EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 81, 20 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 81

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
20 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 261/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde compressoren van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 262/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

21

 

 

Verordening (EG) nr. 263/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

23

 

 

Verordening (EG) nr. 264/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

24

 

 

Verordening (EG) nr. 265/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

26

 

 

Verordening (EG) nr. 266/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

28

 

 

Verordening (EG) nr. 267/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

30

 

 

Verordening (EG) nr. 268/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

32

 

*

Verordening (EG) nr. 269/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in zone VI en VII (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

35

 

 

Verordening (EG) nr. 270/2008 van de Commissie van 19 maart 2008 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

37

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (1)

38

 

*

Richtlijn 2008/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

40

 

*

Richtlijn 2008/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

42

 

*

Richtlijn 2008/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

45

 

*

Richtlijn 2008/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en van Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

48

 

*

Richtlijn 2008/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot invoering van een communautaire code voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

51

 

*

Richtlijn 2008/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (1)

53

 

*

Richtlijn 2008/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

57

 

*

Richtlijn 2008/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

60

 

*

Richtlijn 2008/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

62

 

*

Richtlijn 2008/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

65

 

*

Richtlijn 2008/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

67

 

*

Richtlijn 2008/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

69

 

*

Richtlijn 2008/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2005/68/EG betreffende herverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (1)

71

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/260/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 maart 2008 tot vrijstelling van bepaalde partijen van de uitbreiding tot bepaalde rijwielonderdelen van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, laatstelijk gehandhaafd en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005, en tot opheffing van de bij Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vastgestelde schorsing van het tot bepaalde rijwielonderdelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China uitgebreide antidumpingrecht voor bepaalde partijen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Andere besluiten

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 388/06/COL van 13 december 2006 houdende de eenenzestigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun

81

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top