EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 381, 28 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 381

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
28 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2243/2004 van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2244/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot opening, voor 2005, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Roemenië

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2245/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2246/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2247/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot intrekking van een aantal verordeningen in de sector rundvlees en van Verordening (EEG) nr. 3882/90 in de sector schapen- en geitenvlees

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2248/2004 van de Commissie van 27 december 2004 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor 2005 voor maniok van oorsprong uit Thailand

16

 

*

Verordening (EG) nr. 2249/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 686/2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen betreffende telersverenigingen op de markt voor verse groenten en fruit in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

23

 

*

Verordening (EG) nr. 2250/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 429/90, (EG) nr. 2571/97, (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2799/1999, (EG) nr. 214/2001, (EG) nr. 580/2004, (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 wat de termijnen voor de indiening van de offertes en de mededeling ervan aan de Commissie betreft

25

 

 

Verordening (EG) nr. 2251/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van de vanaf 28 december 2004 geldende invoerrechten in de sector granen

29

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/903/EG:
Besluit van de Raad van 29 november 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, alsmede de goedkeuring en ondertekening van het bijbehorende memorandum van overeenstemming

32

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

33

Memorandum van overeenstemming

45

 

*

2004/904/EG:
Beschikking van de Raad van 2 december 2004 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010

52

 

 

Commissie

 

*

2004/905/EG:
Beschikking van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/EG:
Besluit van de Commissie van 23 december 2004 betreffende de benoeming van leden van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie voor een mandaat

78

 

*

2004/907/EG:
Besluit van de Commissie van 27 december 2004 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de organisatie van een internationaal seminar over dierenwelzijn in de context van de Overeenkomst EG-Chili inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing op de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen alsmede dierenwelzijn

80

 

*

2004/908/EG:
Beschikking van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/909/GBVB van de Raad van 26 november 2004 tot oprichting van een deskundigenteam met het oog op een mogelijke geïntegreerde missie van de Europese Unie voor politie, rechtsstaat en civiel bestuur voor Irak

84

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top