Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:076E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 76, 25 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 76E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
25 maart 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003-2004

 

Maandag, 1 september 2003

2004/C 076E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Verklaringen van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Samenstelling fracties

Verdediging van de immuniteit

Toepassing van het Reglement

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Verzoekschriften

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Gevolgen van de hittegolf van deze zomer (verklaring gevolgd door een debat)

Toereikendheid van het eigen vermogen van banken (debat)

Rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

29

 

Dinsdag, 2 september 2003

2004/C 076E/2

NOTULEN

31

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Economische en sociale cohesie (voortgangsverslag) — Structureel gehandicapte regio's (debat)

Luchtdiensten ***I (debat)

Zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China * (debat)

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I (debat)

STEMMINGEN

Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 52) (stemming)

Bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden ***II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Meststoffen ***II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW) ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Arbeidskrachten in de Gemeenschap: steekproefenquête ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Toepassing van het ne bis in idem-beginsel * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Europees verbintenissenrecht (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Luchtdiensten ***I (stemming)

Zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China * (stemming)

Toereikendheid van het eigen vermogen van banken (stemming)

Economische en sociale cohesie (voortgangsverslag) (stemming)

Structureel gehandicapte regio's (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I (voortzetting debat)

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***I (debat)

Visserijprotocol EU/Groenland: evaluatie halverwege (debat)

Stand van de voorbereiding van de vijfde WTO-ministerconferentie te Cancun (Mededeling van de Commissie)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Mededeling van de Voorzitter

Rechten en waardigheid van personen met een handicap (debat)

Visserijovereenkomst EG/Guinee * (debat)

DAPHNE II (2004-2008) ***I (debat)

Landbouwrekeningen in de Gemeenschap ***I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

47

BIJLAGE I

49

BIJLAGE II

57

AANGENOMEN TEKSTEN

71

P5_TA(2003)0344
Bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (gecodificeerde versie) (COM(2003) 127 — C5-0127/2003 — 1999/0085(COD))

71

P5_TA(2003)0345
Comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden (Artikel 251 van het EG-Verdrag) ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is (11253/2/2002 — C5-0223/2003 — 2001/0314(COD))

71

P5_TA(2003)0346
Meststoffen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen (12733/2/2002 — C5-0224/2003 — 2001/0212(COD))

72

P5_TA(2003)0347
Administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 218/92 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW) met betrekking tot aanvullende maatregelen ter zake van de levering van reisdiensten (COM(2003) 78 — C5-0145/2003 — 2003/0057(COD))

73

P5_TA(2003)0348
Statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/16/EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (COM(2003) 158 — C5-0157/2003 — 2003/0060(COD))

74

P5_TC1-COD(2003)0060
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 september 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/16/EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten

74

P5_TA(2003)0349
Arbeidskrachten in de Gemeenschap: steekproefenquête ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap met het oog op aanpassing van de lijst van kenmerken van de enquête (COM(2003) 109 — C5-0105/2003 — 2003/0047(COD))

76

P5_TC1-COD(2003)0047
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 september 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap met het oog op aanpassing van de lijst van kenmerken van de enquête

77

P5_TA(2003)0350
Administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde
Resolutie van het Europees Parlement over de wijziging van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (6522/2003 — C5-0216/2003 — 2001/0133 (COD))

80

P5_TA(2003)0351
Directe en indirecte belastingen: wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten
Resolutie van het Europees Parlement over de wijziging van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn van de Raad en het Europees Parlement houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen (6930/2003 — C5-0217/2003 — 2001/0134(COD))

81

P5_TA(2003)0352
Voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (COM(2002) 719 — C5-0002/2003 — 2002/0298(CNS))

82

P5_TA(2003)0353
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (14363/2002 — C5-0590/2002 — 2002/0824(CNS))

85

P5_TA(2003)0354
Toepassing van het „ne bis in idem”-beginsel *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense Republiek betreffende de aanneming van het kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het „ne bis in idem”-beginsel (7246/2003 — C5-0165/2003 — 2003/0811(CNS))

86

P5_TA(2003)0355
Europees verbintenissenrecht
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een coherenter Europees verbintenissenrecht: een actieplan (COM(2003) 68 — 2003/2093(INI))

95

P5_TA(2003)0356
Luchtdiensten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (COM(2003) 94 — C5-0065/2003 — 2003/0044(COD))

97

P5_TC1-COD(2003)0044
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 september 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen

98

P5_TA(2003)0357
Zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds (6049/1/2003 — COM(2002) 97 — C5-0062/2003 — 2002/0048(CNS))

102

P5_TA(2003)0358
Toereikendheid van het eigen vermogen van banken
Resolutie van het Europees Parlement over de toereikendheid van het eigen vermogen van banken (Bazel II) (2001/2257(INI))

103

P5_TA(2003)0359
Economische en sociale cohesie
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie „Tweede voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie”: regionale tendensen, discussie over toekomstige ontwikkelingen (COM(2003) 34 — 2003/2095(INI))

107

P5_TA(2003)0360
Structureel gehandicapte regio's
Resolutie van het Europees Parlement over de structureel gehandicapte regio's (eilanden, berggebieden, gebieden met een lage bevolkingsdichtheid) in het kader van het cohesiebeleid en van de institutionele vooruitzichten voor dit beleid (2002/2119(INI))

111

 

Woensdag, 3 september 2003

2004/C 076E/3

NOTULEN

117

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Betrekkingen EU/Cuba (debat)

Europese Conventie (debat)

Welkomstwoord

STEMMINGEN

Gewijzigde begroting nr. 3/2003 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserijovereenkomst EG/Guinee * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserijprotocol EU/Groenland: evaluatie halverwege (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I (stemming)

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)

DAPHNE II (2004-2008) ***I (stemming)

Landbouwrekeningen in de Gemeenschap ***I (stemming)

Rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht (stemming)

Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid (stemming)

Rechten en waardigheid van personen met een handicap (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Toestand in Irak (verklaringen gevolgd door een debat)

Mensenrechten in de wereld in 2002 en mensenrechtenbeleid van de Europese Unie — EU en de bestrijding van het martelen (gecombineerde behandeling)

Grondrechten in de Europese Unie (2002) (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Waterbeheer in ontwikkelingslanden — Handel en ontwikkeling (debat)

Gezondheid en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (debat)

Participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid (debat)

Communautair ontwikkelingsbeleid en tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

129

BIJLAGE I

131

BIJLAGE II

140

AANGENOMEN TEKSTEN

167

P5_TA(2003)0361
Gewijzigde begroting nr. 3/2003
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2003 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 — Afdeling III — Commissie (10190/2003 — C5-0289/2003 — 2003/2103(BUD))

167

P5_TA(2003)0362
Visserijovereenkomst EG/Guinee *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol 2000-2001 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 (COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS))

168

P5_TA(2003)0363
Visserijprotocol EU/Groenland: evaluatie halverwege
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de evaluatie halverwege van het vierde visserijprotocol tussen de EU en Groenland (COM(2002) 697 — 2003/2035(INI))

169

P5_TA(2003)0364
Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2001/25/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (COM(2003) 1 — C5-0006/2003 — 2003/0001(COD))

172

P5_TC1-COD(2003)0001
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/..../EG van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2001/25/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden

173

BIJLAGE

177

P5_TA(2003)0365
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (COM(1998) 779 — C4-0137/1999 — 1998/0360(COD))

178

P5_TC1-COD(1998)0360
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

179

BIJLAGE I
(artikel 56)

211

BIJLAGE II
(artikel 68)

212

P5_TA(2003)0366
DAPHNE II (2004-2008) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (het DAPHNE II-programma) (COM(2003) 54 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD))

213

P5_TC1-COD(2003)0025
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2003 met met het oog op de aanneming van Besluit nr.../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (het DAPHNE II-programma)

213

BIJLAGE
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN ACTIES

220

P5_TA(2003)0367
Landbouwrekeningen in de Gemeenschap ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap (COM(2003) 50 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD))

223

P5_TA(2003)0368
Rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht
Resolutie van het Europees Parlement over de rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht (2001/2151(INI))

224

P5_TA(2003)0369
Agenda voor het sociaal beleid
Resolutie van het Europees Parlement over het scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid (COM(2003) 57 — 2003/2097(INI))

226

P5_TA(2003)0370
Rechten en waardigheid van personen met een handicap
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Naar een wettelijk bindend instrument van de Verenigde Naties ter bevordering en bescherming van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap (COM(2003) 16 — 2003/2100(INI))

231

 

Donderdag, 4 september 2003

2004/C 076E/4

NOTULEN

238

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Regionale talen en culturele verscheidenheid (debat)

Televisie zonder grenzen (debat)

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Cultuurindustrie (debat)

