EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:112:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 112, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 112

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
30 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

404e zitting van 10en 11 december 2003

2004/C 112/1

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De strategie van Lissabon”

1

 

407e zitting van 31 maart en 1 april 2004

2004/C 112/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Modernisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire” (COM(2003) 71 def.)

4

2004/C 112/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Witboek „De ruimtevaart, een nieuwe Europese grens voor een uitbreidende Unie. Een actieplan voor de uitvoering van het Europese ruimtevaartbeleid” (COM(2003) 673 def.)

9

2004/C 112/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een samenhangend kader voor de lucht- en ruimtevaartindustrie — een antwoord op het STAR 21-verslag” (COM(2003) 600 def.)

14

2004/C 112/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad” (COM(2003) 586 def. - 2003/0226 (COD))

18

2004/C 112/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG en 94/19/EG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/12/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten” (COM (2003) 659 def. - 2003/0263 (COD))

21

2004/C 112/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad (COM(2003) 453 def. - 2003/0172 (COD))

25

2004/C 112/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Informatie- en communicatietechnologie voor veilige en intelligente voertuigen” (COM(2003) 542 def.)

30

2004/C 112/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs” (herschikking) (COM(2003) 621 def. - 2003/0252 (COD))

34

2004/C 112/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (Gecodificeerde versie)” (COM (2004) 35 def. 2004/0004 (CNS))

39

2004/C 112/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging” (COM(2003) 550 def. - 2003/0210 (COD))

40

2004/C 112/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen” (COM(2003) 671 def. - 2003/0262 (COD))

44

2004/C 112/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen” (COM(2003) 731 def. – 2003/0283 COD)

46

2004/C 112/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautair programma inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw” (COM(2003) 817 def. - 2003/0321 (CNS))

47

2004/C 112/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „De tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG in de lidstaten” (COM(2003) 458 def.)

49

2004/C 112/16

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding” (COM(2003) 854 def. – 2003/0334 (CNS))

53

2004/C 112/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De sociale dimensie van cultuur”

57

2004/C 112/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité Balans en bijstelling van de prioriteiten van de BTW-strategie” (COM(2003) 614 def.)

60

2004/C 112/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen” en het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies alsmede van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop” (COM(2003) 797 def. -2003/0309 (COD), 2003/0310 (COD))

64

2004/C 112/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De kandidaatstelling van Kroatië voor toetreding tot de EU”

68

2004/C 112/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Gemeenschapsoctrooigerecht en betreffende beroepen bij het Gerecht van eerste aanleg” (COM (2003) 828 def. - 2003/0324 (CNS))

76

2004/C 112/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi” (COM (2003) 827 def. - 2003/0326 CNS)

81

2004/C 112/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Feiten en mogelijkheden voor adequate milieutechnologie in de toetredingslanden”

83

2004/C 112/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het

„Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) {inzake persistente organische stoffen}” en over het

„Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen”


(COM(2003) 644 def. – 2003/0256 COD – 2003/0257 COD)

92

2004/C 112/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG” (COM(2004) 71 def. - 2004/0022 (CNS))

100

2004/C 112/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over

het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG teneinde bepaalde lidstaten toe te staan om vrijstellingen of verlagingen van de belastingniveaus toe te passen voor energieproducten en elektriciteit” (COM(2004) 42 def. - 2004/0016 (CNS)) en het

„Voorstel voor een richtlijn van de raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG waarbij Cyprus voor energieproducten en elektriciteit tijdelijk belastingverlagingen of -vrijstellingen mag toepassen” (COM(2004) 185 def. - 2004/0067 (CNS))

102

2004/C 112/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Economische diversificatie in de toetredingslanden - de rol van het MKB en de ondernemingen van de zgn. „sociale economie” (zoals coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen)”

105

2004/C 112/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten” (COM(2003)841 def. -2003/0331 (CNS))

113

2004/C 112/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende maatregelen op het gebied van de bijenteelt” (COM(2004) 30 def. – 2004/0003 (CNS))

114


NL

 

Top