EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:103E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 103, 29 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 103E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
29 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2004 — 2005

 

Maandag, 29 maart 2004

2004/C 103E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

In memoriam

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies

Vervallen van het mandaat van een lid

Ingekomen stukken

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Verzoekschriften

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Transparantievereisten voor uitgevende instellingen van effecten *** I — Markten voor financiële instrumenten *** II (debat)

Bescherming van persoonsgegevens in het luchtverkeer (debat)

Financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2002) (debat)

Bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking *** II (debat)

Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) *** II (debat)

Organisaties actief op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen *** II (debat)

Gelijke behandeling bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

24

 

Dinsdag, 30 maart 2004

2004/C 103E/2

NOTULEN

25

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Kredietoverschrijvingen

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika * — Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap * (debat)

Levensmiddelenhygiëne *** II — Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong *** II — Gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II — Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II (debat)

Bescherming van dieren tijdens het vervoer * (debat)

Stemmingen

Hoeklichten voor motorvoertuigen *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Intrekking van Richtlijn 72/462/EEG * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Organische oplosmiddelen *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 5/2004 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verzoeken aan agentschappen (wijziging Reglement) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Belastingniveaus voor energieproducten en elektriciteit * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gerecht voor Europese ambtenarenzaken * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Wijziging van het statuut van het Hof van Justitie * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (regeling taalgebruik) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg (rechtstreekse beroepen) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verdediging van de parlementaire immuniteit van Marco Pannella (stemming)

Parlementaire immuniteit van Martin Schulz (stemming)

Parlementaire immuniteit van Klaus-Heiner Lehne (stemming)

Markten voor financiële instrumenten *** II (stemming)

Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) *** II (stemming)

Organisaties actief op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen *** II (stemming)

Bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking *** II (stemming)

Levensmiddelenhygiëne *** II (stemming)

Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong *** II (stemming)

Gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II (stemming)

Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II (stemming)

Transparantievereisten voor uitgevende instellingen van effecten *** I (stemming)

Gelijke behandeling bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten * (stemming)

Bescherming van dieren tijdens het vervoer * (stemming)

Financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2002) (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Agenda

Gemeenschappelijk initiatief voor vrede, stabiliteit en democratie in het gehele Midden-Oosten (verklaringen gevolgd door een debat)

Situatie in Kosovo (verklaringen gevolgd door een debat)

Diervoederhygiëne *** I (debat)

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen *** I (debat)

Gefluoreerde broeikasgassen (debat)

Milieu en gezondheid (debat)

Toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter: Verdrag van Aarhus * — Toepassing van het Verdrag van Aarhus *** I — Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden *** I (debat)

Milieuaansprakelijkheid *** III (debat)

Beheer van afval van de winningsindustrieën *** I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

43

BIJLAGE I

45

BIJLAGE II

58

AANGENOMEN TEKSTEN

101

P5_TA(2004)0189
VN/ECE-reglement: Goedkeuring van hoeklichten voor motorvoertuigen ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van hoeklichten voor motorvoertuigen (COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

101

P5_TA(2004)0190
Richtlijn 72/462/EEG *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

101

P5_TA(2004)0191
Communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD))

102

P5_TC1-COD(2003)0200
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 maart 2004met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen

103

BIJLAGE I
GEGEVENSSTROMEN

108

BIJLAGE II
DEFINITIES

117

P5_TA(2004)0192
Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD))

129

P5_TA(2004)0193
Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD))

130

P5_TA(2004)0194
Beperking van emissies van vluchtige organische stoffen *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD))

131

P5_TA(2004)0195
Luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD))

131

P5_TC2-COD(2003)0044
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen

132

P5_TA(2004)0196
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))

137

BIJLAGE
BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

137

P5_TA(2004)0197
Gewijzigde begroting nr. 5/2004
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023 (BUD))

138

P5_TA(2004)0198
Verzoeken aan agentschappen (wijziging Reglement)
Besluit van het Europees Parlement tot invoeging in het Reglement van het Europees Parlement van een nieuw artikel betreffende verzoeken aan Europese agentschappen (2004/2008(REG))

