EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:337E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 337, 28 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 337 E
43e jaargang
28 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2000/C 337 E/01Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van de Verordening (EG) nr. 1628/96 betreffende de steun aan Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federatieve Republiek Joegoslavië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met name wat de oprichting van het Europees Bureau voor Wederopbouw betreft
(COM(1999) 609 def. — 1999/0132(CNS))
1
2000/C 337 E/02Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap met betrekking tot het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van een airbagmodule voor een vervangingsairbagsysteem, een vervangingsstuurwiel met een airbagmodule van een goedgekeurd type en een ander dan het in een stuurwiel gemonteerde vervangingsairbagsysteem
(COM(2000) 25 def. — 2000/0029(AVC)) (1)
4
2000/C 337 E/03Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Montenegro
(COM(2000) 288 def. — 2000/0114(CNS))
29
2000/C 337 E/04Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de taaldiversiteit in de informatiemaatschappij
(COM(2000) 323 def. — 2000/0128(CNS) ) (1)
31
2000/C 337 E/05Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en van bepaalde andere vreemdelingen
(COM(1999) 260 def. — 1999/0116(CNS))
37
2000/C 337 E/06Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 218/92 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW)
(COM(2000) 349 def. — 2000/0147(COD))
63
2000/C 337 E/07Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die met elektronische middelen worden verricht
(COM(2000) 349 def. — 2000/0148(CNS))
65
2000/C 337 E/08Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen
(COM(2000) 340 def. — 2000/0145(COD)) (1)
68
2000/C 337 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bijstand aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89
(COM(2000) 281 def. — 2000/0111(CNS))
71
2000/C 337 E/10Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europese Bureau voor wederopbouw
(COM(2000) 281 def. — 2000/0112(CNS))
74
2000/C 337 E/11Voorstel voor verordening van de Raad tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden
(COM(2000) 353 def. — 2000/0149(CNS)) (1)
78
2000/C 337 E/12Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001
(COM(2000) 304 def. — 2000/0154(CNS))
89
2000/C 337 E/13Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt binnen de Associatieraad, die is opgericht krachtens de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, inzake de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité door de Associatieraad EU/Slowakije
(COM(2000) 354 def. — 2000/0153(CNS))
101
2000/C 337 E/14Voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp.
(COM(2000) 383 def. — 2000/0171(CNS)) (1)
103
2000/C 337 E/15Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid
(COM(2000) 139 def./2 — 2000/0073(COD)) (1)
109
2000/C 337 E/16Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006)
(COM(2000) 285 def. — 2000/0119(COD)) (1)
122
2000/C 337 E/17Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting
(COM(2000) 368 def. — 2000/0157(COD)) (1)
130
2000/C 337 E/18Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bepalingen op het gebied van de zomertijd
(COM(2000) 302 def. — 2000/0140(COD)) (1)
136
2000/C 337 E/19Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten)
(COM(2000) 260 def. — 2000/0104(COD)) (1)
138
2000/C 337 E/20Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/24/EG betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen
(COM(2000) 314 def. — 2000/0136(COD)) (1)
140
2000/C 337 E/21Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 443/97 betreffende acties op het gebied van de hulp aan de ontwortelde bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en in Azië
(COM(2000) 410 def. — 1999/0194(COD))
147
2000/C 337 E/22Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de Europese Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart gesloten door de Association of European Airlines (AEA), de European Transport Workers' Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA), de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)
(COM(2000) 382 def. — 2000/0164(CNS)) (1)
149
2000/C 337 E/23Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van projecten ter bevordering van de samenwerking en de handelsbetrekkingen tussen de EU en de geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre Oosten en Australazië
(COM(2000) 381 def. — 2000/0165(CNS))
153
2000/C 337 E/24Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie
(COM(2000) 402 def. — 2000/0169(COD)) (1)
156
2000/C 337 E/25Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van beta-agonisten
(COM(2000) 320 def. — 2000/0132(COD)) (1)
163
2000/C 337 E/26Voorstel voor een besluit van de Raad houdende sluiting van het Protocol betreffende de uitbreiding tot Cambodja van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Brunei Darussalam, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam, lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten
(COM(2000) 423 def. — 2000/0172(CNS))
167
2000/C 337 E/27Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. …/. ./2000 (betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen) ten aanzien van het referentiejaar voor de toewijzing van chloorfluorkoolwaterstoffen
(COM(2000) 426 def. — 2000/0170(COD)) (1)
170
2000/C 337 E/28Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. …/2000 van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen] ten aanzien van dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen
(COM(2000) 427 def. — 2000/0175(COD)) (1)
171
2000/C 337 E/29Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Malta tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Malta aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, onderwijs en jeugd
(COM(2000) 416 def. — 2000/0176(CNS))
172
2000/C 337 E/30Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (algehele omwerking)
(COM(2000) 428 def. — 1999/0244(COD)) (1)
177
2000/C 337 E/31Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)
(COM(2000) 335 def. — 2000/0143(CNS)) (1)
196
2000/C 337 E/32Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/97 inzake de uitvoering van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie
(COM(2000) 411 def. — 1999/0091(CNS))
202
2000/C 337 E/33Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
(COM(2000) 334 def. — 2000/0142(COD)) (1)
204
2000/C 337 E/34Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en Verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten
(COM(2000) 433 def. — 2000/0191(CNS))
207
2000/C 337 E/35Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoer- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten
(COM(2000) 437 def. — 1998/0159(COD)) (1)
214
2000/C 337 E/36Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging
(COM(2000) 319 def. — 2000/0139(COD)) (1)
220
2000/C 337 E/37Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de goedkeuring door de Europese Gemeenschappen van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal)
(COM(2000) 446 def. — 2000/0193(CNS)) (1)
225
2000/C 337 E/38Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen
(COM(2000) 451 def. — 1999/0158(COD)) (1)
238
2000/C 337 E/39Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid
(COM(2000) 459 def. — 2000/0195(COD)) (1)
242
2000/C 337 E/40Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal maatregelen met betrekking tot een trans-Europees netwerk voor het verzamelen, produceren en verspreiden van statistieken over het intra- en extracommunautaire goederenverkeer (Edicom)
(COM(2000) 458 def. — 2000/0201(COD)) (1)
246
2000/C 337 E/41Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
(COM(2000) 468 def. — 2000/0194(COD)) (1)
251
2000/C 337 E/42Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij
(COM(2000) 492 def. — 2000/0208(CNS))
264
2000/C 337 E/43Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende hulp aan Turkije in het kader van de pretoetredingsstrategie, inzonderheid de invoering van een partnerschap voor toetreding
(COM(2000) 502 def. — 2000/0205(CNS))
274
2000/C 337 E/44Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1258/1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van verscheidene andere verordeningen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(COM(2000) 494 def. — 2000/0204(CNS))
276
2000/C 337 E/45Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi
(COM(2000) 412 def. — 2000/0177(CNS)) (1)
278
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top