Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:357:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 357, 14 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 357
44e jaargang
14 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
39e zitting van 13 en 14 juni 2001
2001/C 357/01Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een tweede reeks maatregelen van de Gemeenschap op het gebied van de veiligheid van de zeevaart naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Erika",- het "Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart",- het "Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen", en- het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer" 1
2001/C 357/02Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen" 6
2001/C 357/03Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie inzake "Strategieën voor banen in de informatiemaatschappij"" 10
2001/C 357/04Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Totstandbrenging van de "Europese onderzoekruimte": oriëntaties voor de activiteiten van de Unie op het gebied van onderzoek (2002-2006)" 15
2001/C 357/05Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden" 22
2001/C 357/06Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Evaluatie van de brugfase van TIDE (Technology Initiative for Disabled and Elderly people — Technologisch initiatief ten behoeve van gehandicapten en ouderen)"" 24
2001/C 357/07Advies van het Comité van de Regio's over de "Regionale impact van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid (een beleidsevaluatie)" 27
2001/C 357/08Advies van het Comité van de Regio's over een "Jongerenplan voor de Europese landbouw" 29
2001/C 357/09Advies van het Comité van de Regio's over "Bevordering en bescherming van regionale en minderheidstalen" 33
2001/C 357/10Advies van het Comité van de Regio's over het "Memorandum over "Levenslang leren"" 36
2001/C 357/11Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Bestrijding van mensenhandel en bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie",- het "Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel", en- het "Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie" 41
2001/C 357/12Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap "Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze" — Het zesde milieuactieprogramma", en- het "Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-2010" 44
2001/C 357/13Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Ontwikkeling van een nieuw zwemwaterbeleid"" 51
2001/C 357/14Advies van het Comité van de Regio's over het "Groenboek geïntegreerd productbeleid" 53
2001/C 357/15Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG" 58
2001/C 357/16Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Preventie van de criminaliteit in de Europese Unie — Beraad over gemeenschappelijke richtsnoeren en voorstellen voor een communautaire financiële steunverlening", en- het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie — Hippocrates" 61
2001/C 357/17Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Een internemarktstrategie voor de dienstensector"" 65
NL
Top