EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:046:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 46, 20 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 46
46e jaargang
20 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 312/2003 van de Raad van 18 februari 2003 houdende tenuitvoerlegging door de Gemeenschap van de tariefbepalingen vastgelegd in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds 1
*Verordening (EG) nr. 313/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot verlenging van Verordening (EG) nr. 310/2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 6
Verordening (EG) nr. 314/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 7
*Verordening (EG) nr. 315/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1227/2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel 9
*Verordening (EG) nr. 316/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 betreffende de permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding en de voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 15
*Verordening (EG) nr. 317/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Karjalanpiirakka) 19
*Verordening (EG) nr. 318/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren 20
Verordening (EG) nr. 319/2003 van de Commissie van 19 februari 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 21
*Richtlijn 2003/16/EG van de Commissie van 19 februari 2003 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage III van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/112/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 tot verlenging van de geldigheidsduur van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst 25
Commissie
2003/113/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 februari 2003 tot wijziging van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 557) (1) 27
2003/114/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 februari 2003 houdende derde wijziging van Beschikking 2002/308/EG tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 558) (1) 29
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/115/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/115/GBVB van de Raad van 18 februari 2003 houdende wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 30

Rectificaties
*Rectificatie van Beschikking 2002/225/EG van de Commissie van 15 maart 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 91/492/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten en analysemethoden voor bepaalde mariene biotoxines in tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (PB L 75 van 16.3.2002) 32
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top