Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:087E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 87, 07 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 87E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
7 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003 — 2004

 

Maandag, 17 november 2003

2004/C 087E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Mededelingen van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Samenstelling Parlement

Onderzoek geloofsbrieven

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Europees jaar van personen met een handicap (2003) (verklaring gevolgd door een debat)

Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte (2002-2006) * (debat)

Investeren in onderzoek (debat)

Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken *** I — Pan-Europese eoverheidsdiensten *** I — Pakket telecommunicatieregelgeving (debat)

Bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie * (debat)

Samenstelling Parlement

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

17

 

Dinsdag, 18 november 2003

2004/C 087E/2

NOTULEN

19

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Mededeling van de Voorzitter

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Wetgevings- en werkprogramma voor 2004 — Eurostat (verklaring gevolgd door een debat)

STEMMINGEN

Gemeenschappelijke marktordening voor hop * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bescherming van planten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Buitengrensdoorlaatposten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Valse euromunten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Aanwerving van ambtenaren van de EG naar aanleiding van de uitbreiding * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken *** I (stemming)

Pan-Europese e-overheidsdiensten *** I (stemming)

Bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie * (stemming)

Investeren in onderzoek (stemming)

Pakket telecommunicatieregelgeving (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten *** I (debat)

Toegang tot de markt voor havendiensten *** III (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Kankerscreening * (debat)

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging *** I (debat)

Overbrenging van afvalstoffen *** I (debat)

Thematische strategie inzake bodembescherming (debat)

Beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** III (debat)

Identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

30

BIJLAGE 1

32

BIJLAGE II

36

AANGENOMEN TEKSTEN

40

P5_TA(2003)0487
Gemeenschappelijke marktordening voor hop *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

40

P5_TA(2003)0488
Bescherming van planten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten zoals herzien en in november 1997 goedgekeurd bij Resolutie 12/97 van de Negenentwintigste Zitting van de FAO-Conferentie (COM(2003)470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS))

40

P5_TA(2003)0489
Controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen (COM(2003)18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS))

41

P5_TA(2003)0490
Buitengrensdoorlaatposten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense Republiek met het oog op de aanneming van een beschikking van de Raad houdende vaststelling van de minimumaanduidingen voor signalisatie aan de buitengrensdoorlaatposten (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))

42

P5_TA(2003)0491
Valse euromunten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de analyse van en de samenwerking inzake valse euromunten (13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS))

44

P5_TA(2003)0492
Aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de uitbreiding *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Cyprus, Slowakije, Slovenië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen en Tsjechië (COM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS))

45

P5_TA(2003)0493
Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken (COM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD))

45

P5_TA(2003)0494
Pan-Europese eoverheidsdiensten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese eoverheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC) (COM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

46

P5_TC1-COD(2003)0147
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 november 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese eoverheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC)

46

BIJLAGE I
PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

56

BIJLAGE II
HORIZONTALE MAATREGELEN

58

P5_TA(2003)0495
Investeren in onderzoek
Resolutie van he Europees Parlement over investeren in onderzoek: een actieplan voor Europa (COM(2003) 226 — 2003/2148(INI))

60

P5_TA(2003)0496
Pakket telecommunicatieregelgeving
Resolutie van het Europees Parlement over het achtste verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving (COM(2002) 695 — 2003/2090(INI))

65

 

Woensdag, 19 november 2003

2004/C 087E/3

NOTULEN

70

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Voortgangsverslag over de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie met inbegrip van het hoofdstuk begroting (verklaringen gevolgd door een debat)

Euromed (verklaringen gevolgd door een debat)

STEMMINGEN

Schending van de rechten van de vrouw (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** III (stemming)

Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten *** I (stemming)

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging *** I (stemming)

Continuïteit van de voorziening met aardolieproducten *** I (eindstemming)

Kankerscreening * (stemming)

Identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten * (stemming)

Welkomstwoord

In opslag houden van minimumvoorraden van ruwe aardolie en/of aardolieproducten * (eindstemming)

Overbrenging van afvalstoffen *** I (stemming)

Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte (2002-2006) * (stemming)

Thematische strategie inzake bodembescherming (stemming)

Kaderrichtlijn afval (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Resultaat van de Top EU/Rusland (verklaringen gevolgd door een debat)

Betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden (debat)

Noordelijke dimensie (verklaringen gevolgd door een debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Samenstelling van de Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Verzoek om raadpleging van het Economische en Sociaal Comité

