EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:227E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 227, 24 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 227 E
45e jaargang
24 september 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2002/C 227 E/01Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart
(COM(2002) 30 def. — 2000/0069(COD)) (1)
1
2002/C 227 E/02Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom
(COM(2002) 99 def.)
224
2002/C 227 E/03Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië en tot beëindiging van de antisubsidieprocedure ten aanzien van bepaalde ringbandmechanismen uit India
(COM(2002) 245 def.)
292
2002/C 227 E/04Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië en tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende bepaalde ringbandmechanismen uit India
(COM(2002) 246 def.)
309
2002/C 227 E/05Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm uit de Volksrepubliek China
(COM(2002) 251 def.)
325
2002/C 227 E/06Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een noodmaatregel van de Gemeenschap voor de sloop van vissersvaartuigen
(COM(2002) 190 def. — 2002/0115(CNS))
333
2002/C 227 E/07Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en verzekeringsondernemingen
(COM(2002) 259/2 def. — 2002/0112(COD)) (1)
336
2002/C 227 E/08Voorstel voor een verordening van de Raad houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2200/96 met betrekking tot de begindatum van de overgangsperiode voor de erkenning van telersverenigingen
(COM(2002) 252 def. — 2002/0111(CNS))
342
2002/C 227 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia
(COM(2002) 269 def.)
343
2002/C 227 E/10Voorstel voor een verordening van de Raad houdende instelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
(COM(2002) 285 def. — 2002/0121(ACC))
347
2002/C 227 E/11Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op opneembare compact discs uit Taiwan
(COM(2002) 282 def.)
362
2002/C 227 E/12Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 98/566/EG van de Raad van 20 juli 1998 tot sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada
(COM(2002) 270 def. — 2002/0120(ACC))
374
2002/C 227 E/13Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 98/508/EG van de Raad van 18 juni 1998 tot sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië
(COM(2002) 271 def. — 2002/0117(ACC))
375
2002/C 227 E/14Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 98/509/EG van de Raad van 18 juni 1998 tot sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland
(COM(2002) 272 def. — 2002/0087(ACC))
376
2002/C 227 E/15Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen
(COM(2002) 279 def. — 2002/0122(COD))
377
2002/C 227 E/16Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan
(COM(2002) 273 def. — 2002/0118(ACC))
381
2002/C 227 E/17Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten
(COM(2002) 207 def. — 2002/0123(COD))
382
2002/C 227 E/18Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven
(COM(2002) 244 def. — 2002/0124(COD)) (1)
387
2002/C 227 E/19Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas
(COM(2002) 304 def. — 2001/0077(COD)) (1)
393
2002/C 227 E/20Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit
(COM(2002) 304 def. — 2001/0078(COD)) (1)
440
2002/C 227 E/21Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad houdende instelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
(COM(2002) 316 def. — 2002/0095(ACC))
456
2002/C 227 E/22Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 92/2002 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten en tot de definitieve invordering van de voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarije, Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië
(COM(2002) 294 def.)
472
2002/C 227 E/23Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Hongarije
(COM(2002) 299 def. — 2002/0126(ACC))
474
2002/C 227 E/24Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen
(COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD))
487
2002/C 227 E/25Voorstel voor een verordening van de Raad houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 januari 2002 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn
(COM(2002) 298 def.)
497
2002/C 227 E/26Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot herziening van bijlage I van Beschikking 1336/97/EG betreffende een geheel van richtsnoeren voor Trans-Europese telecommunicatienetwerken
(COM(2002) 317 def. — 2001/0296(COD))
502
2002/C 227 E/27Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen
(COM(2002) 318 def. — 2001/0212(COD))
503
2002/C 227 E/28Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen
(COM(2002) 319 def. — 2002/0128(COD))
505
2002/C 227 E/29Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten)
(COM(2002) 335 def. — 2002/0129(ACC))
522
2002/C 227 E/30Voorstel voor een verordening van de Raad over een productspecifiek vrijwaringsmechanisme in de overgangsperiode voor producten uit de Volksrepubliek China en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 519/94 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen
(COM(2002) 342 def. — 2002/0133(ACC))
555
2002/C 227 E/31Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid
(COM(2002) 341 def. — 2002/0136(CNS))
565
2002/C 227 E/32Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen
(COM(2002) 351 def. — 2001/0135(COD)) (1)
567
2002/C 227 E/33Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten
(COM(2002) 307 def. — 2002/0135(CNS))
570
2002/C 227 E/34Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking
(COM(2002) 328 def. — 2002/0132(COD))
574
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top