EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:069E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 69, 19 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 69E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
19 maart 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003 — 2004

 

Woensdag, 18 juni 2003

2004/C 069E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaring van de Voorzitter

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Ingekomen stukken

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Agenda

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Europese Conventie (buitengewoon debat) (artikel 110 bis van het Reglement)

Welkomstwoord

Midden-Oosten (verklaringen gevolgd door een debat)

Veiligheidsstrategie voor de Europese Unie — Tenuitvoerlegging van het programma van de Verenigde Naties ter bestrijding van de illegale handel in lichte wapens (verklaringen gevolgd door een debat)

Toekomst van de textielovereenkomst in het kader van de WHO-onderhandelingen (verklaring gevolgd door een debat)

Statuut en financiering van Europese politieke partijen *** I (debat)

Energiesamenwerking met de ontwikkelingslanden (debat)

Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** II (debat)

Bescherming en instandhouding van het mariene milieu (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

10

 

Donderdag, 19 juni 2003

2004/C 069E/2

NOTULEN

12

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** II (debat)

Visbestanden in de Middellandse Zee (debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

STEMMINGEN

Toewijzing van slots op communautaire luchthavens *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie *** II (in briefvorm) (stemming)

Visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de olympische spelen en/of de paralympische spelen van 2004 in Athene * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visbestanden in de Middellandse Zee (stemming)

Structuurfondsen (2001) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Cohesiefonds (2001) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers *** II (stemming)

Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** II (stemming)

Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** II (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2003 (amendementen) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2003 (resolutie) (stemming)

Statuut en financiering van Europese politieke partijen *** I (stemming)

Statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap * (stemming)

Transatlantisch partnerschap (stemming)

Open coördinatiemethode op het gebied van het gemeenschappelijk immigratiebeleid/Integratie van migratievraagstukken in de betrekkingen van de Europese Unie met ontwikkelingslanden (stemming)

Illegale handel in lichte wapens (stemming)

Energiesamenwerking met de ontwikkelingslanden (stemming)

Bescherming en instandhouding van het mariene milieu (stemming)

Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (2001) (stemming)

Vermindering hoeveelheid overboord gezette vis (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Samenstelling commissies

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

24

BIJLAGE I

26

BIJLAGE II

39

AANGENOMEN TEKSTEN

54

P5_TA(2003)0276
Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (COM(2003) 207 — C5-0186/2003 — 2001/0140(COD))

54

P5_TA(2003)0277
Bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad (14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD))

55

P5_TA(2003)0278
Bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD))

56

P5_TA(2003)0279
Communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie *** II
Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie (14089/1/2002 — C5-0130/2003 — 2001/0197(COD))

56

P5_TA(2003)0280
Visa voor de leden van de olympische familie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake maatregelen ter vergemakkelijking van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de olympische spelen en/of de paralympische spelen van 2004 in Athene (COM(2003) 172 — C5-0181/2003 — 2003/0061(CNS))

57

P5_TA(2003)0281
Visbestanden in de Middellandse Zee
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement betreffende de vaststelling van een communautair actieplan voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2002/2281(INI))

58

P5_TA(2003)0282
Structuurfondsen in 2001
Resolutie van het Europees Parlement over het 13e jaarlijks verslag van de Commissie over de Structuurfondsen in 2001 (COM(2002) 591 — 2003/2019(INI))

61

P5_TA(2003)0283
Cohesiefonds (2001)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarlijks verslag van de Commissie over het Cohesiefonds (2001) (COM(2002) 557 — 2003/2020(INI))

66

P5_TA(2003)0284
Bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD))

69

P5_TC2-COD(2001)0177
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 19 juni 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers

69

BIJLAGE I
ZOÖNOSES EN ZOÖNOSEVERWEKKERS WAARVOOR OP COMMUNAUTAIR NIVEAU DOELSTELLINGEN INZAKE VERMINDERING VAN DE PREVALENTIE MOETEN WORDEN VASTGELEGD OP GROND VAN ARTIKEL 4

82

BIJLAGE II
BESTRIJDING VAN DE IN BIJLAGE I VERMELDE ZOÖNOSES EN ZOÖNOSEVERWEKKERS

82

BIJLAGE III
SPECIFIEKE CRITERIA OM VAST TE STELLEN WELKE SEROTYPEN SALMONELLA VAN BELANG ZIJN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

85

P5_TA(2003)0285
Beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD))

86

P5_TC2-COD(2001)0257
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 19 juni 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

86

BIJLAGE

91

P5_TA(2003)0286
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD))

96

P5_TC2-COD(2002)0073
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 19 juni 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

97

BIJLAGE I
GROEPEN TOEVOEGINGSMIDDELEN

113

BIJLAGE II
BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN HET COMMUNAUTAIRE REFERENTIELABORATORIUM

114

BIJLAGE III
SPECIFIEKE ETIKETTERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BEPAALDE TOEVOEGINGSMIDDELEN EN VOOR VOORMENGSELS

115

BIJLAGE IV
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

116

P5_TA(2003)0287
Gewijzigde begroting nr. 1/2003 (Amendement)
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2003 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0288
Gewijzigde begroting nr. 1/2003
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

116

P5_TA(2003)0289
Statuut en financiering van Europese politieke partijen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen (COM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD))

118

P5_TC1-COD(2003)0039
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 juni 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau

118

P5_TA(2003)0290
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen *
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (COM(2002) 213 — C5-0262/2002 — 2002/0100(CNS))

124

P5_TA(2003)0291
Transatlantisch partnerschap
Resolutie van het Europees Parlement over hernieuwde transatlantische betrekkingen voor het derde millennium

124

P5_TA(2003)0292
Communautair immigratiebeleid
Resolutie van het Europees Parlement over een open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleid (COM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) en over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over „integratie van migratievraagstukken in de betrekkingen van de Europese Unie met ontwikkelingslanden” (COM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS))

129

P5_TA(2003)0293
Illegale handel in lichte wapens
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van het VN-programma ter bestrijding van de illegale handel in lichte wapens.

136

P5_TA(2003)0294
Energiesamenwerking met de ontwikkelingslanden
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over energiesamenwerking met de ontwikkelingslanden (COM(2002) 408 — 2002/2244(INI))

137

P5_TA(2003)0295
Bescherming en instandhouding van het mariene milieu
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie „Naar een strategie voor de bescherming en instandhouding van het mariene milieu” (COM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))

141

P5_TA(2003)0296
Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2001
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarlijks verslag van de Commissie over het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2001 (COM(2002) 596 — C5-0025/2003 — (2003/2021(INI))

146

P5_TA(2003)0297
Actieplan van de Gemeenschap om de teruggooi van vis te beperken
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een actieplan van de Gemeenschap om de teruggooi van vis te beperken (COM(2002) 656 — 2003/2036(INI))

149


NL

 

Top