Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:304E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 304, 30 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 304 E
44e jaargang
30 oktober 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2001/C 304 E/01Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds
(COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC))
1
2001/C 304 E/02Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds
(COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC))
2
2001/C 304 E/03Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel
(COM(2001) 259 def. — 2001/0114(CNS))
172
2001/C 304 E/04Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de uitbreiding van de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie van de Gemeenschap tot leningen voor projecten in de Federale Republiek Joegoslavië
(COM(2001) 356 def. — 2001/0143(CNS))
176
2001/C 304 E/05Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2204/90 tot vaststelling van aanvullende algemene voorschriften van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van kaas
(COM(2001) 410 def. — 2001/0159(CNS))
177
2001/C 304 E/06Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de functie van Europees toezichthouder voor gegevensbescherming
(COM(2001) 411 def.)
178
2001/C 304 E/07Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk
(COM(2001) 417 def. — 2001/0165(COD)) (1)
179
2001/C 304 E/08Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex
(COM(2001) 418 def. — 2001/0166(COD)) (1)
184
2001/C 304 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001
(COM(2001) 422 def. — 2001/0168(CNS)) (1)
188
2001/C 304 E/10Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend
(COM(2001) 447 def. — 2001/0182(CNS)) (1)
192
2001/C 304 E/11Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun voor de kolenindustrie
(COM(2001) 423 def. — 2001/0172(CNS)) (1)
202
2001/C 304 E/12Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw
(COM(2001) 401 def. — 2001/0153(CNS)) (1)
208
2001/C 304 E/13Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op aldaar geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op aldaar geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux-de-vie
(COM(2001) 442 def. — 2001/00169(CNS))
210
2001/C 304 E/14Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een regeling voor toezicht op en verificatie van tonijnvangsten
(COM(2001) 406 def. — 2001/0170(CNS)) (1)
212
2001/C 304 E/15Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
(COM(2001) 425 def. — 2001/0173(COD)) (1)
221
2001/C 304 E/16Voorstel voor een besluit van de Raad tot ondertekening van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India
(COM(2001) 448 def. — 2001/0175(CNS))
241
2001/C 304 E/17Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India
(COM(2001) 448 def. — 2001/0175(CNS))
242
2001/C 304 E/18Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad
(COM(2001) 452 def. — 2001/0176(COD)) (1)
250
2001/C 304 E/19Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en houdende wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 72/462/EEG en 90/539/EEG van de Raad
(COM(2001) 452 def. — 2001/0177(COD)) (1)
260
2001/C 304 E/20Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2262/84 houdende bijzondere maatregelen in de sector olijfolie
(COM(2001) 455 def. — 2001/0181(CNS))
272
2001/C 304 E/21Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
(COM(2001) 475 def. — 2000/0286(COD)) (1)
273
2001/C 304 E/22Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG
(COM(2001) 182 def. — 2001/0180(COD)) (1)
327
2001/C 304 E/23Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
(COM(2001) 477 def. — 2001/0187(CNS))
331
2001/C 304 E/24Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/70/EG
(COM(2001) 480 def. — 2001/0186(COD)) (1)
334
2001/C 304 E/25Voorstel voor besluit van de Raad betreffende de sluiting van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Cyprus aan communautaire programma's
(COM(2001) 481 def. — 2001/0193(AVC))
335
2001/C 304 E/26Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Malta aan communautaire programma's
(COM(2001) 481 def. — 2001/0194(AVC))
338
2001/C 304 E/27Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Turkije aan communautaire programma's
(COM(2001) 481 def. — 2001/0195(AVC))
342
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top