Europees defensiematerieel (debat)

Stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa (debat)

Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina (debat)

Schengen-informatiesysteem (SIS II) (debat)

Top EU/Canada (Ottawa, 17 december 2003) (verklaring gevolgd door een debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

85

BIJLAGE I

87

BIJLAGE II

89

BIJLAGE III

102

AANGENOMEN TEKSTEN

145

P5_TA(2003)0497
Schending van de rechten van de vrouw
Resolutie van het Europees Parlement over de schending van de rechten van de vrouw en de internationale betrekkingen van de EU (2002/2286(INI))

145

P5_TA(2003)0498
Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD))

149

P5_TA(2003)0499
Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (COM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD))

150

P5_TC1-COD(2003)0089
Standpunt van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

150

BIJLAGE I
WIJZIGINGEN VAN DE BIJLAGE BIJ HET INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974

160

BIJLAGE II
INTERNATIONALE CODE VOOR DE BEVEILIGING VAN SCHEPEN EN HAVENFACILITEITEN

169

BIJLAGE III

194

P5_TA(2003)0500
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (COM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD))

246

P5_TC1-COD(2003)0032
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 november 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

246

P5_TA(2003)0501
Continuïteit van de voorziening met aardolieproducten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende coördinatie van de maatregelen met betrekking tot de continuïteit van de voorziening met aardolieproducten (COM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))

263

P5_TA(2003)0502
Kankerscreening *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over kankerscreening (COM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

263

P5_TA(2003)0503
Identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3508/92 (COM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS))

269

P5_TA(2003)0504
In opslag houden van minimumvoorraden van ruwe aardolie en/of aardolieproducten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende intrekking van Richtlijnen 68/414/EEG en 98/93/EG van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden, alsmede Richtlijn 73/238/EEG van de Raad betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieproducten (COM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS))

280

P5_TA(2003)0505
Overbrenging van afvalstoffen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (COM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD))

281

P5_TC1-COD(2003)0139
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 november 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen

281

BIJLAGE IA

325

BIJLAGE IB

328

BIJLAGE II
INFORMATIE EN DOCUMENTATIE BETREFFENDE DE KENNISGEVING

331

BIJLAGE III
LIJST VAN AFVALSTOFFEN DIE VERGEZELD MOETEN GAAN VAN BEPAALDE INFORMATIE („GROENE” LIJST VAN AFVALSTOFFEN)

332

BIJLAGE IV
LIJST VAN AFVALSTOFFEN WAARVOOR DE PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING EN TOESTEMMING GELDT („ORANJE” LIJST VAN AFVALSTOFFEN)

334

BIJLAGE IV A
AFVALSTOFFEN OPGENOMEN IN BIJLAGE III MAAR WAARVOOR DE PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING EN TOESTEMMING GELDT (ARTIKEL 3, LID 3)

336

BIJLAGE V
AFVALSTOFFEN WAARVOOR HET UITVOERVERBOD VAN ARTIKEL 36 GELDT

336

BIJLAGE VI
BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN VOOR NUTTIGE TOEPASSING BESTEMDE AFVALSTOFFEN VAN BIJLAGE III (ARTIKEL 17)

384

BIJLAGE VII
CHEMISCHE STOFFEN OPGENOMEN IN DE BIJLAGEN A, B EN C VAN HET VERDRAG VAN STOCKHOLM

385

BIJLAGE VIII
RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER (ARTIKEL 41)

385

BIJLAGE IX
AANVULLENDE VRAGENLIJST IN VERBAND MET DE RAPPORTAGEPLICHT VAN DE LIDSTATEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 53, LID 3

386

P5_TA(2003)0506
Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte (2002-2006) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/834/EG tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: „Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte” (2002-2006) (COM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

390

P5_TA(2003)0507
Thematische strategie inzake bodembescherming
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie „Naar een thematische strategie inzake bodembescherming” (COM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS))

395

P5_TA(2003)0508
Kaderrichtlijn afval
Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag inzake Richtlijn 75/442/EEG (kaderrichtlijn afval) (COM(2003) 250 — 2003/2124(INI))

400

 

Donderdag, 20 november 2003

2004/C 087E/4

NOTULEN

405

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Wederzijds begrip in de betrekkingen tussen EU/regio's van de niet-geïndustrialiseerde wereld * — Bevordering actief Europees burgerschap * — Organisaties op Europees niveau actief op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen *** I (debat)

