Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:304E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 304, 01 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 304E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
1 december 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2004 — 2005

 

Maandag, 21 februari 2005

2005/C 304E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaringen van de Voorzitter

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies en delegaties

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Verzoekschriften

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (voortzetting van het debat)

Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (debat)

Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * — Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (debat)

Mededingingsbeleid (2003) (debat)

Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

12

 

Dinsdag, 22 februari 2005

2005/C 304E/2

NOTULEN

13

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Besluit inzake de verzoeken om urgentverklaring

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid — Openbare financiën in de EMU (2004) (debat)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** II (debat)

Actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)

Stemmingen

Bedieningsorganen met handbediening, verklikkerlichten en meters (goedkeuring) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Typegoedkeuring van een verwarmingssysteem in wagens *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Europa-overeenkomst EG/Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Europa-overeenkomst EG/Bulgarije *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Overeenkomst EG/Zwitserse Bondsstaat betreffende de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek van de heer Koldo Gorostiaga om verdediging van de parlementaire immuniteit en voorrechten (stemming)

Kortetermijnstatistieken *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Samenwerkingsovereenkomst EG/Zwitserse Bondsstaat ter bestrijding van financiële fraude * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Samenwerkingsovereenkomst EG/Andorra *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** II (stemming)

Mededingingsbeleid (2003) (stemming)

Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (stemming)

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (stemming)

Openbare financiën in de EMU — 2004 (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Financieringsbeleid van de natuurbescherming (debat)

Actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (voortzetting van het debat)

Rijbewijs *** I (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Rijbewijs (voortzetting van het debat)

Verontreiniging vanaf schepen *** II (debat)

River Traffic Information Services *** I (debat)

Erkenning van beroepsbekwaamheid van zeevarenden *** I (debat)

Communautair Bureau voor visserijcontrole * (debat)

Bijvangst (visserij) (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

33

BIJLAGE 1

35

BIJLAGE II

43

AANGENOMEN TEKSTEN

88

P6_TA(2005)0019
Bedieningsorganen met handbediening, verklikkerlichten en meters van voertuigen (goedkeuring) ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen wat de plaats en identificatie van bedieningsorganen met handbediening, verklikkerlichten en meters betreft (COM(2004)0449 — 15633/2004 — C6-0032/2005 — 2004/0134(AVC))

88

P6_TA(2005)0020
Typegoedkeuring van een verwarmingssysteem ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende de typegoedkeuring van een verwarmingssysteem en van een voertuig met betrekking tot het daarin gemonteerde verwarmingssysteem (COM(2004)0450 — 15634/2004 — C6-0033/2005 — 2004/0135(AVC))

88

P6_TA(2005)0021
Europa-overeenkomst EG/Roemenië ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC))

89

P6_TA(2005)0022
Europa-overeenkomst EG/Bulgarije ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC))

90

P6_TA(2005)0023
Overeenkomst EG/Zwitserse Bondsstaat betreffende de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan de communautaire programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, en van een Slotakte (COM(2004)0649 — C6-0174/2004 — 2004/0230(CNS))

90

P6_TA(2005)0024
Verzoek van Koldo Gorostiaga om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Koldo Gorostiaga om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten (2004/2102(IMM))

91

P6_TA(2005)0025
Kortetermijnstatistieken *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken (COM(2003)0823 — C6-0028/2004 — 2003/0325(COD))

92

P6_TC1-COD(2003)0325
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 22 februari 2005, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2005 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken

92

BIJLAGE

95

P6_TA(2005)0026
Documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. (COM(2004)0528 — C6-0114/2004 — 2004/0179(CNS))

105

P6_TA(2005)0027
Samenwerkingsovereenkomst EG/Zwitserse Bondsstaat ter bestrijding van financiële fraude *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden (COM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS))

106

P6_TA(2005)0028
Samenwerkingsovereenkomst EG/Andorra ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra (COM(2004)0456 — C6-0214/2004 — 2004/0136(AVC))

106

P6_TA(2005)0029
Uitwisseling van gegevens uit het strafregister *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister (COM(2004)0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS))

107

P6_TA(2005)0030
Kwaliteit van de strafrechtspleging
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de kwaliteit van de strafrechtspleging en de harmonisatie van het strafrecht in de lidstaten (2005/2003(INI))

109

P6_TA(2005)0031
„Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor het tijdvak 2005 tot 2019 (12029/1/2004 — C6-0161/2004 — 2003/0274(COD))

