EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:194:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 194, 18 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 194
44e jaargang
18 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1456/2001 van de Raad van 16 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2549/2000 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) 1
Verordening (EG) nr. 1457/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
*Verordening (EG) nr. 1458/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2700/93 en van Verordening (EG) nr. 2342/1999 ten aanzien van de uitvoering van de premieregelingen in de sectoren schapen- en geitenvlees en rundvlees, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2342/1999 4
*Verordening (EG) nr. 1459/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1046/2001 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sectoren varkensvlees en kalfsvlees in Nederland 7
Verordening (EG) nr. 1460/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 8
Verordening (EG) nr. 1461/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 10
Verordening (EG) nr. 1462/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 12
Verordening (EG) nr. 1463/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 14
Verordening (EG) nr. 1464/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees 16
Verordening (EG) nr. 1465/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 18
Verordening (EG) nr. 1466/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 20
Verordening (EG) nr. 1467/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen 23
Verordening (EG) nr. 1468/2001 van de Commissie van 17 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
*Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten 26
Verklaringen van de Commissie 35
*Richtlijn 2001/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juni 2001 houdende 21e wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld) 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/539/EC
*Besluit van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) 38
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer 39
Commissie
2001/540/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 98/634/EG tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor matrassen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1610) (1) 50
2001/541/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 2001 houdende negende wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1770) (1) 51
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 16 juli 2001 betreffende een verbod op de afgifte van visa aan extremisten in de FYROM 55
*Besluit van de Raad van 16 juli 2001 tot intrekking van Besluit 1999/74/GBVB van de Raad betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 97/288/GBVB inzake de financiering van een communicatiesysteem voor alle leden van de Groep van Nucleaire Exportlanden die geen lid zijn van de Europese Unie 56
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top