EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 333, 20 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 333
46e jaargang
20 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2238/2003 van de Raad van 15 december 2003 tot bescherming tegen de gevolgen van de toepassing van de Antidumping Act van 1916 van de Verenigde Staten van Amerika en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen 1
*Verordening (EG) nr. 2239/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot beëindiging van de tussentijdse herzieningsprocedure en de herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2398/97 op katoenhoudend beddenlinnen uit, onder meer, India 3
Verordening (EG) nr. 2240/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 2241/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in december 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 11
Verordening (EG) nr. 2242/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2003 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 13
Verordening (EG) nr. 2243/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 15
*Verordening (EG) nr. 2244/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake satellietvolgsystemen (VMS) 17
*Verordening (EG) nr. 2245/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen en geiten 28
*Verordening (EG) nr. 2246/2003 van de Commissie van 19 december 2003 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees 34
*Verordening (EG) nr. 2247/2003 van de Commissie van 19 december 2003 houdende bepalingen ter uitvoering, in de sector rundvlees, van Verordening (EG) nr. 2286/98 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) 37
*Verordening (EG) nr. 2248/2003 van de Commissie van 19 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van België voeren 41
Verordening (EG) nr. 2249/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 42
Verordening (EG) nr. 2250/2003 van de Commissie van 19 december 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 43
Verordening (EG) nr. 2251/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 44
Verordening (EG) nr. 2252/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 45
Verordening (EG) nr. 2253/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 46
Verordening (EG) nr. 2254/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 47
*Verordening (EG) nr. 2255/2003 van de Commissie van 19 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van België voeren 48
*Richtlijn 2003/117/EG van de Raad van 5 december 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 92/79/EEG en 92/80/EEG en waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van een verlaagd accijnstarief op op Corsica tot verbruik aangegeven tabaksproducten te verlengen 49
*Richtlijn 2003/120/EG van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (1) 51

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement
2003/888/EC
*Besluit van het Europees Parlement van 6 november 2003 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 52
Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de gezondheid en de veiligheid op het werk inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 53
2003/889/EC
*Besluit van het Europees Parlement van 6 november 2003 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 59
Resolutie van het Europees Parlement houdende de opmerkingen bij het besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving inzake de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2001 60
2003/890/EC
*Besluit van het Europees Parlement van 6 november 2003 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 65
Resolutie van het Europees Parlement houdende de opmerkingen bij het besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie inzake de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2001 66
2003/891/EC
*Besluit van het Europees Parlement van 6 november 2003 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Milieuagentschap inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 71
Resolutie van het Europees Parlement houdende de opmerkingen bij het besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van het Europees Milieuagentschap inzake de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2001 72
2003/892/EC
*Besluit van het Europees Parlement van 6 november 2003 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat inzake de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2001 78
Resolutie van het Europees Parlement houdende de opmerkingen bij het besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat inzake de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2001 79
Raad
2003/893/EC
*Besluit van de Raad van 15 december 2003 betreffende de handel in bepaalde staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne 84
Commissie
2003/894/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. en Rubus idaeus L. op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4628) 88
2003/895/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/251/EG met het oog op de intrekking van de beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Thailand ingevoerde zendingen slachtpluimvee (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4846) (1) 92
2003/896/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 december 2003 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis en indoxacarb te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4851) (1) 94
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/897/CFSP
*Gemeenschappelijke Strategie 2003/897/GBVB van de Europese Raad van 12 december 2003 tot wijziging van de Gemeenschappelijke Strategie 1999/877/GBVB ten aanzien van Oekraïne met het oog op verlenging van de toepassing 96
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top