Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:075:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 75, 15 maart 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 75
43e jaargang
15 maart 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
Zitting van januari 2000
2000/C 75/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het op 26 mei 1999 door Duitsland en Finland aan de Raad voorgestelde initiatief tot goedkeuring van een verordening van de Raad betreffende insolventieprocedures 1
2000/C 75/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's — De Europese luchtvaartsector: van eenheidsmarkt naar uitdagingen op mondiale schaal 4
2000/C 75/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (gecodificeerde versie) 11
2000/C 75/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee en tot vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen 13
2000/C 75/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten 14
2000/C 75/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) 15
2000/C 75/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor programma's in het kader van de communautaire initiatieven waarvoor de lidstaten voorstellen voor steunverlening uit hoofde van het Equal-initiatief kunnen indienen 16
2000/C 75/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter verduidelijking van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor de registratie van belastingen en sociale premies 19
2000/C 75/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde — overgangsbepalingen voor de Republiek Oostenrijk en voor de Republiek Portugal 21
2000/C 75/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 22
2000/C 75/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 29
2000/C 75/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende vijfde wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen 34
2000/C 75/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen 35
2000/C 75/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's — Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken 37
NL
Top