EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:268:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 268, 18 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 268
46e jaargang
18 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1) 1
*Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 24
*Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1) 29
Verordening (EG) nr. 1832/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 44
Verordening (EG) nr. 1833/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees 46
Verordening (EG) nr. 1834/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 48
Verordening (EG) nr. 1835/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 2003 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 50
Verordening (EG) nr. 1836/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 128e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 51
Verordening (EG) nr. 1837/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 128e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 53
Verordening (EG) nr. 1838/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 300e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 55
Verordening (EG) nr. 1839/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 betreffende de 47e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 56
*Verordening (EG) nr. 1840/2003 van de Commissie van 16 oktober 2003 inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 57
*Verordening (EG) nr. 1841/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1227/2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel 58
*Verordening (EG) nr. 1842/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten voor het boekjaar 2004 van het EOGFL, afdeling Garantie 60
*Verordening (EG) nr. 1843/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de waardeverminderingspercentages die bij de interventieaankoop van landbouwproducten moeten worden toegepast voor het boekjaar 2004 61
Verordening (EG) nr. 1844/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 december 2003 tot en met 29 februari 2004 63
Verordening (EG) nr. 1845/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1828/2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 65

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/740/EC
*Besluit van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de toepassing van het ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de Republiek Kroatië vanaf 1 januari 2003 67
*Mededeling over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tot wijziging van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (PEOA) 68
Commissie
2003/741/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 augustus 2003 in een procedure op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag (Zaak COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: voorlopige maatregelen) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2920) 69
2003/742/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 98/371/EG, wat de invoer van vers varkensvlees uit Slowakije betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3579) (1) 73
2003/743/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2003 betreffende de lijsten van programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses die in 2004 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3708) 77
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top