140

P5_TA(2004)0199
Niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

141

P5_TC1-COD(2003)0296
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector

141

Bijlage:
Indiening van de gegevens

146

P5_TA(2004)0200
Belastingniveaus voor energieproducten en elektriciteit *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG teneinde bepaalde lidstaten toe te staan om vrijstellingen of verlagingen van de belastingniveaus toe te passen voor energieproducten en elektriciteit (COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS))

149

P5_TA(2004)0201
Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Europese Gemeenschap waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, en van het bijbehorende Memorandum van Overeenstemming (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

149

P5_TA(2004)0202
Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

152

P5_TA(2004)0203
Gerecht voor Europese ambtenarenzaken *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een gerecht voor Europese ambtenarenzaken (COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS))

153

P5_TA(2004)0204
Wijziging van het statuut van het Hof van Justitie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van de artikelen 16 en 17 van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS))

155

P5_TA(2004)0205
Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (regeling taalgebruik) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik (artikel 29) (15167/2003 — C5-0585/2003 2003/0824(CNS))

156

P5_TA(2004)0206
Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van artikel 35 van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg inzake het taalgebruik, met het oog op de nieuwe verdeling van de bevoegdheden voor de rechtstreekse beroepen en de uitbreiding van de Unie (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

157

P5_TA(2004)0207
Invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren, en tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG (COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS))

157

P5_TA(2004)0208
Gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

159

P5_TA(2004)0209
Verdediging van de parlementaire immuniteit van Marco Pannella
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Marco Pannella om verdediging van zijn parlementaire immuniteit (2003/2116(IMM))

160

P5_TA(2004)0210
Parlementaire immuniteit van Martin Schulz
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Martin Schulz om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten (2004/2016(IMM))

161

P5_TA(2004)0211
Parlementaire immuniteit van Klaus-Heiner Lehne
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek van Klaus-Heiner Lehne om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten (2004/2015(IMM))

162

P5_TA(2004)0212
Markten voor financiële instrumenten *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD))

163

P5_TC2-COD(2002)0269
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad

164

BIJLAGE I
LIJST VAN DIENSTEN EN ACTIVITEITEN EN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

218

BIJLAGE II
PROFESSIONELE CLIËNTEN IN DE ZIN VAN DEZE RICHTLIJN

220

P5_TA(2004)0213
Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0499C(COD))

222

P5_TC2-COD(1992)0449
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

223

BIJLAGE
GRENSWAARDEN VOOR BLOOTSTELLING EN ACTIEWAARDEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN

230

P5_TA(2004)0214
Organisaties actief op het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijn (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD))

234

P5_TC2-COD(2003)0109
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogrammater bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijn

234

BIJLAGE

238

P5_TA(2004)0215
Bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD))

241

P5_TA(2004)0216
Levensmiddelenhygiëne *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD))

241

P5_TC2-COD(2000)0178
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne

242

BIJLAGE I
PRIMAIRE PRODUCTIE

254

BIJLAGE II
ALGEMENE HYGIËNEVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE EXPLOITANTEN VAN LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN (TENZIJ BIJLAGE I VAN TOEPASSING IS)

257

P5_TA(2004)0217
Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD))

264

P5_TC2-COD(2000)0179
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

264

BIJLAGE I
DEFINITIES

277

BIJLAGE II
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE VERSCHEIDENE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

280

BIJLAGE III
SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

283

P5_TA(2004)0218
Gezondheidsvoorschriften voor productie en in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 92/118/EEG van de Raad en van Beschikking 95/408/EG van de Raad (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD))

327

P5_TA(2004)0219
Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD))

328

P5_TC2-COD(2002)0141
Standpunt van het Europees Parlement in tweede vastgesteld op 30 maart 2004met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

329

BIJLAGE I
VERS VLEES

344

BIJLAGE II
LEVENDE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN

369

BIJLAGE III
VISSERIJPRODUCTEN

372

BIJLAGE IV
RAUWE MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

374

BIJLAGE V
INRICHTINGEN WAAROP DE VOORSCHRIFTEN INZAKE LIJSTEN VAN ARTIKEL 12, LID 1, NIET VAN TOEPASSING ZIJN

375

BIJLAGE VI
EISEN VOOR DE CERTIFICATEN WAARVAN INVOERZENDINGEN VERGEZELD GAAN

375

P5_TA(2004)0220
Transparantievereisten voor uitgevende instellingen van effecten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD))

