EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:342:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 342, 30 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 342
46e jaargang
30 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2300/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2301/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 3
*Verordening (EG) nr. 2302/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 192/2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO 4
*Verordening (EG) nr. 2303/2003 van de Commissie van 29 december 2003 met betrekking tot specifieke voorschriften voor de etikettering van uit de Verenigde Staten van Amerika ingevoerde wijn 5
*Verordening (EG) nr. 2304/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector 6
*Verordening (EG) nr. 2305/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen 7
*Verordening (EG) nr. 2306/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 280/98 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van voor menselijke consumptie bestemde melk die in Finland en Zweden wordt geproduceerd 10
*Verordening (EG) nr. 2307/2003 van de Commissie van 29 december 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2550/2001 ten aanzien van de gebieden waarin de geitenpremie kan worden toegekend 11
*Verordening (EG) nr. 2308/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2004 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten 13
*Verordening (EG) nr. 2309/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van de bijlagen III B, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad wat betreft textielcontingenten voor 2004 21
*Verordening (EG) nr. 2310/2003 van de Commissie van 29 december 2003 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen) 24
Verordening (EG) nr. 2311/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van gerst die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau 26
Verordening (EG) nr. 2312/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van gerst die in het bezit is van het Franse interventiebureau 28
Verordening (EG) nr. 2313/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 30
*Verordening (EG) nr. 2314/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 32
Verordening (EG) nr. 2315/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal 34
*Verordening (EG) nr. 2316/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 met betrekking totdegeraamde voorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden voor melkbereidingen zonder vetstoffen 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/908/EC
*Besluit van de Raad van 15 december 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds, wat de bepalingen over experimentele visserij en het programma voor begrotingssteun betreft 37
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, wat de bepalingen over experimentele visserij en het programma voor begrotingssteun betreft 38
Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds 45
2003/909/EC
*Beschikking van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 97/375/EG, 98/23/EG en 98/198/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk werd gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 28 sexies, lid 1, en de artikelen 6 en 17 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 49
2003/910/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 inzake de benoeming van de speciale coördinator van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa 51
2003/911/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor organen die het wederzijds begrip in de betrekkingen tussen de Europese Unie en bepaalde regio's van de wereld bevorderen 53

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2002/79/EG van de Commissie van 2 oktober 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong met inbegrip van groenten en fruit (PB L 291 van 28.10.2002) 58
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top