68

P6_TA(2005)0211
Richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. . . . /2005/EG van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG

68

BIJLAGE I
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN

78

BIJLAGE II
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN
Aanvullende criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in artikel 6, lid 2

81

BIJLAGE III
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN
Projecten van gemeenschappelijk belang en de specificaties daarvan, zoals die momenteel aan de hand van de criteria van bijlage II zijn bepaald

85

P6_TA(2005)0212
Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energie-efficiëntiediensten

95

BIJLAGE I
METHODOLOGIE VOOR DE BEREKENING VAN DE STREEFWAARDEN VOOR DE ENERGIE-EFFICIËNTIE BIJ HET EINDGEBRUIK

109

BIJLAGE II
ENERGIE-INHOUD VAN GESELECTEERDE BRANDSTOFFEN VOOR DE EINDGEBRUIK-OMZETTINGSTABEL

109

BIJLAGE III
IN AANMERKING KOMENDE ENERGIE-EFFICIËNTIEPROGRAMMA'S EN ANDERE ENERGIE-EFFICIËNTIEMAATREGELEN

110

BIJLAGE IV
RICHTSNOEREN VOOR DE METING EN VERIFICATIE VAN DE ENERGIEBESPARING

112

BIJLAGE V

115

P6_TA(2005)0213
Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

116

BIJLAGE I
IN DE ARTIKELEN 6, ONDER A), 10, LID 1 EN 11, ONDER A) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

129

BIJLAGE II
IN DE ARTIKELEN 6, ONDER A), 10, LID 1 EN 11, ONDER B) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

129

BIJLAGE III
IN DE ARTIKELEN 6, ONDER B) EN 11, ONDER B) VERMELDE THEMATISCHE CATEGORIEËN RUIMTELIJKE GEGEVENS

130

P6_TA(2005)0214
Herverzekering ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG

132

BIJLAGE I

183

BIJLAGE II

184

P6_TA(2005)0215
Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Samenwerking met betrekking tot terroristische misdrijven *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling van informatie en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding
Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Strijd tegen de financiering van het terrorisme
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (2005/2046(INI))

258

 

Woensdag, 8 juni 2005

2006/C 124E/3

NOTULEN

262

VERLOOP VAN DE VERGADERING

262

Opening van de vergadering

262

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

262

Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de toekomst van de Europese Unie na de referenda over de Europese Grondwet (Brussel, 16/17 juni 2005) (debat)

262

Welkomstwoord

263

Samenstelling fracties

263

Stemmingen

263

Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)

263

Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (stemming)

263

Controle op de bewegingen van contant geld ***II (stemming)

264

Accijnsproducten * (stemming)

264

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)

264

Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (stemming)

264

Stemverklaringen

265

Rectificaties stemgedrag

265

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

267

Hervorming van de VN (debat)

267

Transatlantische betrekkingen (debat)

268

Situatie in Oezbekistan (debat)

269

Overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (debat)

269

Vragenuur (vragen aan de Raad)

269

Begrotingssituaties en economisch beleid **I — Procedure bij buitensporige tekorten * (debat)

270

Versterking van de Europese concurrentiepositie (debat)

271

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (debat)

271

Communautaire octrooiwetgeving (debat)

271

Agenda van de volgende vergadering

272

Sluiting van de vergadering

272

PRESENTIELIJST

273

BIJLAGE I

275

BIJLAGE II

288

AANGENOMEN TEKSTEN

373

P6_TA(2005)0224
Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
Resolutie van het Europees Parlement over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (2004/2209(INI))

373

BIJLAGE
Financieel kader 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225
Controle op de bewegingen van contant geld ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 8 juni 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

390

P6_TA(2005)0226
Accijnsproducten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Resolutie van het Europees Parlement over de in 2004 geboekte vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) (artikelen 2 en 39 van het EU-Verdrag)

398

P6_TA(2005)0228
Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa
Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (2005/2008(INI))

405

 

Donderdag, 9 juni 2005

2006/C 124E/4

NOTULEN

416

VERLOOP VAN DE VERGADERING

416

Opening van de vergadering

416

Samenstelling fracties

416

Ingekomen stukken

416

Kredietoverschrijvingen

417

Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * (debat)

417

Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen * (debat)

418

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (debat)

418

Verzoek om opheffing van de immuniteit

419

Stemmingen

419

Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

419

Versterking van de Europese concurrentiepositie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

419

Begrotingssituaties en economisch beleid **I (stemming)

420

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (stemming)

420

Procedure bij buitensporige tekorten * (stemming)

420

Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * (stemming)

421

Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (stemming)

421

Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (stemming)

421

Hervorming van de VN (stemming)

421

Transatlantische betrekkingen (stemming)

422

Situatie in Oezbekistan (stemming)

422

Werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei (stemming)

423

Stemverklaringen

423

Rectificaties stemgedrag

423

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

424

Agenda van de volgende vergaderperiode

425

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (voortzetting van het debat)

426

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

426

Stemmingen

427

Bolivië (stemming)

427

Persvrijheid in Algerije (stemming)

428

Azerbeidzjan (stemming)

428

Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

429

Stemverklaringen

429

Rectificaties stemgedrag

429

Besluiten inzake bepaalde documenten

429

Samenstelling Parlement (rectificatie notulen van 6.6.2005)

431

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

431

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

431

Rooster van de volgende vergaderingen

432

Onderbreking van de zitting

432

PRESENTIELIJST

433

BIJLAGE I

435

BIJLAGE II

454

AANGENOMEN TEKSTEN

507

P6_TA(2005)0229
Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake het internationale programma voor het behoud van dolfijnen (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Versterking van de Europese concurrentiepositie
Resolutie van het Europees Parlement over de versterking van de Europese concurrentiepositie: gevolgen van de industriële veranderingen voor het beleid voor en de rol van het MKB (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Begrotingssituaties en economisch beleid ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden (zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) (COM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 9 juni 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden (zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

521

BIJLAGE

524

P6_TA(2005)0233
Procedure bij buitensporige tekorten *
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 973/2001 (COM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Samenhang tussen legale en illegale immigratie en de integratie van migranten
Resolutie van het Europees Parlement over de samenhang tussen legale en illegale immigratie en de integratie van migranten (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Resolutie van het Europees Parlement over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
Hervorming van de VN
Resolutie van het Europees Parlement over de hervorming van de Verenigde Naties

549

P6_TA(2005)0238
Transatlantische betrekkingen
Resolutie van het Europees Parlement over het doen slagen van de komende Top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005

556

P6_TA(2005)0239
Situatie in Oezbekistan
Resolutie van het Europees Parlement over Oezbekistan

560

P6_TA(2005)0240
Werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei
Resolutie van het Europees Parlement over werkgelegenheid en productiviteit en hun bijdrage aan de economische groei (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolivië
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Bolivia

566

P6_TA(2005)0242
Persvrijheid in Algerije
Resolutie van het Europees Parlement over de persvrijheid in Algerije

567

P6_TA(2005)0243
Azerbeidjan
Resolutie van het Europees Parlement over Azerbeidjan

569

P6_TA(2005)0244
Sociale insluiting in de nieuwe lidstaten
Resolutie van het Europees Parlement over sociale insluiting in de nieuwe lidstaten (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


NL

 

Top