STEMMINGEN

Communautair ontwikkelingsbeleid en tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Regionale talen en culturele verscheidenheid (stemming)

Gevolgen van de hittegolf van deze zomer (stemming)

Betrekkingen EU/Cuba (stemming)

Mensenrechten in de wereld in 2002 en mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (stemming)

Grondrechten in de Europese Unie (2002) (stemming)

Waterbeheer in ontwikkelingslanden (stemming)

Handel en ontwikkeling (stemming)

Gezondheid en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (stemming)

Participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid (stemming)

Televisie zonder grenzen (stemming)

Cultuurindustrie (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Toepassing van de associatieovereenkomst EG-Israël (verklaring gevolgd door een debat)

Traditionele ACS-leveranciers van bananen (debat)

Ontkoppeling van steun voor doeltreffendere steun (debat)

DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

India: aanslag te Mumbai (debat)

Liberia (debat)

Birma (debat)

EINDE VAN HET DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

STEMMINGEN

India: aanslag te Mumbai (stemming)

Liberia (stemming)

Birma (stemming)

Traditionele ACS-leveranciers van bananen (stemming)

Ontkoppeling van steun voor doeltreffendere steun (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies

Machtiging tot het opstellen van initiatiefverslagen

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

263

BIJLAGE I

265

BIJLAGE II

286

AANGENOMEN TEKSTEN

370

P5_TA(2003)0371
Communautair ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 2001 van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake het communautair ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp (COM(2002) 490 — 2002/2246(INI))

370

P5_TA(2003)0372
Europese regionale en minder gebruikte talen — minderheidstalen in de EU — mede gelet op de uitbreiding en de culturele verscheidenheid
Resolutie van het Europees Parlement met aanbevelingen aan de Commissie inzake de Europese regionale en minder gebruikte talen — minderheidstalen in de EU — mede gelet op de uitbreiding en de culturele verscheidenheid (2003/2057(INI))

374

BIJLAGE
UITVOERIGE AANBEVELINGEN VOOR DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

377

P5_TA(2003)0373
Gevolgen van de hete zomer
Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van de hete zomer

382

P5_TA(2003)0374
Betrekkingen tussen de EU en Cuba
Resolutie van het Europees Parlement over de betrekkingen tussen de EU en Cuba

384

P5_TA(2003)0375
Mensenrechten in de wereld in 2002 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten in de wereld in 2002 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2002/2011(INI))

386

P5_TA(2003)0376
Grondrechten in de Europese Unie (2002)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2002) (2002/2013(INI))

412

P5_TA(2003)0377
Waterbeheer in ontwikkelingslanden
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over waterbeheer in ontwikkelingslanden: beleid en prioriteiten in de ontwikkelingssamenwerking van de EU (COM(2002) 132 — C5-0335/2002 — 2002/2179(COS))

430

P5_TA(2003)0378
Handel en ontwikkeling
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Handel en ontwikkeling — Hulp aan ontwikkelingslanden om de voordelen van handel te benutten (COM(2002) 513 — 2002/2282(INI))

435

P5_TA(2003)0379
Gezondheid en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake gezondheid en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (COM(2002) 129 — C5-0334/2002 — 2002/2178(COS))

441

P5_TA(2003)0380
Participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité — Participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid (COM(2002) 598 — 2002/2283(INI))

447

P5_TA(2003)0381
„Televisie zonder grenzen”
Resolutie van het Europees Parlement over „Televisie zonder grenzen” (2003/2033(INI))

453

P5_TA(2003)0382
Cultuurindustrie
Resolutie van het Europees Parlement over cultuurindustrie (2002/2127(INI))

459

P5_TA(2003)0383
Bomaanslagen in Mumbai
Resolutie van het Europees Parlement over de bomaanslagen in Mumbai

467

P5_TA(2003)0384
Situatie in Liberia
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Liberia

468

P5_TA(2003)0385
Birma
Resolutie van het Europees Parlement over Birma

470

P5_TA(2003)0386
Traditionele ACS-leveranciers van bananen
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van bananen (Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad) — Tweejaarlijks verslag van de Commissie 2002 (COM(2002) 763 — 2003/2091(INI))

472

P5_TA(2003)0387
Ontkoppeling van steun: voor doeltreffendere steun
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake „Ontkoppeling van steun: voor doeltreffendere steun” (COM(2002) 639 — 2002/2284(INI))

474


NL

 

Top