EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:110:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 110, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 110

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
30 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Europees Economisch en Sociaal Comité
406e zitting van 25 en 26 februari 2004

2004/C 110/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (COM(2003) 510 def. – 2003/0198 (COD))

1

2004/C 110/2

Ontwerpadvies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Onderzoekers in de Europese onderzoekruimte: een beroep, meerdere loopbanen ” (COM(2003) 436 def.)

3

2004/C 110/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de activiteiten van bepaalde derde landen op het gebied van het vervoer over zee (gecodificeerde versie)” (COM(2003) 732 def. – 2003/0285 (COD))

14

2004/C 110/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht” (COM(2003) 423 def. – 2003/0164 (COD))

16

2004/C 110/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen” (COM(2003) 424 def. – 2003/0165 (COD))

18

2004/C 110/6


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren, en tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG(COM(2003) 570 def. - 2003/0224 (CNS))

22

2004/C 110/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68 (COM(2003) 698 def. – 2003/0279 (CNS))

24

2004/C 110/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan” (COM(2003) 650 def.)

26

2004/C 110/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten” (COM (2003) 613 def. - 2003/0239 (COD))

30

2004/C 110/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP)”

34

2004/C 110/11

Advies van het Europees Economisch en Social Comité over „De gevolgen van de Pan-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst voor de betrekkingen tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied”

40

2004/C 110/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De sociale cohesie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied”

55

2004/C 110/13

Advies van het Europees Economisch en Social Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 def. — 2003/0167 (COD))

72

2004/C 110/14

Advies van het Europees Economisch en Social Comité over „De mogelijkheden en risico's van kernenergie voor de opwekking van elektriciteit”

77

2004/C 110/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)” (COM(2003) 806 def. - 2003/0312 CNS)

96

2004/C 110/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie: Europa en fundamenteel onderzoek” (COM(2004) 9 def.

98

2004/C 110/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EEG) nr. 973/2001” (COM(2003) 589 definitief - 2003/0229 (CNS))

104

2004/C 110/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid” (COM (2003) 607 def. – 2003/0238 (CNS))

108

2004/C 110/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Begrotingsbeleid en soort investeringen

111

2004/C 110/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid” (COM(2003) 698 def. – 2003/0278 (CNS))

116

2004/C 110/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de overgang van analoge naar digitale omroep (van „omschakeling” naar digitaal tot „uitschakeling” van analoog”) (COM(2003) 541 def.)

125

2004/C 110/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen”

127

2004/C 110/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG” (COM(2003) 425 def. - 2003/0117 (CNS))

135


NL

 

Top