Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:051E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 51, 26 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 51 E
45e jaargang
26 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2002/C 51 E/01Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen
(COM(2001) 508 def. — 2001/0212(COD)) (1)
1
2002/C 51 E/02Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-Overeenkomst)
(COM(2001) 540 def. — 2001/0242(AVC)) (1)
193
2002/C 51 E/03Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel
(COM(2001) 577 def. — 2001/0232(CNS))
219
2002/C 51 E/04Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de veiligheid in de burgerluchtvaart
(COM(2001) 575 def. — 2001/0234(COD)) (1)
221
2002/C 51 E/05Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer
(COM(2001) 573 def. — 2001/0241(COD)) (1)
234
2002/C 51 E/06Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) van het "internationaal Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"
(COM(2001) 520 def. — 2001/0225(CNS))
258
2002/C 51 E/07Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting voor de Europese Gemeenschap (EG) van het "internationaal Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"
(COM(2001) 520 def. — 2001/0225(CNS))
260
2002/C 51 E/08Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2006, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de zeevisserij
(COM(2001) 590 def. — 2001/0246(CNS))
274
2002/C 51 E/09Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma 2002-2006 voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte
(COM(2001) 594 def. — 2001/0122(CNS)) (1)
308
2002/C 51 E/10Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap betreffende de toetreding van de Volksrepubliek China tot de Wereldhandelsorganisatie op de Ministeriële Conferentie die is ingesteld bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie
(COM(2001) 517 def. — 2001/0218(CNS))
314
2002/C 51 E/11Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking
(COM(2001) 576 def. — 2001/0243(COD))
316
2002/C 51 E/12Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1
(COM(2001) 543 def. — 2001/0255(COD)) (1)
317
2002/C 51 E/13Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bijdrage van de Europese Gemeenschap aan het "Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria"
(COM(2001) 612 def. — 2001/0251(COD))
320
2002/C 51 E/14Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit van de Raad 1999/325/EG houdende toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina
(COM(2001) 610 def. — 2001/0250(CNS))
321
2002/C 51 E/15Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines
(COM(2001) 626 def. — 2000/0336(COD)) (1)
322
2002/C 51 E/16Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2001/549/EG van 16 juli 2001 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië
(COM(2001) 618 def. — 2001/0258(CNS))
324
2002/C 51 E/17Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven
(COM(2001) 510 def. — 2001/0207(CNS))
325
2002/C 51 E/18Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1258/1999
(COM(2001) 617 def. — 2001/0256(CNS))
335
2002/C 51 E/19Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen
(COM(2001) 636 def. — 2000/0262(COD))
339
2002/C 51 E/20Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging
(COM(2001) 634 def. — 2001/0267(COD)) (1)
342
2002/C 51 E/21Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand
(COM(2001) 634 def. — 2001/0268(COD)) (1)
343
2002/C 51 E/22Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistische enquêtes voor de vaststelling van het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen
(COM(2001) 649 def. — 2000/0291(COD))
344
2002/C 51 E/23Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma op basis van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
(COM(2001) 646 def. — 2001/0262(CNS))
345
2002/C 51 E/24Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002
(COM(2001) 669 def. — 2001/0208(CNS)) (1)
349
2002/C 51 E/25Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4045/89 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(COM(2001) 663 def. — 2001/0264(CNS))
366
2002/C 51 E/26Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel
(COM(2001) 677 def. — 2001/0273(CNS))
368
2002/C 51 E/27Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding in verband met het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee, 1996 (het "HNS-Verdrag"), te ratificeren
(COM(2001) 674 def. — 2001/0272(CNS)) (1)
370
2002/C 51 E/28Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het Internationaal Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid bij verontreinigingsschade als gevolg van olie uit scheepsbunkers, 2001 (het "Bunkers-Verdrag") te ondertekenen en te ratificeren
(COM(2001) 675 def. — 2001/0271(CNS)) (1)
371
2002/C 51 E/29Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en van de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen
(COM(2001) 466 def. — 2001/0185(COD))
372
2002/C 51 E/30Voorstel voor een verordening van de Raad tot verlenging van de financiering van in het kader van Titel II bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 goedgekeurde programma's voor de verbetering van de kwaliteit en van de afzet van bepaalde dopvruchten en sint-jansbrood en tot vaststelling van specifieke steun voor hazelnoten
(COM(2001) 667 def. — 2001/0275(CNS))
380
2002/C 51 E/31Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor de oogsten 2002, 2003 en 2004 en per soortengroep, van de garantiedrempels per lidstaat en de premies voor tabaksbladeren en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92
(COM(2001) 684 def. — 2001/0276(CNS))
382
2002/C 51 E/32Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake cosmetische producten
(COM(2001) 697 def. — 2000/0077(COD))
385
2002/C 51 E/33Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een algemeen kader voor communautaire activiteiten ter vergemakkelijking van de totstandbrenging van een Europese justitiële ruimte in burgerlijke zaken
(COM(2001) 705 def. — 2001/0109(CNS))
390
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top