Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1997:030:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 30, 30 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 30
40e jaargang
30 januari 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 

......

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Economisch en Social Comité

  

Zitting van september 1996

97/C 30/01

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en bestrijding van besmettelijke ziekten in de Europese Gemeenschap"

1

97/C 30/02

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Het waterbeleid van de Europese Gemeenschap"

5

97/C 30/03

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De rechtsbescherming van geëncrypteerde diensten op de interne markt - Groenboek van de Commissie"

10

97/C 30/04

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 12 van Richtlijn 77/780/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, van de artikelen 2, 6, 7 en 8 en de bijlagen II en III van Richtlijn 89/647/EEG betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen en van artikel 2 en bijlage II van Richtlijn 93/6/EEG inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen"

13

97/C 30/05

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Cohesiebeleid en milieu"#

15

97/C 30/06

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de omschrijving en tenuitvoerlegging van het communautaire beleid op het gebied van telecommunicatie en postdiensten"

18

97/C 30/07

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor de achtste Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bepalingen op het gebied van de zomertijd"

20

97/C 30/08

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De universele dienst in de telecommunicatiesector in het perspectief van een volledig geliberaliseerde omgeving"#

22

97/C 30/09

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart" ()

25

97/C 30/10

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden"

26

97/C 30/11

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De problemen van de landbouw in ultraperifere regio's en eilandgebieden binnen de Europese Unie"#

30

97/C 30/12

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen van de Raad 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG betreffende het in de handel brengen van respectievelijk bietenzaad, zaai@aad van groenvoedergewassen, @aaigranen, pootaardappelen, @aai@aad van oliehoudende planten en ve@elgewassen en groente@aad"

34

97/C 30/13

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 3699/93 tot vaststelling van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan"

36

97/C 30/14

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
— het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot afwijking, voor het verkoopseizoen 1996/1997, van Verordening (EEG) nr. 1035/77 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten", en
— het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/95 wat de periode van toepassing betreft"

37

97/C 30/15

Advies van het Economisch en Sociaal Comité, over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen"

39

97/C 30/16

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een lid-staat waar zij niet gevestigd @ijn"

40

97/C 30/17

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De rol van de Europese Unie in stedelijke aangelegenheden"#

44

97/C 30/18

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake steunverlening aan de scheepsbouw"

55

97/C 30/19

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden"#

57

97/C 30/20

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Witboek 'Voorbereiding van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa op integratie in de interne markt van de Unie'"#

59

97/C 30/21

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De gevolgen van de Economische en Monetaire Unie: economische en sociale aspecten van de convergentie en voorlichtingsmaatregelen betreffende de gemeenschappelijke munt"#

73

97/C 30/22

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Gewijzigd voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden"

93

97/C 30/23

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Verslag over de werking van Richtlijn 90/88 en Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/102 (zoals gewijzigd bij Richtlijn 90/88) betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lid-staten inzake het consumentenkrediet"

94

97/C 30/24

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/647/EEG van de Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen"

99

97/C 30/25

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot vaststelling van overgangsmaatregelen in verband met Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee" ()

101

97/C 30/26

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Eerste meerjarenprogramma ter ondersteuning van het Europese toerisme (1997-2000) - Philoxenia" ()

103

97/C 30/27

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verbodsacties in het kader van de bescherming van consumentenbelangen" ()

112

97/C 30/28

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 1254/96/EG van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor transeuropese netwerken in de energiesector"

114
NL


Top