376

P5_TC1-COD(2003)0045
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 maart 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG

377

P5_TA(2004)0221
Gelijke behandeling bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

405

P5_TA(2004)0222
Bescherming van dieren tijdens het vervoer *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG (COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS))

412

P5_TA(2004)0223
Financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2002)
Resolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding — Jaarverslag 2002 (COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI))

435

 

Woensdag, 31 maart 2004

2004/C 103E/3

NOTULEN

444

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Europese Raad/Veiligheid (verklaringen gevolgd door een debat)

Welkomstwoord

Stemmingen

Financiële diensten (comités) *** I (stemming)

Soedan (article 104 bis du règlement) (stemming)

Verbrandingsmotoren voor landbouw- en bosbouwtrekkers *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Garantiefonds * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Macrofinanciële bijstand aan Albanië * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Governance in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Milieuaansprakelijkheid *** III (stemming)

Diervoederhygiëne *** I (stemming)

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen *** I (stemming)

Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika *** I (stemming)

Gefluoreerde broeikasgassen *** I (stemming)

Toepassing van het Verdrag van Aarhus *** I (stemming)

Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden *** I (stemming)

Beheer van afval van de winningsindustrieën *** I (stemming)

Toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter: Verdrag van Aarhus * (stemming)

Europees programma voor radionavigatie per satelliet * (stemming)

Bewijsverkrijgingsbevel voor gebruik in strafprocedures * (stemming)

Organiseren van gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen * (stemming)

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding * (stemming)

Bescherming van persoonsgegevens in het luchtverkeer (stemming)

Milieu en gezondheid (stemming)

Rectificaties stemgedrag

Stemverklaringen

Verklaring van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (debat)

Grondrechten in de EU (2003) (debat)

Door de Wereldbank gevraagd verslag over extractie-industrieën (verklaringen gevolgd door een debat)

Internationale handel in organen (verklaringen gevolgd door een debat)

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Agenda

Visserijovereenkomst EG/Denemarken en Groenland * (debat)

Doorgeven van gegevens van vervoerde personen * (debat)

SIS (afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen) *** I (debat)

Asielstelsels (debat)

Budgettering EOF (debat)

Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens *** III (debat)

Toewijzing van slots op communautaire luchthavens *** II (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

461

BIJLAGE 1

463

BIJLAGE II

483

AANGENOMEN TEKSTEN

527

P5_TA(2004)0224
Financiële diensten (comités) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG en 94/19/EG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/12/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten (COM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD))

527

P5_TC1-COD(2003)0263
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten

527

P5_TA(2004)0225
Soedan
Resolutie van het Europees Parlement over Soedan

538

P5_TA(2004)0226
Verbrandingsmotoren voor landbouw- en bosbouwtrekkers ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van verbrandingsmotoren voor landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines, met betrekking tot de meting van het nettovermogen, het nettokoppel en het specifieke brandstofverbruik (COM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC))

542

P5_TA(2004)0227
Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de republiek Costa Rica, de republiek El Salvador, de republiek Guatemala, de republiek Honduras, de republiek Nicaragua en de republiek Panama anderzijds (COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS))

542

P5_TA(2004)0228
Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, anderzijds (COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS))

543

P5_TA(2004)0229
Garantiefonds *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van een Garantiefonds (COM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS))

544

P5_TA(2004)0230
Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU *
Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie en het nieuwe nabuurschapsbeleid van de EU (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

546

P5_TA(2004)0231
Macrofinanciële bijstand aan Albanië *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Albanië en tot intrekking van Besluit 1999/282/EG (COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

548

P5_TA(2004)0232
Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over bestuur in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie (2003/2164(INI))

550

P5_TA(2004)0233
Milieuaansprakelijkheid *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

554

P5_TA(2004)0234
Diervoederhygiëne *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD))

555

P5_TC1-COD(2003)0071
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

556

BIJLAGE I

571

BIJLAGE II

573

BIJLAGE III

576

BIJLAGE IV

578

BIJLAGE V

579

P5_TA(2004)0235
Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD))

579

P5_TC1-COD(2003)0272
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

580

BIJLAGE I

594

BIJLAGE II

594

BIJLAGE III

595

P5_TA(2004)0236
Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1726/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika (COM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD))

