EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:180E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 180, 26 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 180 E
44e jaargang
26 juni 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2001/C 180 E/01Ontwerp van besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiële gevolgen van het aflopen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(COM(2000) 519 def.) (1)
1
2001/C 180 E/02Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag van Nice gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
(COM(2001) 121 def. — 2001/0061(CNS)) (1)
4
2001/C 180 E/03Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de "EGKS in liquidatie" en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de "activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal"
(COM(2001) 121 def. — 2000/0363(CNS)) (1)
10
2001/C 180 E/04Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoekprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
(COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)) (1)
15
2001/C 180 E/05Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines
(COM(2000) 840 def. — 2000/0336(COD)) (1)
31
2001/C 180 E/06Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens in de Gemeenschap
(COM(2001) 46 def. — 2001/0026(COD)) (1)
85
2001/C 180 E/07Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het vervoer per spoor
(COM(2000) 798 def./2 — 2001/0048(COD)) (1)
94
2001/C 180 E/08Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)
(COM(2001) 83 def. — 2001/0046(COD))
108
2001/C 180 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten
(COM(2001) 101 def. — 2001/0055(CNS))
146
2001/C 180 E/10Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
(COM(2001) 118 def. — 2000/0070(COD)) (1)
151
2001/C 180 E/11Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte
(COM(2001) 94 def. — 2001/0053(COD)) (1)
156
2001/C 180 E/12Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte
(COM(2001) 94 def. — 2001/0054(CNS)) (1)
177
2001/C 180 E/13Voorstel voor een verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit
(COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS))
181
2001/C 180 E/14Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid
(COM(2001) 124 def. — 2000/0195(COD)) (1)
182
2001/C 180 E/15Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van beta-agonisten
(COM(2001) 131 def. — 2000/0132(COD)) (1)
190
2001/C 180 E/16Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid
(COM(2001) 110 def. — 2001/0058(CNS))
197
2001/C 180 E/17Voorstel voor een verordening van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten
(COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS))
199
2001/C 180 E/18Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffenstatistieken
(COM(2001) 137 def. — 1999/0010(COD)) (1)
202
2001/C 180 E/19Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns van tabaksfabrikaten betreft
(COM(2001) 133 def. — 2001/0063(CNS))
235
2001/C 180 E/20Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieubescherming door het strafrecht
(COM(2001) 139 def. — 2001/0076(COD))
238
2001/C 180 E/21Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van de financiële vooruitzichten in verband met de uitvoering van de begroting
(COM(2001) 149 def. — 2001/0075(COD))
244
2001/C 180 E/22Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira
(COM(2001) 156 def. — 2000/0314(CNS))
247
2001/C 180 E/23Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen
(COM(2001) 159 def. — 2000/0080(COD)) (1)
248
2001/C 180 E/24Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo
(COM(2001) 81 def. — 2001/0045(CNS))
260
2001/C 180 E/25Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur
(COM(2001) 142 def. — 2000/0033(COD)) (1)
262
2001/C 180 E/26Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en geharmoniseerde procedures voor veilig laden en lossen van bulkcarriers
(COM(2001) 158 def. — 2000/0121(COD)) (1)
273
2001/C 180 E/27Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging
(COM(2001) 109 def. — 2000/0139(COD)) (1)
291
2001/C 180 E/28Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend
(COM(2001) 157 def. — 2001/0081(CNS)) (1)
301
2001/C 180 E/29Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijftitels voor onderdanen van derde landen
(COM(2001) 157 def. — 2001/0082(CNS)) (1)
304
2001/C 180 E/30Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel
(COM(2001) 157 def. — 2001/0080(CNS)) (1)
310
2001/C 180 E/31Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2549/2000 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)
(COM(2001) 165 def. — 2001/0083(CNS)) (1)
311
2001/C 180 E/32Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten
(COM(2001) 168 def. — 2001/0086(COD))
312
2001/C 180 E/33Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 28 februari 2001 tot en met 27 februari 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren
(COM(2001) 173 def. — 2001/0088(CNS)) (1)
319
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top