EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:221:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 221, 07 augustus 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 221
44e jaargang
7 augustus 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
382e zitting van 30 en 31 mei 2001
2001/C 221/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "MKB en ambacht in Europa" 1
2001/C 221/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Namaak" 20
2001/C 221/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's: "Behoud van de dynamiek door samenwerking" — Bijstelling van de strategie voor de interne markt — 2001" 25
2001/C 221/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het optreden van de lidstaten op het gebied van het personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren" 31
2001/C 221/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart" 38
2001/C 221/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek — Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening" 45
2001/C 221/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer",- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen", en- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart" 54
2001/C 221/08Advies van het economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het vervoer per spoor" 63
2001/C 221/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG" 65
2001/C 221/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de kwaliteitsstrategie voor olijfolie", en- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 136/66, alsmede van Verordening (EG) nr. 1638/98, met het oog op de verlenging van de steunregeling en van de kwaliteitsstrategie voor olijfolie" 68
2001/C 221/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende het welzijn van varkens in intensieve houderijsystemen, waarbij met name wordt ingegaan op het welzijn van zeugen (mate van beperking van de bewegingsvrijheid, groepshuisvesting)", en- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens" 74
2001/C 221/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-2010" 80
2001/C 221/13Advies van het "Economisch en Sociaal Comité over het "Verslag van de Commissie aan de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit"" 86
2001/C 221/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2549/2000 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)" 90
2001/C 221/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Verslag van de Commissie "De Structuurfondsen in 1999 (elfde jaarlijks verslag)"" 91
2001/C 221/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie "De regio's in de nieuwe economie: richtsnoeren voor de innovatieve acties van het EFRO voor de periode 2000-2006"" 97
2001/C 221/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de preventie van criminaliteit in de Europese Unie — Beraad over gemeenschappelijke richtsnoeren en voorstellen voor een communautaire financiële steunverlening", en- het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates)" 103
2001/C 221/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de inzameling, het testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 89/381/EEG van de Raad" 106
2001/C 221/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever" 110
2001/C 221/20Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Een nieuwe impuls voor het transatlantische partnerschap en de transatlantische dialoog" 113
2001/C 221/21Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling" 121
2001/C 221/22Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De toestand van de natuur en de natuurbescherming in Europa" 130
2001/C 221/23Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Evaluatieverslag over Verordening (EG) nr. 1475/95 (vervolgadvies bij het advies inzake het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid)" 138
2001/C 221/24Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens in de Gemeenschap" 149
2001/C 221/25Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Werkdocument SEC(2000) 1973 van de Commissie "Wetenschap, samenleving en burgers in Europa"" 151
2001/C 221/26Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid" 166
2001/C 221/27Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling" 169
2001/C 221/28Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2001" 177
NL
Top