EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 156, 25 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 156
46e jaargang
25 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1078/2003 van de Raad van 16 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 1
Verordening (EG) nr. 1079/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1080/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 5
Verordening (EG) nr. 1081/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in maart 2003 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 7
*Verordening (EG) nr. 1082/2003 van de Commissie van 23 juni 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad inzake de minimaal te verrichten controles overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen (1) 9
*Verordening (EG) nr. 1083/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 858/2003 wat betreft de visserij op blauwe wijting door vaartuigen die de vlag van Duitsland of Nederland voeren 13
*Richtlijn 2003/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot drieëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld — c/m/r) 14
*Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad 17
Verklaring van de Commissie 25
*Richtlijn 2003/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld — c/m/r) (1) 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/463/EC
*Besluit van de Raad van 18 maart 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 31
Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 36
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 45
2003/464/EC
*Besluit nr. 1/2003 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds van 28 februari 2003 tot wijziging, door de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité bestaande uit leden van het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschappen en het Estlandse verbindingscomité voor samenwerking met het Comité van de Regio's, van Besluit nr. 1/98 tot vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad 46
2003/465/EC
*Besluit van de Raad van 16 juni 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over op basis van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verleende aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten 48
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over op basis van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verleende aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten 49
Commissie
2003/466/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor de indeling in gebieden en het officiële toezicht naar aanleiding van de vermoedelijke of de bevestigde aanwezigheid van infectieuze zalmanemie (ISA) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1831) (1) 61
2003/467/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925) (1) 74
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/468/EC
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens 79
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top