EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:329:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 329, 14 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 329
44e jaargang
14 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 6 december 2001 inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij 1
*Kaderbesluit van de Raad van 6 december 2001 tot wijziging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2433/2001 van de Raad van 6 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 en tot schorsing, op autonome basis, van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde industrieproducten 4
Verordening (EG) nr. 2434/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 2435/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 8
Verordening (EG) nr. 2436/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 9
Verordening (EG) nr. 2437/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 11
Verordening (EG) nr. 2438/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1490/2000 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 13
*Verordening (EG) nr. 2439/2001 van de Commissie van 13 december 2001 inzake de stopzetting van de visserij op roodbaars door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 14
Verordening (EG) nr. 2440/2001 van de Commissie van 13 december 2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 2001 die in het bezit is van het Duitse interventiebureau naar alle derde landen, met uitzondering van de zone VII 15
Verordening (EG) nr. 2441/2001 van de Commissie van 13 december 2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van de oogst 2001 die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, naar zone VII 20
*Verordening (EG) nr. 2442/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling, voor niet-geëgreneerde katoen, van de nadere raming van de productie voor het verkoopseizoen 2001/2002 en van de daarop gebaseerde nieuwe voorlopige verlaging van de streefprijs 25
*Beschikking nr. 2443/2001/EGKS van de Commissie van 13 december 2001 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking nr. 244/2001/EGKS betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie 26
Verordening (EG) nr. 2444/2001 van de Commissie van 13 december 2001 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 28
Verordening (EG) nr. 2445/2001 van de Commissie van 13 december 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 30
Verordening (EG) nr. 2446/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 34
Verordening (EG) nr. 2447/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen 41
Verordening (EG) nr. 2448/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden met zuivelproducten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling 47
Verordening (EG) nr. 2449/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 55
Verordening (EG) nr. 2450/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 58
Verordening (EG) nr. 2451/2001 van de Commissie van 13 december 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 59
Verordening (EG) nr. 2452/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 60
Verordening (EG) nr. 2453/2001 van de Commissie van 13 december 2001 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 61
Verordening (EG) nr. 2454/2001 van de Commissie van 13 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2805/95 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector 63

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/2454/EC
*Mededeling over de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan 67
Commissie
2001/889/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 december 2001 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die Italië voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, heeft verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4008) 68
2001/890/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 december 2001 inzake de erkenning van het "Hellenic Register of Shipping" overeenkomstig in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 94/57/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4218) (1) 72
De Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers
2001/891/EC
*Besluit nr. 181 van 13 december 2000 betreffende de uitlegging van artikel 14, lid 1, artikel 14 bis, lid 1, en artikel 14 ter, lid 1 en lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de wetgeving die van toepassing is op de gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, die tijdelijk werken buiten de bevoegde lidstaat (1) 73
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top