EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 336, 30 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 336
43e jaargang
30 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 22 december 2000 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (1) 4
*Verordening (EG) nr. 2888/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake de toewijzing van vergunningen voor zware vrachtwagens die in Zwitserland aan het verkeer deelnemen 9
*Verordening (EG) nr. 2889/2000 van de Raad van 22 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 wat de uitvoer en de overbrenging binnen de Gemeenschap betreft van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik 14
Verordening (EG) nr. 2890/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
Verordening (EG) nr. 2891/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees 17
Verordening (EG) nr. 2892/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 19
Verordening (EG) nr. 2893/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 22
Verordening (EG) nr. 2894/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot vaststelling van de restitutie bij de productie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 25
Verordening (EG) nr. 2895/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 26
Verordening (EG) nr. 2896/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 28
Verordening (EG) nr. 2897/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 30
*Verordening (EG) nr. 2898/2000 van de Commissie van 22 december 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees 32
*Verordening (EG) nr. 2899/2000 van de Commissie van 21 december 2000 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2001 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot 34
*Verordening (EG) nr. 2900/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2001 36
*Verordening (EG) nr. 2901/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2001 37
*Verordening (EG) nr. 2902/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling voor het visseizoen 2001 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten 39
*Verordening (EG) nr. 2903/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de verkoopprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2001 47
*Verordening (EG) nr. 2904/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2001 49
*Verordening (EG) nr. 2905/2000 van de Commissie van 29 december 2000 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein 52
*Verordening (EG) nr. 2906/2000 van de Commissie van 28 december 2000 tot opening voor het jaar 2001 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van producten van oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen 54
*Verordening (EG) nr. 2907/2000 van de Commissie van 28 december 2000 tot opening voor het jaar 2001 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van producten van oorsprong uit Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Hongarije en Bulgarije 57
*Verordening (EG) nr. 2908/2000 van de Commissie van 29 december 2000 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 72
*Verordening (EG) nr. 2909/2000 van de Commissie van 29 december 2000 betreffende het boekhoudkundig beheer van de niet-financiële vaste activa van de Europese Gemeenschappen 75

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/821/EC
*Besluit van de Raad van 20 december 2000 betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005) 82
2000/822/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië 92
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië 93
Europese Centrale Bank
2000/823/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank en de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door de Bank of Greece en inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de Europese Centrale Bank door de Bank of Greece en daarmee verbandhoudende aangelegenheden (ECB/2000/14) 110
2000/824/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 december 2000 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2001 (ECB/2000/17) 118
2000/825/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 3 november 1998, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 december 2000, inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten en verliezen van de ECB voor de boekjaren 1999-2001 (ECB/2000/19) 119
*Overeenkomst van 16 november 2000 tussen de Europese Centrale Bank en de Bank of Greece betreffende de door de Europese Centrale Bank uit hoofde van artikel 30.3 van de statuten van het ESCB aan de Bank of Greece toegekende vordering en hiermee verbandhoudende zaken 122
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top