EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:109:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 109, 19 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 109
44e jaargang
19 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 9 april 2001 houdende benoeming van de voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad van 9 april 2001 betreffende de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 2
Verordening (EG) nr. 748/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 30
*Verordening (EG) nr. 749/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 32
*Verordening (EG) nr. 750/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 35
Verordening (EG) nr. 751/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 38
Verordening (EG) nr. 752/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël 40
Verordening (EG) nr. 753/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 42
Verordening (EG) nr. 754/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 44
Verordening (EG) nr. 755/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 46
Verordening (EG) nr. 756/2001 van de Commissie van 18 april 2001 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 48
Verordening (EG) nr. 757/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 50
Verordening (EG) nr. 758/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 35e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 52
Verordening (EG) nr. 759/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 53
Verordening (EG) nr. 760/2001 van de Commissie van 18 april 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 2001 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 55

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/310/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 4 april 2001 met betrekking tot de beginselen voor de buitengerechtelijke organen die bij de consensuele beslechting van consumentengeschillen betrokken zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1016) (1) 56
2001/311/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 april 2001 houdende zevende wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1017) (1) 62
2001/312/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 april 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/574/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm op de Faeröer (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1019) (1) 66
2001/313/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 april 2001 houdende tweede wijziging van Beschikking 1999/766/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm in Noorwegen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1027) (1) 67
2001/314/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2001 betreffende de door Luxemburg op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad voorgelegde inventaris van het wijnpotentieel (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1045) 68
2001/315/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2001 tot invoering van de mogelijkheid voor de lidstaten om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen flupyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus en cyclanilide te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1090) (1) 69
2001/316/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 april 2001 houdende zesde wijziging van Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1121) (1) 72
2001/317/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2001 houdende tweede wijziging van Beschikking 2001/263/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten in alle lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1116) (1) 74
2001/318/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 april 2001 houdende zevende wijziging van Beschikking 2001/172/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1134) (1) 75

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 609/2001 van de Commissie van 28 maart 2001 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 411/97 (PB L 90 van 30.3.2001) 76
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top