EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:221:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 221, 17 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 221
45e jaargang
17 september 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
391e zitting van 29 en 30 mei 2002
2002/C 221/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en van de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen" (COM(2001) 466 def. — 2001/0185 (COD)) 1
2002/C 221/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EG-typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan" (COM(2002) 6 def. — 2002/0017 (COD)) 5
2002/C 221/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld — c/m/r)" (COM(2002) 70 def. — 2002/0040 (COD)) 8
2002/C 221/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwerpverordening van de Commissie over de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op categorieën van verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigenindustrie" 10
2002/C 221/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de totstandbrenging van een communautair kader voor geluidsclassificering van civiele subsonische vliegtuigen met het oog op de berekening van geluidsheffingen" (COM(2001) 74 def. — 2001/0308 (COD)) 17
2002/C 221/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer" (COM(2001) 573 def. — 2001/0241 (COD)) 19
2002/C 221/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I van Beschikking nr. 1336/97/EG betreffende een geheel van richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken" (COM(2001) 742 def. — 2001/0296 (COD)) 22
2002/C 221/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad" (COM(2001) 581 def. — 2001/0245 (COD)) 27
2002/C 221/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval" (COM(2001) 729 def. — 2001/0291 (COD)) 31
2002/C 221/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Toekomstige strategie voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie" 37
2002/C 221/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven" (COM(2001) 510 def. — 2001/0207 (CNS)) 43
2002/C 221/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleid", en (COM(2001) 387 def.)- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het gemeenschappelijk asielbeleid en de invoering van een open coördinatiemethode" (COM(2001) 710 def.) 49
2002/C 221/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Sociale indicatoren" 54
2002/C 221/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Opties voor de hervorming van de pensioenstelsels" 58
2002/C 221/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures" (COM(2002) 13 def. — 2002/0020 CNS) 64
2002/C 221/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het thema "Coördinatie van de economische politiek op lange termijn" 67
2002/C 221/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie en Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoopbevordering in de interne markt" (COM(2001) 546 def. — 2001/0227 (COD)) 73
2002/C 221/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte geldigheidsduur die wordt afgegeven aan de slachtoffers van hulp bij illegale immigratie of mensenhandel die met de bevoegde autoriteiten samenwerken" (COM(2002) 71 def. — 2002/0043 (CNS)) 80
2002/C 221/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004" (COM(2001) 807 def. — 2001/0310 (COD)) 84
2002/C 221/20Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling" (COM(2002) 82 def.) 87
2002/C 221/21Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- de "Voorstellen voor beschikkingen van de Raad betreffende de specifieke programma's tot uitvoering van het Kaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie en betreffende de specifieke programma's tot uitvoering van het Kaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding", en (COM(2001) 279 def. — 2001/0122 (CNS), 2001/0123 (CNS), 2001/0124 (CNS), 2001/0125 (CNS), 2001/0126 (CNS))- het "Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma 2002-2006 voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte" (COM(2001) 594 def. — 2001/0122 (CNS)) 97
2002/C 221/22Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders" (COM(2001) 425 def. — 2001/0173 (COD)) 114
NL
Top