EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 379, 24 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 379

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
24 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2223/2004 van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

1

 

 

Verordening (EG) nr. 2224/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

 

Verordening (EG) nr. 2225/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 24 december 2004 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

5

 

 

Verordening (EG) nr. 2226/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

7

 

 

Verordening (EG) nr. 2227/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

9

 

 

Verordening (EG) nr. 2228/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 15e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2229/2004 van de Commissie van 3 december 2004 houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ( 1 )

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie van 23 december 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de gebieden die behoren tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ( 1 )

64

 

*

Verordening (EG) nr. 2231/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot beëindiging van het bij Verordening (EG) nr. 844/2004 ingeleide onderzoek naar de mogelijke ontduiking van antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 119/97 van de Raad zijn ingesteld op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China door verzending van ringbandmechanismen vanuit Thailand, bij invoer al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand, en tot beëindiging van de registratie van die invoer

68

 

*

Verordening (EG) nr. 2232/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat altrenogest, beclometasondipropionaat, cloprostenol, r-cloprostenol, sorbitansesquioleaat en toltrazuril betreft ( 1 )

71

 

*

Verordening (EG) nr. 2233/2004 van de Commissie van 22 december 2004 houdende wijziging, voor de tweede maal, van Verordening (EG) nr. 1763/2004 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Tribunaal voor Misdrijven in Voormalig Joegoslavië (ICTY)

75

 

 

Verordening (EG) nr. 2234/2004 van de Commissie van 23 december 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

77

 

 

Verordening (EG) nr. 2235/2004 van de Commissie van 23 december 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

78

 

*

Richtlijn 2004/116/EG van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 82/471/EEG van de Raad wat de opname van Candida guilliermondii betreft ( 1 )

81

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/897/EG:
Besluit van de Raad van 29 november 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, alsmede de goedkeuring en ondertekening van de bijbehorende gezamenlijke intentieverklaring

83

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van de raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

84

Memorandum van overeenstemming

96

 

 

Commissie

 

*

2004/898/EG:
Beschikking van de Commissie van 23 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/828/EG wat betreft de verplaatsingen van dieren van en binnen een beperkingsgebied in Spanje en Portugal in verband met uitbraken van bluetongue in Spanje (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5212)
 ( 1 )

105

 

 

Europese Centrale Bank

 

*

2004/899/EG:
Beschikking van de Europese Centrale Bank van 14 december 2004 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit van de Raad 2004/900/GBVB van 22 december 2004 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

108

 

*

Besluit 2004/901/GBVB van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Besluit 1999/730/GBVB tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Cambodja

111

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/902/GBVB van de Raad van 22 december 2004 tot verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia

113

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top