Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:331E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 331, 31 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 331 E
45e jaargang
31 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2002/C 331 E/01Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2555/2001 tot vaststelling, voor 2002, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften
(COM(2002) 442 def.)
1
2002/C 331 E/02Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking van de Gemeenschap met de landen van Azië en Latijns-Amerika en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2258/96 van de Raad
(COM(2002) 340 def. — 2002/0139(COD))
12
2002/C 331 E/03Voorstel verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 963/2002 van de Raad tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de overeenkomstig de beschikkingen nrs. 2277/96/EGKS en 1889/98/EGKS van de Commissie genomen antidumping- en antisubsidiemaatregelen, evenals voor de niet voltooide antidumping- en antisubsidieonderzoeken en de niet afgehandelde klachten en verzoeken uit hoofde van deze beschikkingen
(COM(2002) 395 def. — 2002/0146(ACC))
20
2002/C 331 E/04Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, ten gunste van de medewerkers van de leden van het Europees Parlement, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
(COM(2002) 405 def. — 2001/0137(COD))
23
2002/C 331 E/05Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus World) (2004-2008)
(COM(2002) 401 def. — 2002/0165(COD))
25
2002/C 331 E/06Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0167(CNS))
50
2002/C 331 E/07Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor Wederopbouw en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0168(CNS))
57
2002/C 331 E/08Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk en de toegang tot de documenten van dit Agentschap
(COM(2002) 406 def. — 2002/0169(COD))
59
2002/C 331 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2309/93 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0170(CNS))
61
2002/C 331 E/10Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/90 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting voor Opleiding en de toegang tot de documenten van deze Stichting
(COM(2002) 406 def. — 2002/0171(CNS))
63
2002/C 331 E/11Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en de toegang tot de documenten van deze Stichting, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1417/76
(COM(2002) 406 def. — 2002/0172(CNS))
65
2002/C 331 E/12Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
(COM(2002) 406 def. — 2002/0173(CNS))
67
2002/C 331 E/13Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 voor wat betreft de interne controlesystemen van het Communautair Bureau voor Planterassen en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0174(CNS))
69
2002/C 331 E/14Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 302/93 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en de toegang tot de documenten van dit Waarnemingscentrum
(COM(2002) 406 def. — 2002/0175(CNS))
71
2002/C 331 E/15Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/97 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en de toegang tot de documenten van dit Waarnemingscentrum
(COM(2002) 406 def. — 2002/0176(CNS))
73
2002/C 331 E/16Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 voor wat betreft de interne controlesystemen van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0177(CNS))
75
2002/C 331 E/17Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de toegang tot de documenten van dit Bureau
(COM(2002) 406 def. — 2002/0178(CNS))
77
2002/C 331 E/18Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de toegang tot de documenten van deze Autoriteit
(COM(2002) 406 def. — 2002/0179(CNS))
79
2002/C 331 E/19Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding en de toegang tot de documenten van dit Centrum, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1416/76
(COM(2002) 406 def. — 2002/0180(CNS))
82
2002/C 331 E/20Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. …/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart
(COM(2002) 406 def. — 2002/0181(COD))
85
2002/C 331 E/21Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. …/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart
(COM(2002) 406 def. — 2002/0182(COD))
87
2002/C 331 E/22Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de Internationale Cacao-overeenkomst van 2001 namens de Europese Gemeenschap
(COM(2002) 438 def. — 2002/0190(ACC))
89
2002/C 331 E/23Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de financiering van bepaalde activiteiten van Europol in het kader van de samenwerking inzake terrorismebestrijding
(COM(2002) 439 def. — 2002/0196(CNS))
111
2002/C 331 E/24Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Tsjechië, Maleisië, Rusland, de Republiek Korea en Slowakije
(COM(2002) 447 def.)
115
2002/C 331 E/25Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen
(COM(2002) 449 def. — 2002/0198(CNS))
121
2002/C 331 E/26Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief E 425 konjac
(COM(2002) 451 def. — 2002/0201(COD)) (1)
124
2002/C 331 E/27Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 348/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Kroatië en Oekraïne
(COM(2002) 452 def.)