Mededeling van de Voorzitter

Welkomstwoord

STEMMINGEN

Verbetering van de veiligheid op zee (benoeming van de leden van de tijdelijke commissie) (stemming)

Verzoek om raadpleging van het Economische en Sociaal Comité over de sociale dimensie van cultuur (artikel 52 van het Reglement)

Schengen-informatiesysteem (SIS II) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Toegang tot de markt voor havendiensten *** III (stemming)

Organisaties op Europees niveau actief op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen *** I (stemming)

Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina * (stemming)

Wederzijds begrip in de betrekkingen tussen EU/regio's van de niet-geïndustrialiseerde wereld * (stemming)

Bevordering actief Europees burgerschap * (stemming)

Persistente organische verontreinigende stoffen * (stemming)

Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand * (stemming)

Voortgangsverslag over de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie met inbegrip van het hoofdstuk begroting (stemming)

Euromed (stemming)

Resultaat van de Top EU/Rusland (stemming)

Betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden (stemming)

Noordelijke dimensie (stemming)

Europees defensiematerieel (stemming)

Stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De huidige situatie rond de Europese netwerken en Infopoints (Mondelinge vraag met debat)

DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

Sri Lanka (debat)

Atjeh (debat)

Vietnam: godsdiensvrijheid (debat)

EINDE VAN HET DEBAT OVER SCHENDINGEN VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

Agenda

STEMMINGEN

Sri Lanka (stemming)

Atjeh (stemming)

Vietnam: Godsdienstvrijheid (stemming)

STEMMINGEN

Ingekomen stukken

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies en delegaties

Machtiging tot het opstellen van initiatiefverslagen — Samenwerking tussen commissies

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

421

BIJLAGE 1

423

BIJLAGE II

436

AANGENOMEN TEKSTEN

466

P5_TA(2003)0509
Tweede generatie van het Schengen-informatiesysteem (SIS II)
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de tweede generatie van het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (2003/2180(INI))

466

P5_TA(2003)0510
Toegang tot de markt voor havendiensten *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over toegang tot de markt voor havendiensten (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

471

P5_TA(2003)0511
Gelijkheid van vrouwen en mannen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen actief zijn (COM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

471

P5_TC1-COD(2003)0109
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen actief zijn

472

BIJLAGE

476

P5_TA(2003)0512
Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2000 van de Raad van 22 mei 2000 betreffende de ondersteuning van de Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo (MINUK) en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina (OHR) (COM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

478

P5_TA(2003)0513
Wederzijds begrip in de betrekkingen tussen EU/regio's van de niet-geïndustrialiseerde wereld *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor organen die het wederzijds begrip in de betrekkingen tussen de Europese Unie en bepaalde regio's van de niet-geïndustrialiseerde wereld bevorderen (COM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

480

P5_TA(2003)0514
Bevordering actief Europees burgerschap *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap (civic participation) (COM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

484

P5_TA(2003)0515
Persistente organische verontreinigende stoffen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (COM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

495

P5_TA(2003)0516
Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (COM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

497

P5_TA(2003)0517
Financiële bepalingen in het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa
Resolutie van het Europees Parlement over de financiële bepalingen in het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa

498

P5_TA(2003)0518
Euromed
Resolutie van het Europees Parlement over Euromed

500

P5_TA(2003)0519
Top EU/Rusland
Resolutie van het Europees Parlement over de 12e Top tussen de EU en Rusland van 6 november 2003 in Rome

503

P5_TA(2003)0520
Betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden
Resolutie van het Europees Parlement over de grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden (COM(2003) 104 — 2003/2018(INI))

506

P5_TA(2003)0521
Noordelijke dimensie
Resolutie van het Europees Parlement over de Noordelijke dimensie

515

P5_TA(2003)0522
Europees defensiematerieel
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over Europese defensie — Industriële en marktvraagstukken — Naar een EU-beleid voor defensiematerieel (COM(2003) 113 — 2003/2096(INI))

518

P5_TA(2003)0523
Stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa
Resolutie van het Europees Parlement over het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa: Tweede jaarverslag (COM(2003) 139 — 2003/2094(INI))

521

P5_TA(2003)0524
Sri Lanka
Resolutie van het Europees Parlement over Sri Lanka

527

P5_TA(2003)0525
Atjeh
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de Indonesische provincie Atjeh

528

P5_TA(2003)0526
Vietnam
Resolutie van het Europees Parlement over Vietnam

531


NL

 

Top