EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:275:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 275, 25 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 275
46e jaargang
25 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1869/2003 van de Raad van 20 oktober 2003 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius voor de periode van 3 december 2002 tot en met 2 december 2003 1
Verordening (EG) nr. 1870/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 1871/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 5
Verordening (EG) nr. 1872/2003 van de Commissie van 22 oktober 2003 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Republiek Korea 7
*Verordening (EG) nr. 1873/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 9
*Verordening (EG) nr. 1874/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 tot goedkeuring van de nationale scrapiebestrijdingsprogramma's van bepaalde lidstaten, tot vaststelling van aanvullende garanties en tot verlening van afwijkingen betreffende fokprogramma's ter verkrijging van TSE-resistentie bij schapen krachtens Beschikking 2003/100/EG (1) 12
Verordening (EG) nr. 1875/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rondkorrelige rijst naar bepaalde derde landen 14
Verordening (EG) nr. 1876/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte halflangkorrelige en langkorrelige A rijst naar bepaalde derde landen 17
Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen 20
Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion 23
Verordening (EG) nr. 1879/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 25
*Verordening (EG) nr. 1880/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 26
*Verordening (EG) nr. 1881/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende uitvoeringsbepalingen inzake uitvoercertificaten en uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten bestemd voor Cyprus, Malta en Slovenië 30
*Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (1) 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/765/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soorten Secale cereale en Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3862) (1) 47
2003/766/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte te voorkomen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3880) 49
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top