126
2002/C 331 E/28Voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering in de Gemeenschap van een regeling voor de statistische registratie van blauwvintonijn, zwaardvis en grootoogtonijn
(COM(2002) 453 def. — 2002/0200(CNS))
128
2002/C 331 E/29Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachigd een maatregel toe te passen in afwijking van artikel 21 van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting
(COM(2002) 470 def.)
166
2002/C 331 E/30Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(COM(2002) 462 def. — 2002/0203(CNS))
169
2002/C 331 E/31Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap
(COM(2002) 467 def. — 2002/0204(ACC))
172
2002/C 331 E/32Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten
(COM(2002) 469 def.)
175
2002/C 331 E/33Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2003-2004)
(COM(2002) 472 def. — 2002/0210(CNS))
177
2002/C 331 E/34Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1950/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op zakken van polyethyleen of van polypropyleen uit, onder meer, India
(COM(2002) 461 def.)
181
2002/C 331 E/35Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen
(COM(2002) 464 def. — 2001/0199(COD)) (1)
188
2002/C 331 E/36Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector
(COM(2002) 493 def.)
194
2002/C 331 E/37Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1268/1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode
(COM(2002) 519 def. — 2002/0227(CNS))
195
2002/C 331 E/38Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Duitsland en Frankrijk worden gemachtigd tot toepassing van een maatregel in afwijking van artikel 3 van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting
(COM(2002) 491 def.)
197
2002/C 331 E/39Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenkrediet
(COM(2002) 443 def. — 2002/0222(COD))
200
2002/C 331 E/40Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende coördinatie van de maatregelen met betrekking tot de continuïteit van de voorziening met aardolieproducten
(COM(2002) 488 def. — 2002/0219(COD)) (1)
249
2002/C 331 E/41Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening
(COM(2002) 488 def. — 2002/0220(COD)) (1)
262
2002/C 331 E/42Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende intrekking van Richtlijnen 68/414/EEG en 98/93/EG van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden, alsmede Richtlijn 73/238/EEG van de Raad betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieproducten
(COM(2002) 488 def. — 2002/0221(CNS)) (1)
279
2002/C 331 E/43Voorstel voor een beschikking van de Raad houdende intrekking van Beschikking 68/416/EEG van de Raad betreffende het sluiten en uitvoeren van de speciale intergouvernementele overeenkomsten inzake de verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden en Beschikking 77/706/EEG van de Raad tot vaststelling van een communautaire doelstelling inzake een beperking van het verbruik van energie in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieproducten
(COM(2002) 488 def.) (1)
280
2002/C 331 E/44Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Turkije betreffende precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt
(COM(2002) 500 def. — 2002/0223(ACC))
281
2002/C 331 E/45Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG met betrekking tot de intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten
(COM(2002) 504 def. — 2002/0218(CNS)) (1)
287
2002/C 331 E/46Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot bevordering van het gebruik van biotransportbrandstoffen
(COM(2002) 508 def. — 2001/0265(COD)) (1)
291
2002/C 331 E/47Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten
(COM(2002) 503 def. — 2002/0224(ACC))
301
2002/C 331 E/48Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG
(COM(2002) 515 def. — 2001/0180(COD))
308
2002/C 331 E/49Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland namens het eiland Man tot uitbreiding van de rechtsbescherming van databanken, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van Richtlijn 96/9/EG
(COM(2002) 506 def.)
313
2002/C 331 E/50Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat door de Gemeenschap moet worden ingenomen ten aanzien van bepaalde voorstellen die worden voorgelegd aan de van 3 tot 15 november 2002 in Santiago, Chili, te houden 12e vergadering van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
(COM(2002) 516 def. — 2002/0225(ACC))
319
2002/C 331 E/51Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
(COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS))
347
2002/C 331 E/52Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola
(COM(2002) 492 def.)
352
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top