596

P5_TC1-COD(2003)0245
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1726/2000 betreffende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika

596

P5_TA(2004)0237
Gefluoreerde broeikasgassen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

600

P5_TC1-COD(2003)0189
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen

600

BIJLAGE I

611

BIJLAGE II

611

P5_TA(2004)0238
Toepassing van het Verdrag van Aarhus *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op EG-instellingen en organisaties (COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0242
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op EG-instellingen en organisaties

613

P5_TA(2004)0239
Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD))

626

P5_TC1-COD(2003)0246
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

626

P5_TA(2004)0240
Beheer van afval van de winningsindustrieën *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van de winningsindustrieën (COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD))

633

P5_TC1-COD(2003)0107
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 maart 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van de winningsindustrieën

634

BIJLAGE I
BELEID TER VOORKOMING VAN ZWARE ONGEVALLEN EN INFORMATIE DIE AAN HET BETROKKEN PUBLIEK MOET WORDEN VERSTREKT

653

BIJLAGE II
AFVALKARAKTERISERING

655

BIJLAGE III
CRITERIA VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE CLASSIFICATIE VAN AFVALVOORZIENINGEN

655

P5_TA(2004)0241
Toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter: Verdrag van Aarhus *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS))

656

P5_TA(2004)0242
Europees programma voor radionavigatie per satelliet *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de beheersstructuren van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet (COM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS))

657

P5_TA(2004)0243
Bewijsverkrijgingsbevel voor gebruik in strafprocedures *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

659

P5_TA(2004)0244
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (COM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS))

663

P5_TA(2004)0245
Bescherming van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerpbesluit van de Commissie ter vaststelling van een passend beschermingsniveau voor gegevens van persoonlijke aard in de bestanden van vliegtuigpassagiers (PNR) die naar het Bureau Douane en Grensbescherming van de Verenigde Staten worden doorgezonden (2004/2011(INI))

665

P5_TA(2004)0246
Europese strategie voor milieu en gezondheid
Resolutie van het Europees Parlement over een Europese strategie voor milieu en gezondheid (COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

670

 

Donderdag, 1 april 2004

2004/C 103E/4

NOTULEN

675

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding (debat)

Stemmingen

Goedkeuring van de Commissie in haar nieuwe samenstelling (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 4/2004 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Trekvisbestanden in de westelijke en centrale Stille Oceaan *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Genetische hulpbronnen in de landbouw * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserijovereenkomst EG/Guinee-Bissau * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserijcontroleprogramma's * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Waarnemersregeling van de EG voor vissersvaartuigen in het gereglementeerde gebied van de NAFO * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserijovereenkomst EG/Guinee * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Op euromunten lijkende medailles en penningen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Asielstelsels (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens *** III (stemming)

Gewijzigde begroting nr. 3/2004 (stemming)

Algemene regels inzake meertaligheid (wijziging Reglement) (stemming)

Toewijzing van slots op communautaire luchthavens *** II (stemming)

SIS (afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen) *** I (stemming)

Visserijovereenkomst EG/Denemarken en Groenland * (stemming)

Europese Raad/Veiligheid in Europa (stemming)

Doorgeven van gegevens van vervoerde personen * (stemming)

Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * (stemming)

Regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid * (stemming)

Olympisch bestand (stemming)

Situatie in Kosovo (stemming)

Industries extractives (stemming)

Grondrechten in de EU (2003) (stemming)

Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (stemming)

Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding (stemming)

Budgettering EOF (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Afvalpreventie en afvalrecycling (debat)

Internationale conferentie over hernieuwbare energie (Bonn, juni 2004) (verklaring gevolgd door een debat)

Stemmingen

Internationale conferentie over hernieuwbare energie (Bonn, juni 2004) (stemming)

Kredietoverschrijvingen

Samenstelling commissies en delegaties

Samenstelling Parlement

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Besluiten inzake bepaalde documenten

Rechten van doofblinden (schriftelijke verklaring)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

695

BIJLAGE 1

696

BIJLAGE II

713

AANGENOMEN TEKSTEN

762

P5_TA(2004)0247
Goedkeuring van de Commissie in haar nieuwe samenstelling
Besluit van het Europees Parlement houdende goedkeuring van de Commissie in haar nieuwe samenstelling