113

P6_TA(2005)0032
Mededingingsbeleid (2003)
Resolutie van het Europees Parlement over het XXXIIIe Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid 2003 (2004/2139(INI))

114

P6_TA(2005)0033
Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst
Resolutie van het Europees Parlement over staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (2004/2186(INI))

117

P6_TA(2005)0034
Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
Resolutie van het Europees Parlement over de toestand van de Europese economie — voorbereidend verslag over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (2004/2269 (INI))

128

P6_TA(2005)0035
Openbare financiën in de EMU — 2004
Resolutie van het Europees Parlement over openbare financiën in de EMU — 2004 (2004/2268(INI))

132

 

Woensdag, 23 februari 2005

2005/C 304E/3

NOTULEN

135

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

In memoriam

Verklaring van de Voorzitter

Welkomstwoord

Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (debat)

Mensenrechten (Genève, 14 maart tot 22 april 2005) (debat)

Stemmingen

Euro-mediterrane overeenkomst EG/Egypte *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Communautair douanewetboek *** II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Statistiek van de bij- en nascholing in ondernemingen *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Identiteitsbewijzen van zeevarenden * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verontreiniging vanaf schepen *** II (stemming)

Rijbewijs *** I (stemming)

Plechtige vergadering — Oekraïne

Stemmingen (voortzetting)

River Traffic Information Services *** I (stemming)

Erkenning van beroepsbekwaamheid van zeevarenden *** I (stemming)

Communautair Bureau voor visserijcontrole * (stemming)

Actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (stemming)

Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Verzoek om opheffing van de immuniteit

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Mensenrechten (Genève, 14 maart tot 22 april 2005) (voortzetting van het debat)

Verkiezingen in Moldavië (debat)

Actie tegen honger en armoede (debat)

Het verstrijken van het WHO-akkoord over textiel en kleding (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Oneerlijke handelspraktijken *** II (debat)

Gezondheid en veiligheid op het werk (debat)

Staalsector (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

147

BIJLAGE 1

149

BIJLAGE II

159

AANGENOMEN TEKSTEN

182

P6_TA(2005)0036
Euro-mediterrane overeenkomst EG/Egypte ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (5100/2005 — COM(2004)0428 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC))

182

P6_TA(2005)0037
Communautair douanewetboek *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

182

P6_TA(2005)0038
Statistiek van de bij- en nascholing in ondernemingen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van de bij- en nascholing in ondernemingen (COM(2004)0095 — C5-0083/2004 — 2004/0041(COD))

183

P6_TC1-COD(2004)0041
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 23 februari 2005, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van de bij- en nascholing in ondernemingen

184

P6_TA(2005)0039
Identiteitsbewijzen van zeevarenden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden (verdrag nr. 185) te bekrachtigen (COM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS))

189

P6_TA(2005)0040
Verontreiniging vanaf schepen *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))

190

P6_TC2-COD(2003)0037
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 23 februari 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

190

BIJLAGE

196

P6_TA(2005)0041
Rijbewijs *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (COM(2003)0621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

202

P6_TC1-COD(2003)0252
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 februari 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

203

BIJLAGE I
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET EUROPEES MODEL VAN HET RIJBEWIJS

216

BIJLAGE II

225

BIJLAGE III
MINIMUMNORMEN INZAKE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID VOOR HET BESTUREN VAN EEN MOTORRIJTUIG

234

BIJLAGE IV
BASISBEKWAAMHEID EN BIJSCHOLING VAN DE EXAMINATOREN VOOR HET RIJBEWIJS

238

BIJLAGE V
OPLEIDING VAN BESTUURDERS (VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B MET EEN AANHANGWAGEN)

241

BIJLAGE VI
OPLEIDING VAN BESTUURDERS (KAMPEERWAGENS)

242

BIJLAGE VII
OPLEIDING VAN BESTUURDERS (OVERGANG TUSSEN CATEGORIEEN MOTORRIJWIELEN)

242

BIJLAGE VIII

242

BIJLAGE IX
CONCORDANTIETABEL

243

P6_TA(2005)0042
River Traffic Information Services *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Traffic Information Services op de binnenwateren in de Gemeenschap (COM(2004)0392 — C6-0042/2004 — 2004/0123(COD))

245

P6_TC1-COD(2004)0123
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 23 februari 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap

245

BIJLAGE I
MINIMUMVEREISTEN VOOR DE GEGEVENS

251

BIJLAGE II
BEGINSELEN VOOR DE RIS-RICHTSNOEREN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

252

P6_TA(2005)0043
Erkenning van beroepsbekwaamheid van zeevarenden *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van door de lidstaten afgegeven bewijzen van beroepsbekwaamheid van zeevarenden en tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG (COM(2004)0311 — C6-0033/2004 — 2004/0098(COD))

253

P6_TC1-COD(2004)0098
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 23 februari 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van door de lidstaten afgegeven bewijzen van beroepsbekwaamheid van zeevarenden en tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG

254

P6_TA(2005)0044
Communautair Bureau voor visserijcontrole *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS))

258

P6_TA(2005)0045
Actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010
Resolutie van het Europees Parlement over het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (2004/2132(INI))

264

P6_TA(2005)0046
Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied
Resolutie van het Europees Parlement over het Euromediterraan partnerschap

269

 

Donderdag, 24 februari 2005

2005/C 304E/4

NOTULEN

273

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Begrotingsmiddelen voor onderzoek (debat)

Overbrenging van vaartuigen naar de door de tsunami in 2004 getroffen landen (debat)

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Welkomstwoord

Stemmingen

Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in Ivoorkust * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Oneerlijke handelspraktijken *** II (stemming)

Overbrenging van vaartuigen naar door de tsunami in 2004 getroffen landen * (stemming)

Staalsector (stemming)

Mensenrechten (Genève, 14 maart tot 22 april 2005) (stemming)

Actie tegen honger en armoede (stemming)

Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (stemming)

Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (stemming)

Verkiezingen in Moldavië (stemming)

Gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Togo (debat)

Nepal (debat)

Speciale Rechtbank voor Sierra Leone: de zaak Charles Taylor (debat)

Stemmingen

Togo (stemming)

Nepal (stemming)

Speciale rechtbank voor Sierra Leone: de zaak Charles Taylor (stemming)

Rectificaties stemgedrag

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

286

BIJLAGE 1

287

BIJLAGE II

300

AANGENOMEN TEKSTEN

348

P6_TA(2005)0047
Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in Ivoorkust *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust (COM(2004)0842 — 15518/2004 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS))

348

P6_TA(2005)0048
Oneerlijke handelspraktijken *** II
Wetgevíngsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, van de Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken) (11630/2/2004 — C6-0190/2004 — 2003/0134(COD))

351

P6_TC2-COD(2003)0134
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 24 februari 2005 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2005/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)

351

BIJLAGE I
Handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd

366

BIJLAGE II
Communautaire wetsbepalingen betreffende reclame en commerciële communicatie

368

P6_TA(2005)0049
Overbrenging van vaartuigen naar landen die zijn getroffen door de tsoenami van 2004 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 in verband met een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsoenami van 2004 (COM(2005)0036 — C6-0036/2005 — 2005/0005(CNS))

369

P6_TA(2005)0050
Staalsector
Resolutie van het Europees Parlement over de toekomst van de staalsector

373

P6_TA(2005)0051
Mensenrechten (Genève, 14 maart tot en met 22 april 2005)
Resolutie van het Europees Parlement over de prioriteiten en aanbevelingen van de EU voor de 61ste zitting van de VN-Commissie voor de rechten van de mens in Genève (14 maart tot en met 22 april 2005)

375

P6_TA(2005)0052
Actie tegen honger en armoede
Resolutie van het Europees Parlement over het optreden tegen honger en armoede

383

P6_TA(2005)0053
Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005
Resolutie van het Europees Parlement over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005

386

P6_TA(2005)0054
Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum
Resolutie van het Europees Parlement over het Sociaal Wereldforum en het Economisch Wereldforum

396

P6_TA(2005)0055
Verkiezingen in Moldavië
Resolutie van het Europees Parlement over de parlementsverkiezingen in Moldavië

398

P6_TA(2005)0056
Gezondheid en veiligheid op het werk
Resolutie van het Europees Parlement over bevordering van de gezondheid en de veiligheid op het werk (2004/2205(INI))

400

P6_TA(2005)0057
Togo
Resolutie van het Europees Parlement over Togo

405

P6_TA(2005)0058
Nepal
Resolutie van het Europees Parlement over Nepal

407

P6_TA(2005)0059
Speciale Rechtbank voor Sierra Leone: de zaak Charles Taylor
Resolutie van het Europees Parlement over de Speciale Rechtbank voor Sierra Leone: de zaak Charles Taylor

408


NL

 

Top