EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:119:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 119, 22 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 119
45e jaargang
22 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Raad
2002/C 119/01Besluit van de Raad van 7 mei 2002 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers 1
2002/C 119/02Besluit van de Raad van 7 mei 2002 houdende benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend lid voor Ierland in de categorie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 4
2002/C 119/03Besluit van de Raad van 7 mei 2002 betreffende de vervanging van de leden van het Comité van artikel 147 van het EG-Verdrag 5
2002/C 119/04Conclusies van de Raad over de follow-up van het Witboek van de Commissie "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" 6
2002/C 119/05Resolutie van de Raad over de invoering van nationale systemen voor toezicht en controle op de aanwezigheid van radioactieve stoffen in de recycling van metaalhoudende materialen in de lidstaten 7
Commissie
2002/C 119/06Wisselkoersen van de euro 10
2002/C 119/07Informatieprocedure — Technische regels (1) 11
2002/C 119/08Mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtvaartdiensten in Italië 15
2002/C 119/09Statistische gegevens met betrekking tot in 2001 krachtens informatieprocedurerichtlijn 98/34/EG ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (1) 17
2002/C 119/10Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2809 — Cinven/Carlyle/VUP) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 20
2002/C 119/11Mededeling van de Commissie in verband met het verstrijken van de kaderregeling inzake overheidssteun voor ondernemingen in achtergestelde stadswijken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1806) (1) 21
2002/C 119/12Mededeling van de Commissie betreffende de vaststelling van regels voor de beoordeling van onrechtmatig verleende staatssteun (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 458) (1) 22
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Europees Parlement
2002/C 119/13Kennisgeving betreffende de organisatie van algemeen vergelijkende onderzoeken 23
Raad
2002/C 119/14In Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 119 E gepubliceerde teksten 24
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 119 E
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top