762

P5_TA(2004)0248
Gewijzigde begroting nr. 4/2004
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD))

762

BIJLAGE 1

763

P5_TA(2004)0249
Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (COM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD))

764

P5_TA(2004)0250
Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies alsmede van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (COM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD))

764

P5_TA(2004)0251
Trekkende visbestanden in het westelijke en centrale gedeelte van de Stille Oceaan ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Gemeenschap tot het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van over grote afstanden trekkende visbestanden in het westelijke en centrale gedeelte van de Stille Oceaan (COM(2003) 855 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC))

765

P5_TA(2004)0252
Genetische hulpbronnen in de landbouw *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautair programma inzake de instandhouding, karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw (COM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS))

766

P5_TA(2004)0253
Visserijovereenkomst EG/Guinee-Bissau *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de wijzigingen in het Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau en in het Besluit van de Raad van 26 februari 2001 tot vaststelling van voorwaarden waaronder aan Guinee-Bissau financiële steun op visserijgebied wordt toegekend (COM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS))

766

P5_TA(2004)0254
Structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (COM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS))

768

P5_TA(2004)0255
Visserijcontroleprogramma's *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de visserijcontroleprogramma's van de lidstaten (COM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS))

771

P5_TA(2004)0256
Waarnemersregeling van de EG voor vissersvaartuigen in het gereglementeerde gebied van de NAFO *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 van de Raad tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het Noordwestelijk Deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (COM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS))

775

P5_TA(2004)0257
Visserijovereenkomst EG/Guinee *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 (COM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS))

775

P5_TA(2004)0258
Op euromunten lijkende medailles en penningen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS))

779

P5_TA(2004)0259
Op euromunten lijkende medailles en penningen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. ... betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS))

779

P5_TA(2004)0260
Asielstelsels
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Naar toegankelijker, rechtvaardiger en beter beheerde asielstelsels (COM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI))

780

P5_TA(2004)0261
Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap (PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD))

788

P5_TA(2004)0262
Gewijzigde begroting nr. 3/2004
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

789

P5_TA(2004)0263
Gewijzigde begroting nr. 3/2004
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

790

P5_TA(2004)0264
Algemene regels inzake meertaligheid (wijziging Reglement)
Besluit van het Europees Parlement over de in het Reglement van het Europees Parlement aan te brengen wijzigingen met het oog op voorzorgsmaatregelen in verband met de toepassing van de algemene regels inzake meertaligheid (2003/2227(REG))

791

P5_TA(2004)0265
Toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD))

793

P5_TA(2004)0266
SIS (afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (COM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD))

794

P5_TC1-COD(2003)0198
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 april 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

795

P5_TA(2004)0267
Visserijovereenkomst EG/Denemarken en Groenland *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds (COM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS))

798

P5_TA(2004)0268
Resultaten van de Europese Raad van 25-26 maart 2004
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de Europese Raad van 25-26 maart 2004

799

P5_TA(2004)0269
Gemeenschappelijk visserijbeleid: regionale adviesraden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS))

806

P5_TA(2004)0270
Olympisch bestand
Resolutie van het Europees Parlement over een Olympisch bestand

816

P5_TA(2004)0271
Situatie in Kosovo
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Kosovo

817

P5_TA(2004)0272
Winningsindustrieën
Resolutie van het Europees Parlement over het in opdracht van de Wereldbank opgestelde verslag over winningsindustrieën

819

P5_TA(2004)0273
Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (2003/2254(INI))

822

P5_TA(2004)0274
Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding
Resolutie van het Europees Parlement over het periodieke verslag 2003 van de Commissie over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding (COM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI))

826

P5_TA(2004)0275
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
Resolutie van het Europees Parlement over de opneming in de begroting van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 2003/2163(INI))

833

P5_TA(2004)0276
Hernieuwbare energie
Resolutie van het Europees Parlement over de internationale conferentie over hernieuwbare energie (Bonn, juni 2004)

838

P5_TA(2004)0277
Rechten van personen met gezichts- en gehoorschade
Verklaring van het Europees Parlement over de rechten van personen met gezichts- en gehoorschade (doofblinden)

840


NL

 

Top